Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 28 Oktober 1905}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr Westergren, som anmält
förfall.

{§180.}
För faktoriarbetaren C. J. Landins hustru Hedda Sofia i
Nyfors 4 hade plats måst beredas vid fattiggår-
den enär hon tillfölje af påkommen
sinnessjukdom ej kunde vårdas i hemmet,
hvarjämte plats sökts för henne å hospi-
tal samt, enligt läkarens föreskrift äfven
å upptagningsanstalten i Nyköping. För
kostnaden för hospitalsvården hade mannen
lämnat förbindelse att efter förmåga åter-
gälda. Nämnden godkände de vidtagna
åtgärderna.

[MARG: Hedda Landin]

{§181.}
Henrik Anderssons begäran om erhål-
lande af en kostym kläder och ett par skor
bifölls; och skulle distriktsledamoten anskaf-
fa desamma.

[MARG: Henrik Andersson]

{§182.}
För Nämnden företrädde änkan Anna
Lindberg i Erikslund B B och anhöll om hy-
resbidrag till sig och sina tre små barn; och be-
viljades hon ett belopp af åtta kronor i
månaden, att utgå tillsvidare från 1 November.

[MARG: Anna Lindberg]

{§183.}
Från barnmorskan Lovisa Lagerbäck förelåg
räkning å förlossningskostnad för Wilhelmina
Charlotta Nilsson, från Tunaborg, hvilken godkän-
des till betalning; men skulle beloppet, då Nilsson enligt
polisrapport från Länsman Peterson nyligen hit-
skjutsats från Lista socken och befann sig i
utblottade omständigheter, återsökas från sist-
nämnda samhälle, hvarest hon förmodades äga
hemortsrätt.

[MARG: Wilh:a Charl. Nilsson
fr. Lista
{§225}]

28.10.05.

{§184.}
Till betalning godkändes räkning å förloss-
ningskostnad för W. W. Anderssons hustru i
Nyfors N:o 3.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§185.}
Till i §177 här ofvan omnämnde ar-
betaren C. E. Olsson i Tunaborg hade di-
striktsledamoten förskotterat ett kvartals
hyra med kr 22:50 samt förlossningskost-
nad för hustrun med 8 kronor; dessa
åtgärder godkändes af Nämnden som
beslöt att hustrun under den tid man-
nen åtnjuter sanatorievård skall er-
hålla hyresbidrag efter kr. 22:50 i kvar-
talet.

[MARG: C. E. Olsson]

{§186}
Från Herr Ludv. Gustafsson i Sparreholm
hade meddelande ankommit att arf vore
att erhålla efter understödstagerskan Maria
Rubberts syster, Lärarinnan Selma Rubbert,
såvida ej kommunen ville efterskänka
detsamma till förmån för modern.
Nämnden, som ej ansåg sig befogad att
efterlåta sin rätt beslöt befullmäktiga
nämnde Gustafsson att bevaka kommu-
nens rätt i dödsboet samt redovisa
medlen; skolande ledamoten Laurén,
om Gustafsson ej ville åtaga sig upp-
draget, å Nämndens vägnar bevaka
dess intressen.

[MARG: Arf efter Selma Rubbert.
§101/06]

{§187}
Af hundskattemedel beviljades:

rock, byxor och skor till änkan Sjögrens son Albin;
skodon till Emma Landins i Lindtorp son Gustaf,
skodon till Änkan Lindbergs i Eriksdal barn Hjalmar o Anna och
skodon till Änkan Hammars i N:o 39 barn Emanuel, David och John.

[MARG: Hundskattemedel; kläder]

{§188.}
Nämnden godkände distriktsledamotens
åtgärd att hafva tilldelat änkan Carolina Hag-

28.10.05.

ström i Nyfors N:o 19 (f 1846) ett understöd under hen-
nes sjukdom af tio kronor, samt beviljade på
hennes begäran ytterligare tio kronor till
mat och medicin.

[MARG: Carol. Hagström
{§212}]

{§189.}
Föredrogs Öfverståthållareämbetets ut-
slag af den 23 sistl. September med åläg-
gande för Stockholms stad att ersätta
fattigvårdskostnaden för i §139 här ofvan om-
nämnda hustru Maria Sofia Andersson.

[MARG: Maria Sofia Andersson
§55/06]

{§190.}
I §101 omnämnde arbetaren August Gu-
stafsson fr. Svartkällan hade af distriktsledamoten erhållit ett
understöd af tio kronor, hvilket godkändes
af Nämnden, som beslöt att familjen tillsvi-
dare skulle erhålla fem kronor i måna-
den i understöd.

[MARG: Aug. Gustafsson
§38/06]

{§191}
Godkändes lärarinnan Gerda Anderssons i
Mesta räkning å uppvärmning af mjölk för skol-
barn, ehuru den slutade å något högre belopp
än vid andra skolor, beroende därpå att hon
haft svårare förhållanden än de andra.

[MARG: Mjölk t. skolbarn.]

{§192.}
Föredrogs Lids fattigvårdsstyrelses ansökan
om ersättning med 29 kronor 5 öre för Elin
Josefina Andersson tilldelad fattigvård; men
då ett bref samtidigt anländt från Elin Anders-
son, hvari hon påstår att hon aldrig begärt nå-
gon hjälp och protesterar mot betalningen, skul-
le krafvet bestridas.

[MARG: Elin Josef:a Andersson
§25/06]

{§193.}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses ansö-
kan om erhållande af åtta kronor förlossnings-
kostnad för ogifta Jenny Strömberg från Nyfors
N:o 43; och skulle förklaringen grundas på de upp-
gifter om hennes bostad ledamoten Laurén åtog
sig att skaffa. (Krafvet godkändt; fl. t. E:tuna-04).

[MARG: Jenny Strömberg.]

28.10.05.

{§194}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds an-
sökan om ersättning för flickebarnet Wilhelmina
Österberg dotter till i §27 af 1901 års protokoll om-
nämnda Johan Edvard Österberg. och beslöt Nämn-
den uppdraga åt ledamoten Laurén att söka utreda
huru med flickans hemortsrätt förhåller sig
och därpå grunda förklaring i saken.

[MARG: Wilh:a Österberg]

{§195.}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
besvär öfver Länsstyrelsens åläggande att
ersätta för i §115/1901 omnämnde Anders Petter
Andersson Lindström, numera äfven kal-
lad Hejduk-Lindgren, i Wästerås till-
delad fattigvård; och beslöts att fortfa-
rande bestrida krafvet då ingen som
helst upplysning om att han nå-
gonsin vistats i församlingen kun-
nat erhållas.

[MARG: A. P. A:son Lindström-
Hejduk-Lindgren.]

{§196}
För Tacktorps behof nödiga 20 st ko-
stymer skulle Tillsyningsmännen inköpa
hos G. Rydström i Eskilstuna; 12 st sängfil-
tar hvarest sådana af god kvalité till
bästa pris kunde erhållas.

[MARG: Kläder till Tacktorp]

{§197.}
Efter i stadens tidningar införda
annonser hade anbud å leverans
af förnödenheter till Tacktorp inkom-
mit från G. E. Qwick, Nyfors och Arbe-
tarnes handelsaktiebolag, hvarjämte
Grosshandlanden J. Jonson på begäran uppgaf pris
å de mjölsorter samt kli å hvilka
inga anbud afgifvits. Med anledning
häraf uppdrog Nämnden åt underteck-
nad ordförande och Herr Thorild att jämte
föreståndaren pröfva och antaga eller
förkasta de gjorda anbuden.

[MARG: Leverans af förnö-
denheter.]

{§198.}
I §140 senast omnämnde Lars Ludvig Landin
hade den 26 sistl. Augusti förklarat för Förestånda-
ren att Nämnden beviljat hans begäran om
utskrifning från fattiggården samt aflägsnat sig
därifrån. Nu hade han ånyo blifvit sjuk och
måst den 23 dennes skjutsas till fattiggården.
Med anledning häraf beslöt Nämnden att
Landin till straff för sitt afvikande icke skul-
le erhålla hvarken flitpengar ett procent
å arbete under ett halft års tid.

[MARG: L. L. Landin]

{199}
Sedan den ordinarie restlängden å 1903 års
utskylder återkommit med bevis om oförmåga
att gälda utskylderna hade ny restlängd upp-
rättats och anvisning lämnats att vederbö-
rande ägde goda arbetsförtjänster i Eskilstuna.
Denna senare hade äfven återkommit med
fattigdomsbevis för, bland andra:

Nyfors N:o 8 Sm arb. Esaias Walfr. Eriksson 22:82
N:o 10 Gasv. arb. Gust Leand. Andersson 34:32
N:o 37 Stentryck. Frans Osk. Andersson 59:40
N:o 69 Typograf Gust R. Nordgren 38:94.
N:o 110 Svarfv. C. L. Maxe 51:34
N:o 110 Sm arb. Per Joh. Andersson 55:06
N:o 110 Metallgjut. Er. Konr. Johansson 79:24

Med anledning häraf uppdrogs åt ledamoten Laurén
att efterhöra med Stadsfogden på hvilka vilkor
han ville åtaga sig att än en gång söka indrifva
medlen. Blef hans svar afvisande skulle de
nämnda personerna sättas i konkurs.

[MARG: Kommunalutskylder.
{§236}]

{§200}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig. Starck,/
/C, A, Lindqvist;/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105039.

Personrelationer