Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1896

Anmärkning

{1896 28 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter.

§42
På Kallelse instälde sig inför Nämnden
egaren till Sommarviken A. Zetterlund, som
allvarligen förehölls det oriktiga uti att,att
bemälde lägenhet tillåta inhyses en massa
löst folk från andra samhällen och
af hvilka högst få bidraga till Kommunen
med några Kommunalutskylder men
många inom kort falla Fattigvården
till last; och lofvade Zetterlund hörsam-
ma och efterkomma Nämndens nu gif
na föreställningar och tillsägelser.

[MARG:{Inställelse för
Nämnden}]

§43
Som till Nämndens kännedom kommit,
att Skomakare P. Löfgren vid Lundby
hos sig inhyser sådana personer
från andra Kommuner, hvilka ovil-
korligen och inom närmaste framtiden,
måste hemfalla åt Socknens fattig-
vård, så beslöt Nämnden att genom
vederbörande distriktsledamot Herr O.
Eriksson låta inkalla bemälde Löfgren
inför Nämnden, vid dess nästa sam-
manträde den 4 inst. April.

[MARG:{Kallelse in-
för Nämnden}]

§44
Företrädde inför Nämnden enkan Anna
Jonsson från Lindtorp med anhållan
om hyreshjelp, hvilken anhållan
Nämnden afslog, hänvisande bemäl-
de enka att vid behof af hjelp få
intagas vid Tacktorp.

[MARG:{Anna Jonsson
fr. Lindtorp}]

§45
Ogifta Lina Jakobsson från Lindtorp
företrädde inför Nämnden med anhållan
om hyreshjelp; och beslöt Nämnden

{1896 28 Mars i Sockenstugan}

att hon vid behof af hjelp skulle få in-
tagas vid Tacktorp

[MARG:{Lina Jakobs-
son fr. Lindtorp}]

§46
Föredrogs inför Nämnden handlingar
i målet rörande Dorothea Elisabeth Kjell-
ströms vistelseort för år 1887,eller det år hon
fyllde 60 år, med anledning af till bemälde
Dorothea Elisabeth Kjellström af Thorshälla
Stad år 1891 utgifvet och nu återfordrat fattigvårds-
understöd; och beslöt Nämnden på grund
af i bemälde handlingar framkallat påstående,
att nämnda Kjellström skulle vistats vid
Svallinge från 24 Oct. 1886 till midten af April 1887, att
uppdraga åt egaren till Svallinge, distriktsledamoten H. Persson
att inkomma med vederbörliga upplysningar
till Nämndens nästa sammanträde.

[MARG:{Dorothea Elisabeth
Kjellström}]

§47
Med anledning af ökad bostads ut-
rymme för hjonen vid Tacktorps fattig-
gård samt ifrågasatt förslag att påbygga
en 2:dra våning å gårdens gamla bonings-
hus beslöt Nämnden att uppdraga åt
de båda tillsyningsmännen jemte fjerdings-
mannen C.A. Thorild att anmoda sakkunnig
byggmästare medfölja dit ut för att
göra nödig undersökning rörande
förslagets utförbarhet samt i så fall
upprätta vederbörligt kostnadsförslag
att, om möjligt, framläggas inför
Nämnden vid dess nästa samman-
träde den 4 inst. April; och skulle
kostnaden såväl härför som för
resan utgå ur Kommunens Kassa.

[MARG:{Byggnad vid
Tacktorp}]

§48
Företogs till fortsatt behandling den i §40
härofvan omhandlade frågan angående Nämn-
den utlåtande öfver förslaget om utminutering

{1896 28 Mars i Sockenstugan}

å lämpligt ställe i Nyfors af bränvin
och andra brända eller destilerade spiritu-
ösa drycker; och ansåg sig Nämnden, för
hvilken denna fråga ej föreföll nog utredd,
för närvarande ej böra tillstyrka bi-
fall till framställningen i fråga.

[MARG:{Utminutering
i Nyfors}]

§49
Beslöts att detta protokoll
skulle justeras vid Nämndens nämn-
dens nästa sammanträde, som be-
stämdes till Lördagen den 4 inst.
April kl 12.

[MARG:{Protokoll}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph Jonson/
/O. Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105033.

Personrelationer