Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1894

Anmärkning

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad ordföran
de samt Herrar S. Persson H Persson,
Andersson, Korell, Thorild, Westersson
Jonson, Eriksson och Starck.

§26
Vid det upplysta förhållandet att resehandlan-
den Hellmans Jonas Larsson, nu skrifven
på Fors Socken, sedan flera år tillbaka
varit boende vid Gustafsberg å Sörby
egor i Näshulta Socken, så beslöt nu
nämnden att hos Läns Styrelsen framställa
ansökning om bemälde Larssons öfverförande
från Fors till Näshulta Sockens mantals-
längd för innevarande år.

[MARG: {Hellmans J. Larssons}
{mantalsskrifning}]

§27.
Sedan, på sätt §17 i protokollet här ofvan
omförmäler, nämnden lemnat ordföranden i
uppdrag att hos fattigvårdsStyrelsen i Eskils-
tuna Stad inhemta upplysning om af hvad
beskaffenhet det till frånskiljda hustru
Anna Mathilda Blomqvist utgående understöd vore, samt i
händelse hon erhölle understöd af fort-
gående beskaffenhet, gå i författning om
hennes och hennes barns intagande å
fattiggården, så hade fattigvårdsStyrelsen
i Eskilstuna genom protokollsutdrag med-
delat att hon erhållit fast understöd
i anledning hvarafbemälda Anna Mathilda
Blomqvist den 12 i denna månad blifvit
intagen å fattiggården. Sedan dess hade
telefonarbetaren Carl Elis Engqvist begärt
hennes utskrifvande från fattigvårdsinrätt
ningen, då han ville antaga henne
som hushållerska och ansvara för hennes
och hennes barns vård och underhåll,
hvarjemte Anna Mathilda Blomqvists man
Sliparen Lars Svensson i Grindstugan 34

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

skriftligen begärde att få till försörjning
uttaga barnet Beda Eleonora, hvilket
äktenskapsskiljobrefvet lärer blifvit honom
tilldömdt; i anledning af allt detta beslöt
nämnden att Anna Mathilda Blomqvist
skall från inrättningen utskrifvas under
förbehåll att Carl Elis Engqvist iförbinder
sig med henne ingå äktenskap; hvad bar-
net Beda Eleonora angår skall detsamma
öfverlemnas till sin fader Sliparen Lars
Svenson, då han styrker sin ofvanberörda uppgift.

[MARG: {Anna M:a Blomqvist}]

§28
I anledning af den begäran nämnden, på sätt
§13 i protokollet här ofvan närmare angifver,
framstält hos Konungens Befallningshafvande
i fråga om f. drängen Johan Alfred Andersson
hade meddelande erhållits derom att Länsman
Göthman skulle ega, under vissa förutsättningar,
afföra bemälde Andersson till fattiggården,
i följd hvaraf Andersson infunnit sig hos
ordföranden hvilken då ytterligare meddelat
honom, att han, Andersson, när helst han det
önskade, eger att erhålla vård och underhåll
vid fattiggården, hvarjemte han erhöll ett
understöd af två Kronor till uppehälle, tills
han hunne besluta sig i detta afseende; och
beslöt nämnden med gillande af detta för
farande, att låta tills vidare vid saken bero

[MARG: {J. A. Andersson}]

§29.
Ordföranden meddelade en redogörelse öfver
värdet af erhållet virke efter afverkandet
af den vid Lilla Hult i Råby Socken, för
600 Kronor afverkade skogsparken, visande
att af denna park erhållits virke m. m
som efter beräkning efter gällande priser
visar följande resultat, nemligen

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

1200 Lft timmer à 75 öre 90:-
1700 Stänger à 10 öre 170:
200 Stör à 4 Kronor jan 100 8:-
200 Stängselstolpar à 10öre 20:-
715 f:n:r Ved à 5 Kronor 357:50
8 Sparrar à 15 öre {1:20}
eller tillsammans Kronor 646:70

[MARG: {Skogsparken}]

§30.
Ledamoten J. G. Andersson i Stenby med-
delade att Carl Johan Eriksson i Nystugan
förbundit sig att i början af instundande
April månad till Kommunens Kassa
inbe-
tala det belopp, för hvilket han häftar
i skuld för förskjuten hospitalsafgift
hvarvid nämnden skulle tills vidare
låta bero.

[MARG: {C. J. Eriksson}
{hospitalskostnad}]

§31.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i Östergötlands län utslag den
14 dennes, hvarigenom förordnats, att Smi-
desarbetaren Carl August Luthman skall
uteslutas ur Fors Sockens mantalslängd
för innevarande år och i stället uppta-
gas i samma längd för Risinge Socken;
och skulle utslaget till framtida känne-
dom och iakttagande förvaras.

[MARG: {C. Aug. Luthman}
{mantalsskrifning}]

§32
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 20 i denna
månad, hvarigenom Husby Rekarne Socken
blifvit ålagd ersätta Fors Socken fattigvårds-
m. fl. kostnader för numera aflidna Sofia
Larsson; och beslöts att utslaget skall
vederbörligen förvaras och förskjutna
beloppet uttagas hos fattigvårds Styrelsen
i Husby Rekarne, till hvilken räkning
skall aflåtas.

[MARG: {Sofia Larsson}
{fr Husby Rekarne}]

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

§33.
Sedan underrättelse erhållits, att en broder till
å fattigvårdsinrättningen intagne Johannes Nils-
son, kusken Hellström, aflidit vid Julita gård
och arfsmedel torde vara att för Nilsson
efter denne hans broder förvänta, så hade
undertecknad ordförande satt sig i förbin-
delse med nämndemannen And Andersson
i Hedäng, hvilken skulle komma att förrätta
bouppteckning och auktion m. m. efter
bemälde Hellström och hvilken genom skrif-
velse, som nu upplästes, förklarat sig
villig att iakttaga och bevaka Fors Sockens
rätt i förberörda Sterbhus; och beslöt nämn-
den att med erkännande antaga detta anbud
i sammanhang hvarmed ordföranden bemyn-
digades att, i händelse så erfordras, utfärda,
fullmagt för bemälde And Andersson i Hedäng
att i här förevarande fall Fors Kommuns
rätt och bästa iakttaga och bevaka.

[MARG: {Johannes Nilsson}
{Arfsmedel}]

§34
Ordföranden anmälde, att han i följd af läkares föreskrift
måst till lasarettet förpassa ynglingen Ernst
Larsson, 15 år gammal, från Hagstugan och
detta emot Kommunens ansvarsförbindelse
för kostnaden; och beslöt nämnden, att
då Larsson synes ega hemortsrätt i Thors-
hälla Socken skall blifvande lasarettskostna-
den återsökas af bemälda samhälle.

[MARG: {Ernst Larsson}
{fr. Thorshälla s:n}]

§35.
Beslöts, att ordföranden skall ega att bevaka kom-
munens fordran för oguldne 1893 års Kommunal-
utskylder i urmakaren C. J. Ljungbergs från
Eskol och fabriksidkaren Fr Th. Söderbäcks
vid Stenslund konkurser, den förre anhängig vid
Eskilstuna Rådhus Rätt och den den senare vid
Vester- och Öster Rekarne Härads Rätt,

[MARG: {Bevakningar i}
{Konkurser}]

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

§36.
Sedan Smedsarbetaren A. F. Höglunds hustru
vid Johanneberg insjuknat i sinnessjukdom,
så att hon ej kunnat vårdas i hemmet
hade hon den 21 dennes blifvit intagen
vid Tacktorp i dårcell, hvilken åtgärd
af nämnden godkändes; och skulle hospi-
talsvård för henne sökas på kommunens
bekostnad.

[MARG: {A. F. Höglund hustru}
{å hospital.}]

§37.
Uppå gjord framställning beslöt nämnden
att lemna enkan Brita Carlsson från Lundby
till hyresbidrag ett belopp af 20 Kro-
nor, hvilket ock nu öfverlemnades.

[MARG: {Brita Carlsson}
{understöd}]

§38.
Nämnden beslöt att betyg om meddellös-
het skall lemnas till arbetskarlen Carl
Johan Pettersson från Tegeldalen i och för
sökande af friplats vid Bie badanstalt

[MARG: {C. J. Pettersson betyg}
{om medellöshet}]

§39
Uppå anmälan, att Skräddaren A. G.
Lundborg vid Erikslund insjuknat och
måst intagas å lasarettet beslöt nämnden
att ansvarssedel för kostnaden för hans
vård derstädes skall utfärdas samt
denna kostnad gäldas af kommunens
lasarettsfonds medel; men då hans hustru,
som äfvenledes är sjuklig, icke förmår
försörja makarnes fem minderåriga
barn, åtog sig ledamoten A. J. Westersson
att tills vidare lemna nödigt bidrag,
hvarefter nämnden vill vidare framdeles i
saken besluta.

[MARG: {A. G. Lundborg}
{å lasarettet}]

§40
Från lasarettssysslomannen hade kommit
begäran om betalning för lasarettskostnad
för drängen Carl Theodor Carlsson, 21 år gam

{1894 den 28 Mars i Sockenstugan}

mal, från Slätten under Mesta, i anledning
häraf beslöt nämnden lemna ordföranden i
uppdrag att undersöka rörande denna per-
sons hemortsrätt samt, om främmande sam-
hälle kan anses betalningsskyldigt, gälda
beloppet och återsöka detsamma af vederbö-
rande samhälle.

[MARG: {C. Th. Carlsson}
{lasarettskostnad}]

§41
Herrar C. A. Thorild och A. J. Westersson
utsågos att Lördagen den 31 dennes kl. 1 eft.m.
justera detta protokoll hos ordföranden

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt den 31 Mars
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105032.

Personrelationer