Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1904

Anmärkning

{I Sockenstugan den 28 Maj 1904.}
Närvarandes: Nämndens ledamöter utom Herr Lindhe.
I Herr Lindbergs ställe anmälde sig
suppleanten Herr Englund.

{§70.}
För Nämnden anmäldes att ledamoten Herr
G. E. Lindberg den 22 dennes aflidit. Som en gärd
af aktning för hans verksamhet inom Nämn-
den hade en krans sändts till hans bår och
skulle vid hans begrafning Nämnden represen-
teras af de ledamöter som hade tillfälle att
därvid närvara.

[MARG: G. E. Lindberg
död]

{§71}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 9 den-
nes med åläggande för Råby-Rekarne socken att
ersätta Fors socken för i §165 af 1903 års protokoll
omnämnda ogifta Carolina Andersson tilldelad
fattigvård.

[MARG: Carolina Andersson
fr. Råby
Räkn 19/1204]

{§72}
Nämnden öfverlämnade till vederbörande distrikt-
ledamöters pröfning och åtgärd att anskaffa kläder
till enkan Klara Johanssons i N:o 16 två barn, skodon till
Erik Anderssons i Eriksdal ene son och kläder till
enkan Larssons i N:o 81 barn, att ersättas af hund-
skattemedlen.

[MARG: Kläder af hundskatte
medel.]

{§73.}
För Nämnden företrädde enkan Carolina Matilda
Zetterlund i Nyfors N:o 86, född 15/6 68 och begärde hjälp
till sig och 2:ne barns det ena 12 år det andra 1 månad underhåll.
Och då hon genom ar-
bete kunde delvis bidraga till underhållet beviljades hon
ett hyresbidrag af 5 kronor tillsvidare under hvardera
af 4 månader.

[MARG: Carol. Math Zetterlund
fr. Nyfors
{§150}]

{§74.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 21 dennes med
åläggande för Fors socken att ersätta Hede socken för i §158
af 1903 års protokoll omnämnda Ernst Hjalmar Svedins vård
å dess sjukstuga med 24 kronor 30 öre; men då Svedin, en-

28/5 04.

ligt Nämndens åsigt, bör äga hemortsrätt i Stuguns soc-
kens i Jämtlands län skulle utslaget öfverklagas.

[MARG: Ernst Hj. Svedin
§ 26/06]

{§75}
Då en del af kommunens å upp & afskrifningssräkning
innestående medel icke behöfde användas förr
än mot årets slut hade 8000 kronor insatts på
depositionsräkning, hvilken åtgärd Nämnden god-
kände.

[MARG: Insatt å deposition]

{§76}
Föredrogs det vid hälsovårdssynen förda pro-
tokollet; och beslöt Nämnden på de i synen
deltagande ledamöternas förslag att utfärda
följande förelägganden, hvilka skulle vara
åtlydda inom fjorton dagar efter däraf
erhållen del samt äfventyr att de före-
lagda åtgärderna eljest verkstäldes på den
tredskandes bekostnad:

{Arrendatorn Axel Andersson i Gredby} före-
lägges vid vite af Tio kronor att låta från
backen å Gredby ägor invid Järnvägsverksta-
den bortföra eller i en snygg väl täckt hög
hoplägga därstädes kringspridda sopor och af-
skräden samt tillse det backen för framtiden
ej användes till upplagsplats för dylika ämnen;

att vid enahanda vite låta rengöra platsen
kring svinhuset å den s. k. Hjerpes backe i när-
heten af Nyfors norra gräns, bortföra all gödsel
samt att, ifall han för framtiden vill begagna
svinhuset för samma ändamål, låta förse svin-
gården med brädgolf och i täckt trumma till di-
ket i den nedanför belägna åkern bereda
aflopp för den flytande spillningen samt minst
en gång i veckan bortföra gödseln från platsen; och

att vid enahanda vite och äfventyr låta med
jord noga täcka den å åkern midt emot gården
N:o 10 i Nyfors befintliga gödselhögen samt att, när
den till gödsling användes genast och i mån
efter utspridandet i plogfårorna, nedplöja den-

28/5 04

samma så att stank därvid må kunna undvikas;

{Herrar Åhlén & C:o} åläggas, vid ofvan nämndt vite
och äfventyr, att låta förse det öfre afträdet
vid Skjulsta med erforderligt antal nya täta
kärl samt reparera undergolfvet, på hvilket
kärlen ställas, där så behöfves.

{Slagtaren L. E. Larsson, Alsätter} ålägges, vid ofvan
nämndt vite och äfventyr, att låta flytta sitt afträde
till annan lämplig plats, belägen på minst sex
meter afstånd från den lokal där slagt eller
korftillverkning bedrifves;

{Herr E Åselius} ålägges vid ofvan nämndt vite
och äfventyr, att låta framdraga den täckta
afloppstrumman från Gredby gård till inloppet
af det från Öbergska filfabriken kommande aflopps-
diket, samt att upprensa diket nedanför så
att vattnet får fritt aflopp; samt

{Herr C. L. Åhman} ålägges, vid ofvan nämdt
vite och äfventyr, att låta med tjänligt fyllnads-
ämne väl fylla den å kyrkoherdesboställets
bakgård befintliga gödselgropen, hvarjämte bak-
gården i sin helhet uppsnyggas.

[MARG: Helsovård]

{§77}
För Nämnden företrädde i §60 af 1903 protokoll om-
nämnde bleckslagaren C A Carlsson från Nyfors N:o 13 och
företedde rektors intyg öfver sonens synnerliga håg och
fallenhet för studier och hedrande uppförande samt
anhöll om hjälp till böcker under ännu ett läsår;
och beslöt Nämnden att af hundskattemedlen an-
slå nödigt belopp till skolböcker åt sonen David Carlsson.

[MARG: David Carlsson
läroböcker]

{§78.}
För Knut Felix Lundqvist från Nyfors N:o 102 företeddes
läkarebetyg som utvisade att han vore i behof af
sanatorievård och hade begäran om hjälp härtill
framställts till distriktsledamoten. Men sedan upplyst
blifvit att Lundqvist kunde påräkna sjukkassehjälp samt
ej hushållade med egna medel, hvilka annars borde räckt
till den ifrågasatta kuren, afslogs hans begäran.

[MARG: K. F. Lundqvist
afsl å sanatoriehjälp
{§118}]

28/5 04.

{§79}
Till flickan Hilda Maria Andersson från Vera-
lund beviljade Nämnden kläder, att ersättas af
hundskattemedlen, för sammanlagdt Tolf kro-
nor.

[MARG: Hundskattemedel
till kläder]

{§80.}
Då sista lördagen i Juni månad tillika är
annandag midsommar skulle nästa ordinarie
sammanträde uppskjutas till lämplig dag i
Juli månad och hållas vid Tacktorp enligt
blifvande kallelse.

[MARG: Sammanträde
vid Tacktorp]

{§81}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

/O, Anderson/
/P, G, Englund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105031.

Personrelationer