Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1892

Anmärkning

{1892 den 28 Maj 1892 i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter utan disponenten Josef
Edvard Jonsson.

§53.
Föredrogos ansökningshandlingarne från
Strengäs Stads fattigvårdsStyrelse röran-
de drängen C. A. Lindbloms hustru Brita
Lovisa Carlsson från Fogdö Socken; och
beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag att i afgifvande förklaring be-
Strida krafvet.

[MARG: {Brita L Carlsson
fr. Fogdö}]

§54.
Nämnden beslöt att ett till muraren C. J
Eriksson i Björklund under dennes Sjuk-
dom lemnadt understöd af tio Kronor
skall utgå af Kommunens Kassa

[MARG: {C. J. Eriksson i
Björklund}]

§55.
Arbetaren Adolf Boqvist hustru företrädde
och begärde understöd under den tid som
mannen i från Sjukkassan åtnjuter
endast half sjukhjelp; och beslöt
nämnden att utom den förut utgåen-
de hyreshjelpen Skall från och med
den 1 Juni utgå ett bidrag af 12 Kronor
i månaden under ett halft år.

I sammanhang härmed beslöt nämn-
den till utbetalning af kommunens kassa
till familjen Boqvist ett understöd af
två Kronor, som nu lemnades.

Likaledes beslöt nämnden att om det
nu beviljade understödsbeloppet af
12 Kronor under ett halft år icke be-
finnes tillräckligt för familjen Boqvists

{1892 den 28 Maj i Sockenstugan}

behof, skall densamma förpassas till fattig
gården Tacktorp.

[MARG: {Adolf Boqvist}]

§56
Företrädde Sliparen Frans Theodor Wi-
derholms från Erikslund hustru Anna
Erika och, med förmälan att hon öfver-
gifvits af sin bemälde man, anhöll om
understöd för sig och sina fyra minder-
åriga barn, hvilka hon ej kunde ensam
försörja, emedan hon lede af matthet och
vore föga stark; i anledning häraf be-
Slöt nämnden att hon skulle hänvisas
till Provinsialläkaren, Doktor V. Moss-
berg, och om han intygar hennes oförmåga
att utan bistånd af fattigvården sjelf försör-
ja sig och sina minderåriga barn skall hon
intagas vid fattiggården, samt ordföranden
ega att med fattigvårdsStyrelsens magt och myndig-
het mot mannen Frans Theodor Widerholm
vidtaga alla de åtgärder, som gällande fattig-
vårdsförordning och andra allmänna för-
fattningar och stadganden medgifva mot
den, som underlåter utan fattigvårdens betungande försörja sin hustru
och sina minderåriga barn.

Vid samma tillfälle lemnades nu till
hustru Viderholm ett tillfälligt under
Stöd af en Krona att utgå af Kommu-
nens Kassa.

[MARG: {Fr Th. Widerholm
fr. Vegersberg}]

§57.
Beslöts att följande barn skola af
hundskattemedlen erhålla beklädnad, nem
ligen:

enkan Gustafssons i Marielund 2 gossar

{1892 den 28 Maj i Sockenstugan}

kläder och skor

Stationskarlen Olander gossar Albin och Carl
skor och kläder

enkan Lundins 2 flickor kläder och skor

enkan Fahlbergs flicka kläder och skor samt
en stickkofta

arbetaren Boqvists äldsta flicka till under-
kläder.

Kläderna skola förfärdigas vid Tacktorp,
för hvilket ändamål ledamoten Herr
S. Persson skall inköpa ett bundt kraft-
tyg samt 1 bundt klädningstyg jemte
nödig foderväf.

Ledamoten Herr C. A. Thorild eger upp-
göra om anskaffande af skor och
ledamoten Herr A. J. Westersson anskaf-
far linne och en stickkofta.

[MARG: {Kläder åt barn}]

§58.
I anledning af ansökning från fattig
vårdsStyrelsen i Eskilstuna om ersätt-
ning för understöd till enkan Carolina
Nordstedt erhöll ordföranden i upp-
drag att i afgifvande förklaring erkänna
krafvets befogenhet. Som Styrelsen 2:ne
särskilda gånger beslutat denna qvinnas
intagande å fattiggården godkände
nu nämnden den af ordföranden
vidtagna åtgärd att begära hennes
försändande till Tacktorp.

[MARG: {Carolina Norstedt}]

§59
Beslöts att enkan Stina Andersson i
Larslund skall från och med den
1 Juni erhålla ett understöd af fyra

{1892 den 28 Maj i Sockenstugan}

i månaden.

[MARG: {Stina Andersson
Larslund}]

§60.
Beslöts att nämnden åter Skall samman
träda i sockenstugan Lördagen den
11 Juni kl. 3 eft. m. då jemväl detta
protokoll skall justeras,

[MARG: {Sammanträde}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerad
/H, Persson/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 maj 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105030.

Personrelationer