Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet inför Kommunal-
Nämnden i Fors Socken i Sockenstu-
gan den 28 Juni 1875.

Närvarande: Ordföranden Herr Patron C. Bergstedt samt
Materialförvaltaren G. A. Svedin,
Jonas Ersson i Stenby,
C. J. Lundberg å Lagersberg,
A. G. Andersson i Kohlsta,
G. Lundqvist vid Rosenholm,
P. G. Andersson i Kohlsta,
A. F. Eriksson i Flacksta och
Anders Andersson i Faskunge

§1. Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes understöden
till dem under innevarande års senare hälft sålunda:

{A. Inom Fattighuset.}
1:o Förestånderskan Catharina Persdotter erhåller i månaden i ett för
allt (fr. Westermarken) 3,50 Kronor
Samt gratifikation för halfåret 2- Kronor
2:o Ofärdiga Brita Sofia Persdotter, för hvarje månad 3,- Kronor
3:o Enkan Brita Ersdotter, för hvarje månad 3,- Kronor
4:o Enkan Maria Ersdotter, för hvarje månad 3:- Kronor
5:o Maja Lisa Nord fr. Hörnhammar, för hvarje månad 3:- Kronor
6:o f. Pigan Catharina Persdotter fr. Båtsmansbacken,
för hvarje månad 3:- Kronor
7:o Lars Larssons Enka Catharina fr. Båtsmansbacken,
för hvarje månad 3;- Kronor
8:o F. d. Hemmansbrukaren Fredr Schefting för hvarje månad 3:- Kronor
9:o Enkan Maja Brita Jäderfors fr. Westermarken
för hvarje månad 3;- Kronor
10:o Lars Larssons hustru fr.Sofielund för hvarje månad 3:- Kronor
11:o Skomakaren A. P. Malmstens hustru fr Skengryt
för varje månad 3;- Kronor
12:o Enkan Anna Brita Flodin fr. Lustigstugan för hvarje månad 3:-
Samt såsom sängliggande sjuk för hvarje månad 1:- Kronor

[MARG: 39-50]

{B. Utom Fattighuset.}
1:o Arbetskarlen Lars Larsson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 1:40 Kronor
2:o Jonas Anderssons Enka fr. Flackersta, för hvarje månad 2:40 Kronor
samt hyreshjelp för halfår 5:- Kronor
3:o Lars Larsson fr. Sofielund, för hvarje månad 1:50 Kronor
4:o Smeden Holmström d. ä:s Enka fr. Båtsmansbacken,
för hvarje månad 3:-
5:o Afl. Lars Anderssons Enka Anna från Brunnsbacken,
för hvarje månad 1:-
samt hyreshjelp på halfår 6:-
6:o Per Olssons Enka fr. Westermarken, hyreshjelp på halfår 5:-
7:o Arbetskarlen Per Perssons Enka Maja Lisa fr. Westermarken
hyreshjelp på halfår 5:-
8:0 Ogifta Brita Christina Nilsdotter fr. Mesta,för månaden 3:-
och skulle hon, så fort utrymmet det tillåter, intagas i
fattighuset.

[MARG: Westerm bet ob)]

{§2.} Mönstrades församlingens fattiga barn och bestämdes underhål-
let till dem för innevarande års senare hälft sålunda:

1:o Förrymde Smeden Holmströms döttrar Lotta och Thilda hos modren
på Westermarken för månad 4:- kronor
2:0 Torp Nils Perssons i Svartkällan dotter Anna Charlotta
hos modren för månad 1:50 kronor
3:o Enkan Sjöqvists från Westermarken 2 barn, hos modren
för månad 3:- kronor
4:o Aflidne Drängen Per Erik Perssons fr. Mesta dotter Mathilda
Chatharina hos Lundström vid Wipptorp för månad 5:- kronor
5:o Samme mans dotter Augusta hos Carlsson vid Hvilsta
Grindstuga för månad 5:- kronor
6:o Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan August,
hos Soldaten Flack, hälften mot Gillberga Socken för månad 3:33 1/3
7:o Aflidne Arbetskarlen Törnbergs fr.Westermarken dotter Johanna
hos modren per månad 3:- kr.
8:o Arbetskarlen P. G. Perssons fr. Westermarken dotter
Johanna Catharina hos modren per månad 1:40 kr.
9:o f. d. Soldaten Gustaf Bolivars dotterson, hos mormodren
per månad 3:-
samt tillfälligt till skodon 3:-
10:o Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos Enkan
Brita Carlsdotter vid Klastorp under Ribbingelund per månad 5:-
11:o Anders Perssons i Råbergstorp Enkas son Albert hos
Jägaren Carl Eriksson vid Olofshäll per månad 5:-

12:o Afl. Christina Katrina Carlsdotters son Johan Adolf
fr. Westermarken hos hustru Norman vid
Asplund per månad 8:-
Samt tillfälligt till linne 2:-
hvarjemte denne gosse såsom sjuklig skulle erhålla salta
bad, hvarför kostnaden bestrides af Kommunen enligt
räkning.
13:o Samme persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons Enka vid Gärdtre per månad 5:-
14:o Samme persons dotter Emma Carolina hos Gjutaren
Sandberg hos Munktell per månad 5:-
För denne sistnämnda hade barnfadren, Smedsarbetaren Lindström,
åtagit sig betala, hvilket han dock icke fullgjort.

15:o Aflidne Faktoriarbetaren Borgmans Enkas dotter
Catharina Wilhelmina hos E. Nilssons Enka i Skölby per månad 3:-
16:o Sofia Persdotters på Åsby egor flickebarn Charlotta
Christina, för Skolgång under halfåret 5:-

[MARG: i Sept]

17:o Aflidne Gelbgjutarn Westergrens från Westermarken
3 barn hos modren per månad 7:50
18:o Aflidne Skolläraren S. W. Österbergs 3 barn hos modren
per månad 6:-
samt till ved per halfår 6:-
och tillfälligt till kläder 10:-

19:o Enkan Christina Sofia Anderssons 3 barn hos mo-
dren i Kohlsta per månad 4:-
20:o Afl. Gustaf Perssons i Håf son Carl Oskar, mindre vetande,
hos Moberg vid Frönäs per månad 8:-
samt till kläder tillfälligt 5:-
21:o Samme mans Son Wilhelm Gustaf hos Carl Jonsson i Bethlehem
Gillberga Socken per månad 5:-
22:o Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders Andersson
i Solskenet, Lijsta Socken per månad 5:-
23:o Aflidne Soldaten Lindströms dotter Josefina hos A. G.
Andersson i Kohlsta per månad 5:-
24:o Smeden Törns Enkas på Westermarken 3 barn hos
modren per månad 4.-
Samt till hyra per qvartal 9:-

{§3.} Föredrogs i och för förklarings afgifvande Eskilstuna Stads Fattigvårds
Styrelses hos Konungens Befallningshafvande i Länet gjorda ansökning af
den 2 Juni detta år om åläggande för Fors Kommun att återgälda
Fem kronor, som af Sökande Styrelsen lemnats så som understöd åt
aflidne FaktoriArbetaren Carl Magnus Wahlströms Enka Gustafva
Charlotta Engström äfvensom det vidare understöd, hvaraf Enkan
Wahlström kan blifva i behof samt att godtgöra expeditionslösen
i målet; Och beslöt nämnden bestrida bifall till denna ansök-
ning, alldenstund Enkan Wahlström varit boende inom Eskilstuna
Stad under 9 år och således der bort förvärfva hemortsrätt, oberoende
deraf, att hon från Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori åtnjutit
årliga gratifikationer eller understöd.

{§4.} Att nästa Torsdag den 1 Juli kl. 8 förmiddagen sammanträffa
i Sockenstugan för att justera detta protokoll utsågos
G. A. Svedin och A. G. Andersson i Kohlsta.

Uppläst och godkändt den 1 Juli 1875.
/C; Bergstedt./

/G. A. Svedin./
/A; G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105029.

Personrelationer