Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1902

Anmärkning

{I Tacktorp den 28 Juni 1902.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom Herrar
Laurén, Lindhé och Lindqvist,
alla frånvarande med godkändt
förfall.

{§86}
Af Herr E. G. Landegren i Eskilstuna
till Nämnden ingifven anhållan om till-
styrkande att få i Grindstugan N:o 7 i
Nyfors försälja svagdricka i partier om
mindre än 10 liter till afhemtning blef af
Nämnden bifallen; och skulle den sålunda
tillstyrkta ansökningen öfverlemnas till
kommunalstämmans ordförande.

[MARG: Svagdricksförsäljning]

{§87}
På begäran af A. W. Fernström i Nyfors
(§126 189/01) beslöt Nämnden att Fernström och
hustrun skulle intagas till försörjning å
fattiggården.

[MARG: A. W. Fernström
int. v. Tacktorp]

{§88}
i §81 omnämnde snickeriarbetaren C. O.
Fredriksson från Nyfors N:o 18 tilldelades på
distriktsledamotens förslag ett tillfälligt hyres-
bidrag af tjugu kronor.

[MARG: C. O. Fredriksson
tillf. understöd
{§122}]

{§.89}
Efter det fjerdingsmannen C. A Thorild
måst utbetala 20 kronor i begrafningskost-
nad för en person vid namn O. F. Wahlström,
som hittats död i Eskilstunaån, beslöts
att beloppet skulle ersättas af kommunens
kassa samt återsökas, i händelse upplys-
ning kunde erhållas hvarest Wahlström i
lifstiden egde hemortsrätt.

[MARG: O. F. Wahlström
begrafn. kostn.
{§109}]

{§90.}
Nämnden godkände utbetald begrafningskost-
nad för sliparen G. A. Ekström från Nyfors N:o 15, (om-
nämnd i §33 här ofvan)

[MARG: G. A. Ekström.
begrafn. kostn.
{§106}]

28/6 02

{§91}
Åt Herr G. Larsson uppdrog Nämnden
att till det pris, som kunde erhållas, försäl-
ja den jemlikt kommunalstämmans beslut
för kommunens räkning slagna maka-
damen (§32 & 62 här ofvan).

[MARG: Makadamslagning]

{§92}
Nämnden beslöt att understödet till de fat-
tige som ej äro intagna å fattiggården skall
för andra halfåret utgå med enahanda be-
lopp som hitills, med nedanstående undantag:

för A. W. Fernström & hustru indrages understö-
det så snart de intagits å fattiggården,

för Carl Sune Ingman indrages understödet då
han i Oktober fyller femton år, och

för Carl Linus Ruben Gillerström sänkes under-
stödet till 8 kronor i månaden.

[MARG: Halfårsunderhåll]

{§93}
Protokollet skulle justeras nästa samman
träde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/C, A, Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105028.

Personrelationer