Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 februari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 februari 1891

Anmärkning

{1891 den 28 Februari}

N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, Jonsson, P. G. Anders
son, J. G. Andersson, Thorild och
A. J. Westersson, hvaremot förfall an-
mäldes för Herrar H. Persson och Korell.

§26.
Inför nämnden företrädde fabriksarbetaren
Erik Johan Uhrs hustru och anhöll om
hjelp för mannens vårdande å Sköfde sana-
torium. Som familjen eger hemortsrätt inom
Fors Socken sedan flera år tillbaka beslöt
nämnden, uppå förslag af vederbörande di-
striktsledamot, att för ändamålet bevilja fyra-
tio (40) Kronor, hvilket belopp nu ock ut-
betaldes.

[MARG: {E. J. Uhr
40 Kr utbet}]

§27.
Inför nämnden företrädde Sliparen A. N.
Olssons från Mosebacke hustru och begärde
understöd för sin man, som är sängliggande
sjuk i lungsot; Som familjen eger hemorts-
rätt i Fors Socken sedan flera år tillbaka
beslöt nämnden på förslag af vederbörande
distriktsledamot, att bevilja till hyra för
1:a qvartalet 12 Kronor 50 öre, som nu ut-
betaltes, hvarjemte den 1:a April Skall
lemnas ett lika Stort belopp

[MARG: {A. N. Olsson
12:50 öre
utbetalde}]

§28.
Som nämnden måhända ej vidare kommer
att sammanträda före påsk beslöts nu
att fattighjonen på Westermarken skola i
påskpengar hvardera erhålla 4 Kronor, hvil-
ka belopp nu lemnades till vederbörande di-
striktsledamöter att vederbörande tillställas med
tillhopa 12 Kronor

[MARG: {Påskpengar
12 kronor
utbetalde}]

{1891 den 28 Februari}

§29.
Uppå förslag af vederbörande distriktsleda-
mot hade ett belopp af 20 Kronor blifvit
utbetalt för dels Bagaren Carlssons från Sten-
bäcken begrafning dels ock till familjens un-
derhåll och blef denna åtgärd af Kommunal-
Nämnden godkänd och skulle beloppet ut-
gå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Bagaren Carlsson
begrafningshjelp}]

§30.
Uppå förslag af vederbörande distriktsleda-
mot hade ett belopp af fem Kronor
blifvit utbetalde för Anna Charlotta Anders
sons från Gillberga Socken vård under sjuk
dom i följd af barnförlossning, och blef denna
åtgärd af nämnden godkänd, hvarjemte beloppet
skulle utgå af Kommunens kassa men åter-
sökas af Gillberga Socken, der Anna Charlotta
Andersson antages ega hemortsrätt.

[MARG: {A:a C:a Andersson
Gillberga}]

§31.
I afseende å uppbörden af 1890 års Kommu
nalutskylder beslöt nämnden att denna skall
ega rum första lördagarne i Maj och Augusti
månader samt förrättas af ordföranden jemte
Herr S. Persson.

[MARG: {Uppbörden}]

§32.
Som Statdrängshustrun Charlotta Carlsdotter
från Svartkällan med läkarebetyg Styrkte Sitt
behof att instundande sommar genomgå bad-
kur, beslöt nämnden lemna henne ett belopp
af 8 Kronor, för den händelse hon kan er-
hålla friplats vid Bie badanstalt.

[MARG: {Charlotta Carlsdotter}]

§33.
Vid ifrågasatt fördelning af fattigvårdsdistrik-
ten mellan nämndens medlemmar ansåg

{1891 den 28 Februari}

nämnden att då distrikten inom Nyfors
samhälle skulle blifva alltför Stora för att
noggrannt öfvervakas, då alltid lämpligt
vore att hvarje ledamot vore boende inom
sitt distrikt, och endast 2 af ledamöterna
vore från Nyfors, så beslöt nämnden låta
anstå med fördelningen af distrikten tills
vidare anstå, samt hos Stämman göra
hemställan om väljande af ytterligare en
eller två ledamöter i nämnden, hvilka
då böra vara från Nyfors samhälle.

[MARG: {Distrikt}]

§34.
Vid ytterligare företagen behandling af frågan
om skyddskoppympningen inom kommunen
var barnmorskan Blomqvist på kallelse
tillstädes och upplyste, att koppympning
ej gerna kunde företagas för än i Maj
månad, då värme i luften inträdt, och
skulle hon till vaccinationsföreståndaren
göra anmälan, då requisition af vaccin
ämne bör ega rum; till vaccinationsföre
ståndare valdes C. A. Thorild, hvilken,
då hans tid häraf troligen kommer att
mycket upptagas, skall ega bekomma skä-
lig ersättning efter det deru nedlagda arbete
hvarom nämnden vill framdeles besluta.

[MARG: {Koppympning}]

§35.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna
ansökning om åläggande för Fors Socken
att ersätta kostnaden för ogifta Johanna
Kristina Petterssons dotter Anna Kristinas
vård å Eskilstuna Pastorats Barnhem;
och beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag af i afgifvande förklaring med-

{1891 den 28 Februari}

gifva krafvets befogenhet men på samma
gång gå i författning om att såväl Johanna
Kristina Pettersson som hennes barn varda
transporterade till fattiggården Tacktorp

[MARG: {Joh:a Kristina
Pettersson}]

§36.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskils-
tuna ansökning om åläggande för Fors Socken
att ersätta understöd, som lemnats till en-
kan Kristina Maria Sundqvist; och beslöt
nämnden gifva ordföranden i uppdrag att i
afgifvande förklaring medgifva krafvets befo-
genhet men på samma gång gå i författning
om att hon varder förflyttad till fattiggården
Tacktorp.

[MARG: {Kristina Maria
Sundqvist}]

§37.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna
ansökning om åläggande för Fors Socken att
ersätta understöd, som lemnats till Maria Josefina
Sahlqvist; och beslöt nämnden gifva ordförand
den i uppdrag att i afgifvande förklaring med-
gifva krafets befogenhet, men på samma gång
gå i författning derom, att hon varder förflyttad
till Tacktorps fattiggård.

[MARG: {Maria Josefina
Sahlqvist}

§38.
Beslöts att detta protokoll Skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/A, J, Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 februari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105023.

Personrelationer