Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 28 December 1878.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin
vice Ordföranden P. G. Andersson i Kohlsta

samt ledamöter: Jonas Ersson i Stenby
A.G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta
P. G. Pettersson i Gredby och
P. G. Hagby i Lundby.

{§1.}
Som förre pigan Christina Pettersson från Åsby, hvilken
till följd af hafvande tillstånd är sjuk och oförmögen
till arbete samt saknar vård och
underhåll af annan, befinner sig i utblottadt tillstånd
så hade nämndens vice ordförande tilldelat ett tillfälligt
understöd af fem (5) Kronor; då sagde person befinnes
i fattigvårdshänseende tillhöra Fors Socken, beslöts att
sagde belopp, 5 Kronor, skulle af Kommunens medel
utgå.

{§2.}
Likaledes beslöt nämnden att tilldela enkan Sjöqvist från
Berga Tre (3) Kronor till ved; och blef detta belopp
till enkan Sjöqvist, inför nämnden närvarande, till henne
öfverlemnadt.

{§3.]
I anledning af Kommunalstämmans föreskrift denna dag
att afgifva förslag öfver användandet af de medel, som
kunna i hundskatt inflyta, beslöt nämnden föreslå;

att dessa medel skola särskildt bokföras och redovisas;

att dessa medel skola användas till inköp af kläder
och böcker till skolåldern varande barn, dock ej hvar-
je år till högre belopp än till hälften af det, som in-
flutit;

att återstoden särskildt förvaltas tills samman häraf
eller tillsammans med andra möjligen befintliga tillgångar
blir tillräcklig till gäldande af skulden till sockens lasaretts-
fond, samt

med afseende å efterlefvnaden af gällande förordning om
hundskatt, att den som anmäler och till straff befordrar
den som underlåtit att till beskattning anmäla egande
hund skall såsom belöning häraf för erhålla de böter, som
enligt gällande förfallning utgå.

Som ofvan.
/A. Svedin./

Uppläst och godkändt.
/A; G; Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105022.

Personrelationer