Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1903

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 28 December 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Jonsson och Lars-
son, hvilkas förfall godkändes.

{§158.}
Anmäldes att Hede sockens fattigvårdssty-
relse framställt ansökan om åläggande
för Fors socken att betala förskjuten kostnad
för arbetaren Ernst Hjalmar Svedins vård
å Hede sockens sjukstuga under år 1902, och
att krafvet bestridts på grund af att Svedin
haft arbete i Stuguns sockens i Jämtlands
län från hösten 1900 till våren 1901 men icke
vistats här i socknen sedan år 1891 annat
än på ett kortare besök härstädes för några
år sedan; detta gillades nu af Nämnden.

[MARG: E. H. Svedin fr.
Stugun
§ 74/04]

{§ 159.}
Af i § 25 här ofvan omnämnda fru
Beata Karlsson hade anmäldts att hon ej
längre kunde åtaga sig vården af i samma
§ omnämnda Maria Charlotta Rubbert, men
att en landtbrukare August Eriksson i Måsta
i Kloster i stället ville åtaga sig hennes
vård för 15 kronor i månaden. Nämnden
beslöt därföre antaga detta anbud enär
något bättre och billigare antagligen icke
stode att erhålla.

[MARG: Maria Ch. Rubberts
inackordering
§ 46/04]

{§ 160.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 23
nästlidne November med åläggande för Fors
socken att ersätta Kloster sockens hafda
utgifter för i § 105 här ofvan omnämnda
hustru Johanna Ekman; och då utslaget grun-
dades därpå, att hon bibehållit sin mans hem-
ortsrätt i Fors socken, trots det att hon va-
rit bosatt å annan ort, beslöts att ej öfver-
klaga detsamma.

[MARG: Joh:a Ekman
utslag
§ 132/03]

28/12 03

{§ 161}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 11
dennes med åläggande för fadern till i § 92
här ofvan omnämnde Ivar Vatgar Astley Sjögren,
arbetaren Carl Ivar Sjögren, att ersätta socknen
det understöd den utgifvit för hans son från
den 3 Juli tills vidare; och skulle räkning å
det utgifvna beloppet Sjögren tillställas med
anmaning att betala densamma vid äfven-
tyr af utmätning.

[MARG: Carl Ivar Sjögren åläggs
betala för sonen
§ 7/04]

{§ 162}
Föredrogs Kopparbergs länsstyrelses ut-
slag den 21 sistl. November med åläggande
för Stora Tuna socken att ersätta Fors soc
ken för i § 41 här ofvan omnämnda ar-
betaren Karl Oskar Björks vård vid Tacktorp
m. m. med 30 kronor 50 öre. Räkning härå
är redan aflåten till Stora Tuna socken

[MARG: Karl Oskar Björk
fr. Stora Tuna]

{§ 163.}
Föredrogs Eskilstuna fosterbarnsnämnds an-
mälan att densamma ställt arbetaren Carls-
son å Östermalm N:o 8 i Staden under åtal
för försummad anmälan af fosterbarn-
samt ålagt honom, på grund af hans då-
liga lefnadssätt att lämna ifrån sig barnet
Margit Linnea Eriksson, hvilken han enl § 165
i sistlidet års protokoll åtagit sig att vårda.
Då nu upplystes att smeden Seth Gustaf Lund, i
Eskilstuna N:o 68, åtagit sig barnets vård från den
15 dennes för 6 kronor i månaden fick saken
därmed bero.

[MARG: Margit Linnea Erikssons
fosterföräldrar]

{§ 164}
Efter föreskrift af socknens läkare hade
den 9 dennes vid fattiggården intagits en arbetare
Erik Magnus Bäckman, hvilken år 1887 bott i
socknen och nu i följd af sjukdom var oförmö-
gen att lifnära sig; men som Bäckman, hvil-

28/12 03.

ken dels varit straffad för stöld dels flera gånger
varit bortdömd för lösdrifveri, icke kunnat för-
mås att lämna några uppgifter om sin vistel-
seort beslöts anmoda v. Länsman Peterson att
försöka erhålla någon kännedom därom på det an-
nat vederbörande samhälle må kunna sökas
för återbekommande af hvad han kostat
kommunen.

[MARG: Erik Magnus Bäckman
fr. Stockholm
§ 6/04]

{§ 165}
Till ledamoten Herr Thorild hade ogifta
Carolina Andersson, född den 27 mars 1850,
vändt sig med begäran om understöd enär
hon på grund af sjukdom var urståndsatt
att försörja sig, samt af honom tilldelats
ett understöd af 10 kronor den 18 dennes
hvilket gillades af Nämnden;
men då hon hitflyttat från Råby socken
under April månad 1902 skulle krafvet på
ersättning för understödet riktas mot denna
socken.

[MARG: Carolina Andersson
fr. Råby.
§ 71/04]

{§ 166.}
Till enkan Brita Kristina Prytz begraf-
ning hade ledamoten Herr Thorild, då hen-
nes slägtingar saknade medel att bekosta
densamma, förskotterat 15 kronor, hvilket
gillades af Nämnden; och beslöts att be-
loppet skulle återsökas af Eskilstuna stad,
hvarest enkan Prytz varit bosatt innan
hon den 1. sistl. Oktober hitflyttade till Nyfors.

[MARG: Enkan Prytz
begrafn:s hjälp]

{§ 167.}
Vid bestämmandet af halfårsunderstöden
till kommunen utom anstalten varande
understödstagare beslöts att vid utdelningen
ur Rothoffska fonden åldern, där ej andra
omständigheter voro kända, skulle utgöra led-
ning för beloppets bestämmande, samt att
de understödstagare, som utgöres af om-
kring medelåldern varande enkor med ett

28/12 03

ett eller flera barn skulle erhålla:

enka med ett barn, 5 kronor i månaden
enka med två barn, 6 kronor i månaden
enka med tre barn, 8 kronor i månaden och
enka med fyra barn, 10 kronor i månaden;

såvida ej sjukdom eller andra orsaker be-
tingade någon ändring i beloppets stor
lek. De, som ej kunde försörja sig på des-
sa understöd, hvilka äro afsedda att alle-
nast utgöra ett bidrag till underhållet
och icke full försörjning, skulle intagas
vid fattiggården. Härefter bestämdes un-
derstöden sålunda:

{Rothoffska fondens gratialister:}

{att utdelas kvartalsvis}

f. Statdr. Olof Ersson, fr. Rosenfors, å Westermaken à 100:- pr år
enkan Anna Charlotta Hedman f. Jonsson, Rosenfors à 50:- pr år
Sofia Jonsdotter, Lagersberg à 100:- pr år
sågarehustrun Joh:a Jonsson, Rosenholm à 75:- pr år
Mur. handtl. Jonas Jonsson, Eskilstuna à 100:-

{att utdelas halfårsvis:}

hustrun Johanna Andersson, Röksta, Kloster à 75:- pr år
enkan Brita Sofia Carlsson, Hyndevad à 50:- pr år
fabr. arb. L. G. Carlsson-Wallin, Rosenfors à 50:- pr år
f. drängen And. Jonsson, Eskilstuna á 75:- pr år
enkan Anna Krist. Jonsson-Forsberg, Yxtaholm à 100:- pr år
statdr. hustrun Anna Sofia Jonsson-Stenbom, Thorsberga à 75:- pr år
sömmersk. Carolina Lind, Eskilstuna à 75:- pr år
enkan Ulrika Lindqvist-Jonsson, Husby à 75:- pr år
Stina Lundqvist Wästerm 41 - 50:-

{Kommunens fattige.}

{att utdelas månadsvis:}

enkan Clara Matilda Andersson, Nyfors 68 (sjukl) pr år 96:-
Henrik Andersson, Nyfors 97 pr år 60:-
Etienne Gustaf Andersson Nyfors 95 B pr år 60:-
Maria Björkman, enka bor i) fr. Nyfors 28 pr år 48:-
enkan Hedda Maria Blommé Nyfors 46 pr år 60:-
Rut Vera Gillerström i Eskilstuna pr år 72:-

28/12 03.

f. kyrkvakt. J. F. Goffe Hof pr år 72:-
enkan Carin Hallqvist Carl Johanstorp, Nyfors pr år 60:-
arbet Jan Jansson Nyfors 13 pr år 60:-
enkan Anna Lotta Larsson i Tumbo fr. Hof pr år 72:-
[MARG: kvartalsvis]
enkan Lotten Larsson bor i Kloster Nyfors 81 pr år 96:-
enkan Matilda Lidström Nyfors 38 pr år 72:-
arbet A. W. Lindberg Eriksdal Nyfors pr år 120:-
enkan Mina Löfgren Kolstahvena pr år 120:-
enkan Carolina Norstedt Eskilstuna fr. ? pr år 72:-
f. soldaten C J. Palm, Berga pr år 72:-
enkan Anna C. Wallin Nyfors 21 pr år 96:-
[MARG: neds. 1/7 6:-]
enkan Fredrika Carolina Westerberg Nyfors 77 B. pr år 120:-
[MARG: neds. 1/9 8:-]
enkan Carol. Sofia Westerberg, Gustafsborg Nyfors pr år 60:-
enkan Anna Sofia Widerholm Nyfors 70 pr år 60:-

{att utdelas kvartalsvis:}

enkan Anna Maria Andersson i Eskilstuna 207 pr år 60:-
enkan Clara Andersson i Vestermarken 30 Nyfors, pr år 60:-
[MARG: får blott 1:a kvart]
arbet Erik Andersson Eriksdal Nyfors pr år 60:-
Tyra Alida Bergman (hos C. G. Andersson Kjula) Nyfors pr år 84:-
Ebba Boqvist (hos enkan Söderlund Näshulta) Nyfors pr år 50:-
arbet Joh. Gust. Bergqvist Nyfors 52 pr. år 100:-
[MARG: 1:a kvart § 35/04]
enkan Anna Blomgren Åsby pr. år 60:-
arbet. Carl Gustaf Björk Nyfors 45 pr. år 100:-
enkan Charlotta Carlsson Nyfors 115 pr. år 60:-
enkan Maria Ekström Nyfors 19 pr. år 100:-
Margit Linnea Eriksson (hos S. G. Lund, E:a 68) Nyfors pr. år 72:-
Carl Linus Ruben Gillerström (hos C. G. Andersson Barfva). pr. år 96:-
[MARG: Lindholms gård]
Johanna Jonsson, Hagby pr. år 25:-
enkan Clara Johansson Nyfors 15 pr. år 120:-
2) Ebba Nordin (hos Anton Andersson Nyfors 72) Nyfors 15 pr. år 72:-
1) skrädd A. G. Lundborgs hustru Nyfors 45 pr. år 100:-
Ruben Olsson i Kungsör Nyfors 75 pr. år 60:-
Maria Charlotta Rubbert (i Måsta Kloster) fr. Flacksta pr. år 180:-
enkan Sofia Sjögren fr. Nyfors 15 pr. år 60:-
enkan Hanna Carolina Westerberg fr. Nyfors 15 pr. år 60:-

28/12 03

{Vestermarkens fattige.}

{att utdelas månadsvis:}

enkan Anna Charlotta Andersson, Eriksdal pr. år 120:-
arbet Anders Erik Berggren Vesterm. 38 pr. år 60:-
enkan Anna Lovisa Eriksson Vesterm. 11 pr. år 96:-
enkan Carin Ersson, Carl Johanstorp pr. år 96:-
enkan Gustafva Larsson Vesterm. 30 pr. år 72:-
enkan Clara Lundin Vesterm. 4 pr. år 60:-
Johanna Sofia Pettersson i Eskilstuna Vesterm. pr. år 96:-
[MARG: jämte hyra]
smeden A. G. Thunholm Vesterm. 29 pr. år 72:-
Augusta Charlotta Ågren, Björktorp Vesterm. pr. år 72:-

{Fattige, vårdade å andra platser:}

{å Nyköpings hospital:}

sm. arb. F. L. Fundberg från Nyfors pr år 183:-
sm arb. Johan Aug. Pettersson från Nyfors pr år 183:-
sm arb G. A. Ceder från Skjulsta pr år 183:-

{å Upsala hospital:}

hustru Lovisa Bågenholm fr. Nyfors 52 pr år 183:-

{å Vadstena hospital:}

sm. arb. Teod. Ferd. Molin från Westermarken pr år 183:-

{vid Idiotanstalten i Strängnäs:}

Calla Elisabet Carlsson från Vestermarken pr år 150:-
Lars Ludv. Larsson från Löppinge pr år 50:-

{i Nora stad:}
sm. arb. A. G. Andersson pr år 75:-

{Fattige tillhörande främmande samhällen:}

{från Stockholms stad:}

enkan Johanna Andersdotter i Nyfors N:o 20 A pr år 72:-
[MARG: Flodin]
{från Vestra Vingåkers socken:}

gossen Carl Olof Berg i Löppinge pr år 100:-

{från Walbo socken:}

flickan Märta Josefina Pettersson pr år 120:-

[MARG: Halfårsunderstöd
1904.]

{§168}
Till kassaförvaltare under nästkomman-
de år återvaldes undertecknad H. Persson.

[MARG: Kassaförvaltare]

{§ 169}
Till kontrollant vid uppbördsstämmorna åter-
valdes ledamoten Herr C. S. Starck.

[MARG: Kontrollant]

{§ 170}
Till vaccinationsföreståndare under näst-
kommande år återvaldes ledamoten Herr C. A. Thorild.

[MARG: Vaccinationsförest.]

{§ 171.}
Till tillsyningsman vid fattiggården under
åren 1904 och 1905 återvaldes undertecknad H.
Persson.

[MARG: Tillsyningsman]

{§ 172.}
Till vederbörande distriktsledamöter hade
liksom föregående en mängd barn hänvisats af sina
lärare och lärarinnor för erhållande af kläder
och skodon. Då emellertid en afsevärd del af
barnen hade friska och i arbete varande fäder
beslöt Nämnden att distriktsedamöterna skul-
le för hvarje fall pröfva behofvet samt där-
efter gå i författning om anskaffning af nö-
diga kläderspersedlar och skodon företrädes-
vis till enkors och sjuka föräldrars barn.

[MARG: Skodon o kläder
af hundskattemedel]

{§ 173}
En räkning å förlossningskostnad för tim-
merman Granlunds hustru i Nyfors godkändes
till betalning och har mannen förbundit sig
att genom arbete vid fattiggården återgäl-
da den förskjutna kostnaden.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§ 174}
Till hustru Pettersson, fr. Nyfors 103 hvars man förlupit
henne, beviljade Nämnden på hennes till
distriktsledamoten framstälda begäran en half
famn barrved, att genom Herr Thorilds försorg
anskaffas.

[MARG: Ved till H:u Pettersson]

{§ 175.}
Genom tillsägelse af en af Nämndens leda-
möter förekallades de af anstaltens hjon, hvil-
ka hade något anföra, hvarvid A. P. Magnus-

28/12 03

son fortfarande klagade öfver att han ej er-
höll någon månadspenning; och beslöt Nämnden
att Magnusson ehuru han ej gjorde något skäl
därför, skulle erhålla månadspenning i lik-
het med de lägst aflönade hjonen på det kla-
gan däröfver måtte upphöra. Några andra
klagande afhördes icke med undantag af
sinnesförvirrade F. O. Pettersson, hvars begäran
om snuspengar tillfredstäldes.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§ 176}
Nämnden beslöt att de till föreståndarens
lägenhet nyanskaffade gardiner skulle betalas
af kommunen och upptagas bland fattiggårdens
inventarier.

[MARG: Gardiner till förest.s
lägenhet]

{§ 177.}
Följande julgåfvor utdelades:
åt föreståndaren och föreståndarinnan 50:-kr.
åt Erika Andersson, för biträde i hushållet 10:-kr.
åt Elin Jonsson, för arbete i ladugården 5:-kr.
åt Hanna Frick, för skötsel af sjuka 5:-kr.
åt Carl Erik Gustafsson, för arbete i kök o ladugård 3:-kr.
åt Carl Oskar Gustafsson för arbete ute {3:-kr.}

eller tillsammans Kronor 76:-;
hvarjämte statdrängen Aug. Jonsson vid nästa
slagt skulle erhålla kött i stället för kontanter.

[MARG: Julgåfvor]

{§ 178.}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius./
/C, G, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105021.

Personrelationer