Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1901

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom
Herrar Larsson, Lindhé och
Starck, samtliga frånvaran-
de med godkändt förfall.

{§187}
Då ett år förflutit sedan kallelse utfär-
dats till aflidne A. K. Fagerströms arfvingar att an-
mäla sig ehuru ingen ännu tillstädes-
kommit försedd med behöriga betyg beslöt
Nämnden som ej ville begagna sig af sin
rätt till den egendom Fagerström efterlem-
nat utöfver hvad han kostat socknen, att
låta medlen stå tillsvidare.

[MARG: § 16/00]

[MARG: A. K. Fagerströms arf.
vingar.]

[MARG: § 29/02]

{§188}
Då Gustaf Hedberg i Hörnhammar å
Kolsta egor före jul aflidit hade de per-
soner, som ombesörjt hans begrafning, an-
hållit om bidrag dertill; och beviljade Nämnden
ett belopp af 14 kronor, att utgå ur kom-
munens kassa.

[MARG: Begrafningshjelp till
G. Hedberg.]

{§189}
Till Nämndens sekreterare hade faktoriarbetaren
A. G. Pettersson i Nyfors N:o 72 vändt sig med
begäran om ersättning för vården af sin
i Jäders socken under sistl November må-
nad aflidna svägerska Johanna Charlotta
Larssons dotter Berta Elvira, född den 17
Februari 1896, samt tilldelats ett belopp af 10
kronor för December månad. Gillande detta
beslöt Nämnden, dels att ett liknande månat-
ligt underhåll för flickan skall utgå från och
med nästa år, dels ock att Stockholms stad,
der modern inflyttat i Maria församling den 16
Januari 1899, skulle återsökas för utgifven
och blifvande fattigvårdskostnad för, flickan
Larsson.

[MARG: Berta Elvira Larsson
tillh. Stockholms stad]

[MARG: §119/02]

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

{§190}
Underhållet till kommunens å fattig-
gården ej intagna fattighjon bestämdes för
nästkommande halfår sålunda:

{från Rothoffska fonden:}

{att utdelas månadsvis:}

Sofia Jonsdotter vid Lagersberg à 100 kr. pr år
Maria Olsdotter i Eskilstuna à 100 kr. pr år

{att utdelas qvartalsvis:}

enkan Anna Charlotta Hedman, f. Jonsson à 50 kr. pr år
Rosenfors
Jonas Jonsson, Eskilstuna à 100 kr. pr år
förra drängen Olof Ersson, Westermarken à 100 kr. pr år
sågaren Lars Jonssons hustru Joh:a Rosenholm à 50 kr. pr år

{att utdelas halfårsvis} (i April och Oktober)

statdr. hustrun Anna Sofia Stenbom, Torsberga à 50 kr. pr år
hustrun Anna Stina Jonsson-Forsberg, Yxtaholm à 50 kr. pr år
sömmersk. Carolina Lind i Eskilstuna 232. à 50 kr. pr år
fabr. arb. Lars [M] Carlsson-Wallin fr. Rosenfors à 50 kr. pr år
enkan Ulrika Jonsson-Lundqvist, f Olsson à 50 kr. pr år
f. dräng And. Jonsson fr Kloster i Eskilstuna 94 à 75 kr. pr år
enkan Brita Sofia Carlsson, Hyndevad à 50 kr. pr år
hustru Joh:a A:son Röksta Kloster à 75

{Kommunens fattige}

{att utdelas månadsvis:}

enkan Charlotta Christ. Björklund, Hörnhammar à 48 kr pr år
enkan Matilda Lidström, Grindstugan 38 à 72 kr pr år
enkan Carolina Norstedt i Eskilstuna 362 à 48 kr pr år
[MARG: § 72/02]
enkan Sofia Sjögren i N. Fridhem à 60 kr pr år
enkan Christina Fredrika Westerberg i Lorentsberg B à 120 kr pr år
Henrik Andersson i Nyfors N:o 95 à 60 kr pr år
f kyrkovaktaren J. F. Goffe, Hof à 72 kr pr år
enkan Anna Lotta Larsson i Tumbo à 60 kr pr år
enkan Maria Björkman i Grindstugan 28 à 48 kr pr år
hustrun Maria Sofia Andersson i Nyfors 51 à 120 kr pr år
enkan Sofia Widerholm i Nyfors 45 à 60 kr pr år
f. soldaten Palm i Berga à 72 kr pr år
flickan Ruth Wera Gillerström, E:tuna 220 à 72 kr pr år
gossen Carl Linus Ruben Gillerström, Kjula à 120 kr pr år
[MARG: sänka 1/7]

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

flickan Ruth Westerberg Nyfors 33 à 60 kr. pr år
gossen Carl Einar Westerberg, Tunaborg à 60 kr. pr år
gossen Ruben Olsson, Kungsör à 60 kr. pr år
enkan Eva Lundberg i Reymersholm à 60 kr. pr år
[MARG: §61/02]
flickan Nordin

{att utdelas qvartalsvis:}

A. W. Fernström Nyfors 25 à 60 kr. pr år.
[MARG: § 87/02]
enkan Charlotta Carlsson Tegeldalen 115 à 60 kr. pr år.
enkan Johanna Jonsson, Hagby à 25 kr. pr år.
Skräddaren A. G. Lundborg Nyfors 45 à 80 kr. pr år.
[MARG: §35/02]
enkan Clara Andersson, Veralund à 60 kr. pr år.
enkan Andersson Nyfors 95 för Gustaf Andersson à 40 kr. pr år.
enkan Anna Maria Andersson Eskilstuna 207 à 50 kr. pr år.
enkan Palmstedt Med à 40 kr. pr år.
[MARG: §71/02]
arbetaren Björk Nyfors 45 à 100 kr. pr år.

{Westermarkens fattige}

{att utdelas månadsvis:}

enkan Carin Ersson Carl Johanstorp à 60 kr. pr år
enkan Charlotta Ågren, Björktorp à 72 kr. pr år
enkan Stina Andersson Larslund à 60 kr. pr år
enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 à 60 kr. pr år
smeden Thunholm i N:o 29 à 72 kr. pr år
enkan Clara Lundin i N:o 4 à 60 kr. pr år
f. pig. Johan Sofia Pettersson à 48 kr. pr år
arbetaren And. Erik Berggren i N:o 38 à 48 kr. pr år
enkan Lotta Eklöf i N:o 21 à 60 kr. pr år
enkan Anna Charlotta Andersson Eriksdal à 90 kr. pr år

{Kommunens fattige vårdade å andra platser.}

{å Nyköpings hospital:}

smidesarb. F. L. Fundberg fr. Nyfors
à 182:50 pr år
smidesarb. Joh. Aug. Pettersson fr Nyfors
à 182:50 pr år
smidesarb Frans Oskar Pettersson fr Nyfors
fr 23/12 01, (förut vid Tacktorp)
à 182:50 pr år

{å Vadstena hospital:}

sm. arb. Teod. Ferd. Molin från Westermarken à 182:50 pr år.

{å Upsala hospital:}

hustru Lovisa Bågenholm fr. Nyfors 52 à 182:50 pr år

{vid K. Handtverksskolan för blinda, Kristinehamn.}

Frans Oskar Brunell fr. Lindesnäs à 1 kr. pr dag.

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

{vid Idiotanstalten i Strengnäs}

flickan Calla Elisabet Carlsson à 150 kr pr år
gossen Lars Ludv. Larsson fr. Löppinge à 50 kr pr år

{i Nora stad}

smidesarbetaren A. G. Andersson à 75 kr. pr år

{Fattige tillhörande främmande samhällen:}

{från Westra Wingåkers socken:}

gossen Carl Olof Berg, Löppinge à 100 kr pr år

{från Stockholms stad:}

gossen Carl Sune Carlsson Ingman, Kina à 72 kr. pr. år.
enkan Johanna Andersdotter fr. Nyfors 20 A. à 72 kr. pr. år.
flickan Berta Elvira Larsson fr. Nyfors 72 à 120 kr. pr. år.

{från Kjula socken:}

f. handl. Joh. Fredr. Andersson fr. Westermarken à 60 kr. pr år.

{från Eskilstuna stad}

enkan Anna Andersson fr. Tegeldalen à 72 kr. pr år
ogifta Anna Andersson (Gillberga?) à 96 kr. pr år

{från Walbo socken}

flickan Märta Josefina Pettersson i 102 à 120 kr. pr år.

{från Ökna socken}

hustru Sofia Widgren à 60 kr. pr år

{från Fellingsbro socken}

enkan Hedda Charlotta Nyström à 120 kr. pr år

{från Grangärde socken.}

hustrun Maria Eriksson à 60 kr pr år

[MARG: Halfårsunderstöd]

{§191}
Då å restlängd uppförde E. A. Johansson
och C. A. Johansson i Grindstugan N:o 47 lära
ega fastighet å annan ort men det oaktadt
vägra betala sina kommunalutskylder beslöt
Nämnden att de skulle försättas i konkurs.

[MARG: Konkursansökningar]

{§192}
För Nämnden förekallades å fattiggården
intagne hjonen E. N. Löfdal, A. F. Larsson och
Lars Larsson samt erhöllo, för det de under
den förflutna helgen och vid andra tillfällen
insmugglat bränvin och deraf öfverlastat sig
samt uppträdt oregerligt en allvarlig varning
med tillsägelse att, om de deraf ej ville låta

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

sig rätta , Nämnden ämnade till ordningens
upprätthållande vidtaga de åtgärder, som
enligt § 35 i Fattigvårdsförordningen stode till
buds. De dem tillkommande flitpengarne
skulle hädanefter, tillsvidare, af föreståndaren
användas till inköp för deras räkning af
kaffe, snus eller tobak enligt deras önskan.

[MARG: Varning till hjon]

{§193}
De af anstaltens hjon, som hade något
att anmäla tilsades att förekomma. Härvid
infann sig Anders Petter Magnusson med sin
vanliga klagan, att han fråntagits sina kläder,
m. m. Enligt föreståndarens, sköterskans och tillsy-
ningsmännens samstämmiga förklaringar sak-
nade hans klagan grund och framkom derför
att Magnusson ej kunde förlika sig med den ord-
ning och renlighet vederbörande ville hålla
vid anstalten.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§194.}
För Nämnden företrädde soldathustrun
Palm i Berga, född 1835, och anhöll för sig
och mannen, född 1833, om ett understöd af
6 kronor i månaden. Sedan upplyst blifvit
att båda på grund af ålderdom och sjuklig-
het hade svårt att draga sig fram bifölls
hennes begäran.

[MARG: Soldaten Palm i Berga]

{§195.}
Följande julgåfvor utdelades:
åt föreståndaren och hustrun: för träget och
ansvarsfullt arbete (julgåfva och procent å
säd tillsammans) kr. 100:-

åt sköterskan Eva Dahlberg: för plikttrogen
vård om hjonen kr. 10:-
åt ladugårdskarlen P. Carlström: för flitigt arbete i ladugården 3:-
åt Erika Carlsson: för flitigt arbete i köket 5:-
åt Anna Aug:a Svensson för flitigt arbete i ladugården 2:-
åt C. G. Östling för flitigt arbete i smedjan {3:-}
Summa 123:-

[MARG: Julgåfvor vid fattig
gården.]

{Vid Tacktorp den 28 December 1901.}

{§196}
Åt sköterskan vid epidemiska sjukhuset
beslöt Nämnden tilldela en julgåfva af 20
kronor för hennes ansträngande arbete under
det gångna året.

[MARG: Epid. sjuksköterskans
julgåfva]

{§197.}
Till kassaförvaltare för nästkom-
mande år utsågs undertecknad ordföran-
de, hvilken skulle ega verkställa upp-
börden af såväl kommunalutskylderna
som hundskatten och prestlönen.

[MARG: Kassaförvaltare]

{§198}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt:
/C, Hyltén Cavallius/
/J, E, Widlund./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 28 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105020.

Personrelationer