Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1880

Anmärkning

{1880 den 27 November.}

Närvarande:
Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Pehrsson å Lagersberg
C. G. Pettersson i Gredby
A. G. Andersson i Kohlsta
P. G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta
Jonas Ersson i Stenby

§ 39
Till ombud vid blifvande mantals-skrifning för
år 1881 utsåg nämnden bland sina ledamöter
ordföranden A. Svedin, hvilken jemväl har
att lemna bevis om sådane personer, hvilka
till följd af sjukdom, fattigdom eller
andra orsaker böra befrias från utgörande
af personella utskylder.
[MARG: {Mantalsskrifningsombud.}]

§ 40.
Ordföranden anmälde att efter aflidne gossen
Johan Adolf Lindström funnos 2 par lakan
samt 2 skjortor, och beslöt nämnden att dessa
linnepersedlar skulle öfverlemnas till Lars
Fredrik Anderssons enka i Lundby för hennes
barns räkning.
[MARG: {Linne åt Anderssons enka}]

§ 41.
Beslöts att åt sängliggande Jonas Jonssons enka
vid Lagersberg skulle anskaffas tyg till ett
täcke samt till linnen; och erhöll Herr S.
Persson i uppdrag att inköpa dessa effekter.
[MARG: {Linne åt Jonas Jonssons enka}]

§ 42
Nämnden beslöt att följande utbetalningar skulle
ske från Kommunens kassa, nemligen:

a) Till kläder åt gossen Gustafsson hos Torpa-
ren Jonsson i Ängstugan för 1 år från den
1 November 1879 till den 1 November 1880 - 10 Kr.

b) Till kläder åt Gustaf Anderssons dotter Maria
Johanna för innevarande års senare hälft - 5:-

c) Till hyra för Lundby tegelbruk, som beboddes
(1880 den 27 November.)
af hustru Karman och gossen Johan Adolf Lind-
ström under Juli, Augusti och September må-
nader. -- 12:-

d) För vård af hustru Karman som insjuknat
i Eskilstuna, enligt af Doktor E. Pallin afgifven
räkning. --
[MARG: {extra utgifter}] 5:-

§ 43
Sedan testamentsexekutorn E. Hemning med-
gifvit och öfverlemnadt åt Nämnden att bestäm-
ma huruvida Arbetskarlen Johan Emanuel Fors-
bergs hustru Anna Christina Jansson från Yxta-
holm i L:a Mällösa Socken må kunna anses
vara i behof af understöd från Rothoffska fon-
den beslöt Nämnden, då sagda person genom
läkarebetyg styrkt sig hafva genom chronisk mag-
katarr betydligt minskad arbetsförmåga och
genom betyg från vederbörande pastor att hon
befinner sig i fattiga omständigheter, att hon skall
från och med år 1881 åtnjuta understöd af
25 Kronor årligen
[MARG: {Gratialist å Rothoff
ska fonden.}]

§ 44.
Beslöts att enkan efter L. F. Andersson skulle
till kläder åt sina barn erhålla 25 Kronor, hvar-
jemte följande skolbarn hvardera skola erhålla
ett par skor, som inköpes af nämndemannen
A. G. Andersson i Kohlsta, nemligen:

- enkan Lotta Olsdotters från Svartkällan son August
- Ogifta Lovisa Bolivars son Johan
- enkan Holmströms dotter Maria Mathilda i L:a Lugnet
- enkan Dahlbergs son Simeon vid Ståhlfors
- Gustaf Carlssons son Wilhelm Samuel vid Ståhlfors samt
- G. Gustafssons son Frans Emil vid Ståhlfors
[MARG: {Utdelning af Hundskatte
medlen}]

§ 45.
Beslöts att till hvardera af de i fattighuset
intagna hjon skulle utdelas till julkost
20 skålpund Bröd, 10 skålpund Kött och 1:50 Kronor i kon-

{1880 den 27 November.}

tant samt till öfriga fattiga 100 skålpund bröd och
60 skålpund Kött, hvarjemte till Rothoffska fondens
fattiga skall utdelas 60 skålpund Bröd och 50 skålpund kött,
hvilket uppköpes och utdelas af nämndens
ledamöter A. F. Eriksson i Flacksta och A. G.
Andersson i Kohlsta, hvilka härför erhålla
ersättning såsom föregående år.
[MARG: {Julkost}]

§ 46
Nämndens ledamot L. F. Ståhlberg, som utan
anmäldt förfall uteblifvit från detta sam-
manträde fäldes att böta 2 Kronor till Kom-
munens kassa.
[MARG: {Böter för uteblifvande}]

§ 47.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.
[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Uppläst och godkändt 29 dec. 1880:
/P, G, Anderson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 november 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105008.

Personrelationer