Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1903

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 27 Juni 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamö-
ter utom herrar Lindberg,
Lindhé och Thorild, hvilkas
förfall godkändes.

{§78.}
Af Eskilstuna fattigvårdsstyrelse hade
ansökan hos Länsstyrelsen framstälts om be-
kommande af ersättning för vård å stadens
fattigvårdsinrättning af arbetaren Anders Gustaf
Fredriksson skrifven i Nyfors N:o 45, och hade
krafvet godkänts, enär han egde hemortsrätt
härstädes, och Fredriksson intagits vid fat-
tiggården; dessa åtgärder godkändes nu af
Nämnden.

[MARG: A G Fredriksson]

{§79.}
Af distriktsledamoten företedd räkning
å kr 17:50 för anskaffade kläder till enkan
Vallin i Nyfors barn godkändes till betalning af
hundskattemedlen.

[MARG: Kläder af hundskattemedel.]

{§80.}
I § 63 senast omnämnda hushållerskan
Alma Karlsson, som utskrifvits från lasa-
rettet den 12 dennes, hade, på grund af med
läkarebetyg styrkt arbetsoförmåga, den 18 den-
nes tilldelats ett understöd af Tio kronor,
hvilken åtgärd Nämnden godkände; och
skulle kvitto å beloppet vidfogas samt er-
sättningskraf framställas i påminnelserna
i målet mot Kjula fattigvårdsstyrelse angå-
ende Alma Karlsson.

[MARG: Alma Karlsson
fr. Kjula
§ 119]

{§81.}
Ynglingen Carl Sune Ingman från Nyfors
78 A, med hemortsrätt i Stockholm på grund af
för honom ersatt fattigvård under flera år till och
med 19:e Oktober 1902 då han fylde femton år, hade
med företeende af läkarebetyg som styrkte

27/6 03

hans oförmåga att genom arbete försörja sig,
erhållit dels medicin och läkarevård för sam-
manlagt 4 kronor 69 öre, dels ock, genom sin
fostermor, ett understöd af 25 kronor
för att söka återställa sin hälsa.
Dessa utbetalningar godkändes af Nämnden,
som beslöt att Stockholms stad skulle sökas
för återbekommande af utlagda beloppet 29
kronor 50 öre jämte hvad Nämnden i öfrigt
kunde behöfva påkosta honom.

[MARG: C. S. Ingman
fr. Stockholm
{§ 103}]

{§82.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 13.
innevarande Juni med åläggande för Fors
socken att ersätta Stockholms stad med
1 krona om dagen från och med den 20 sistl
Februari för i § 33 här ofvan omnämnda ar-
betaren Frans Gustaf Anderssons vård å fat-
tigvårdsinrättning i Stockholm. Enligt sederme-
ra hitkommen räkning har Andersson vår-
dats därstädes till den 23 sistl. Mars samt
är nu död. Då ingen utsigt att få ut-
slaget upphäfdt förefinnes skulle det-
samma icke öfverklagas.

[MARG: F. G. Andersson]

{§83.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
13 innevarande Juni med åläggande för
Eskilstuna stad att ersätta Fors socken
för i § 3 här ofvan omnämnda gossen
Ruben Zetterlunds vård och underhåll ef-
ter 10 kronor i månaden för den 30 och 31
December samt sedermera efter 15 kronor
i månaden; gossen lär afhemtats till
stadens fattigvårdsinrättning den 26 dennes.

[MARG: Ruben Zetterlund]

{§84}
Af fabriksidkaren A Berqvist i Nyfors
N:o 45 framstäld begäran att få taga 13 åriga Anna Frick i tjänst af-
slogs enär Nämnden ansåg henne mindre passande därtill.

[MARG: Barn fr. Tacktorp]


27/6 03.

{§85}
Understöden till kommunens utom fat-
tiggården befintliga hjon fastäldes för nästa
halfår sålunda:

{Rothoffska fondens gratialister:}

{att utdelas månadsvis:}

Sofia Jonsdotter, Lagersberg à 100:- pr år.

{att utdelas kvartalsvis:}

f.staldr. Olof Ersson (fr. Rosenfors) å Westermarken à 100:- pr år
enkan Anna Charlotta Hedman f. Jonsson, Rosenfors à 50:- pr år
sågarehustrun Johanna Jonsson, Rosenholm à 50:- pr år
mur. handtl. Jonas Jonsson, Eskilstuna à 100: pr år

{att utdelas halfårsvis} (i April och Oktober):

hustru Joh:a Andersson, Röksta, Kloster à 75:- pr år
enkan Brita Sofia Karlsson, Hyndevad à 50:- pr år
fabr. arb. L. G. Carlsson-Wallin, Rosenfors à 50:- pr år
f. dräng. And. Jonsson, Ömanstorp i Kloster à 75:- pr år
statdr. hustrun Anna Sofia Jonsson-Stenbom, Thorsberga à 75:- pr år
enkan Anna Krist. Jonsson-Forsberg, Yxtaholm à 50:- pr år
[MARG: begär förhöjning f 33]
Sömm. Karolina Lind, Eskilstuna à 75: pr år
enkan Ulrika Lindqvist-Jonsson, Skogsborg i Husby à 50:- pr år

{Kommunens fattige:}

{att utdelas månadsvis:}

enkan Clara Andersson, Nyfors 68 à 120:- pr år.
gossen Etienne Gustaf Andersson, Nyfors 95 B à 60:- pr år.
Henrik Andersson Nyfors 95 B à 60:- pr år.
enkan Maria Björkman Nyfors 28 à 48:- pr år.
[MARG: Till Tacktorp i Aug.]
enkan Blomme Carl Joh:s torp Nyfors à 60:- pr år.
gossen Frans Oskar Eriksson å Östermalm fr. Nyfors à 72:- pr år.
flickan Rut Vera Gillerström, Eskilstuna fr. Nyfors à 72:- pr år.
f. Kyrkvakt. J. F. Goffe, Hof à 72:- pr år.
enkan Karin Hallqvist, Carl Joh:s torp, Nyfors à 60:- pr år.
arbet. Jan Jansson o hustru Nyfors 13 à 60:- pr år.
enkan Anna Lotta Larsson i Tumbo à 60:- pr år.
enkan Lotten Larsson Nyfors 81 à 120:- pr år.
hustru Alma Larsson Westerm
enkan Matilda Lidström Nyfors 38 à 72:- pr år.
arbet A. W. Lindberg Eriksdal Nyfors à 120:- pr år.

27/6 03

enkan Mina Löfgren, Kolstahvena à 120:- pr år
flickan Ebba Nordin, Nyfors 72 à 96:- pr år
enkan Karolina Norstedt, Eskilstuna à 72:- pr år
f. sold. C. J. Palm, Berga à 72:- pr år
enkan Sofia Sjögren Nyfors N:o 15 à 60:- pr år
enkan Anna Charlotta Wallin Nyfors N:o 21 à 96:- pr år
enkan Kristina Fredr:a Westerberg Nyfors N:o 77 B à 120:- pr år
enkan Sofia Westerberg Nyfors Gustafsborg à 60:- pr år
hustru Sofia Widerholm Nyfors Johanneberg à 60:- pr år

{att utdelas kvartalsvis:}

enkan Anna Maria Andersson, E:tuna 207 à 50:- pr år
enkan Klara Andersson; Westermarken 37 à 60:- pr år
enkan Anna Blomgren, Åsby à 60:- pr år
arbetaren C. G. Björk, Nyfors 45 à 100:- pr år
enkan Charlotta Carlsson Nyfors 115 à 60:- pr år
enkan Maria Ekström, Nyfors Oliveberg à 100:- pr år
gossen Carl Linus Ruben Gillerström, Barfva à 96:- pr år
hos C. G. Andersson Lindholmen
Johanna Jonsson, Hagby à 25:- pr år
enkan Klara Johansson, Johanneberg à 120:- pr år
skrädd A. G. Lundborg, Nyfors 45 à 100:- pr år
gossen Ruben Olsson, Kungsör ( fr Nyfors 75) à 60:-
enkan Hanna Westerberg, Nyfors 15 à 60:-

{Westermarkens fattige:}

att utdelas månadsvis:

enkan Anna Charlotta Andersson, Eriksdal à 90:- pr år.
arbet And. Erik Berggren fr. N:o 38 à 60:- pr år.
Lotta Eklöf fr N:o 41 à 60:- pr år.
enkan Anna Lov. Eriksson fr N:o 11 à 96:- pr år.
enkan Karin Ersson Carl Johanstorp à 60:- pr år.
hustrun Selma Larsson ( i mån af behof) à 120:- pr år.
hustru Klara Lundin fr N:o 4 à 60:- pr år.
f pig. Joh:a Sofia Pettersson à 72:- pr år.
smeden A. G. Thunholm fr. N:o 29 à 72:- pr år.
enkan Charlotta Ågren, Björktorp à 72:- pr år.

{Kommunens fattige, vårdade å andra platser:}

{å Nyköpings hospital:}
smidesarb. F. L. Fundberg från Nyfors à 182:50 pr år
smidesarb. Joh. Aug Pettersson från Nyfors à 182:50 pr år

27/6 03

{å Upsala hospital:}

hustru Lovisa Bågenholm från Nyfors N:o 52 à 182:50 pr år

{å Vadstena hospital:}

smidesarbet. Teod. Ferd. Molin fr. Westermarken à 182:50 pr år

{vid Idiotanstalten i Strengnäs:}

flickan Calla Elisabet Carlsson à 150:- pr år
gossen Lars Ludvig Larsson fr. Löppinge à 50:- pr år

{i Nora stad:}

smidesarbetaren A. G. Andersson à 75:- pr år

{Fattige, tillhörande främmande samhällen:}

{från Stockholms stad:}

enkan Johanna Andersdotter, Nyfors 20 A à 72:- pr år

{från Vestra Vingåkers socken:}

gossen Carl Olof Berg i Löppinge à 100:- pr år

{från Valbo socken:}

flickan Märta Josefina Pettersson à 120:- pr år

{från Kisa socken}

hustrun Sofia Widgren à 60:- pr år

[MARG: Halfårs understöd
{§149}]

{§ 86}
På grund af att en del af den kvinliga
hjonen visat uppstudsighet samt uraktlåtit
verkställa dem förelagdt arbete förekalla-
des vid fattiggården intagna Elin Jonsson,
Erika Andersson och Hanna Frick, hvar-
vid den förstnämnda- efter att hafva med-
gifvit att hon istället för efterkomma före-
ståndarinnans befallning att skura mat-
salen lagt sig att sofva samt att hon
utan tillstånd varit frånvarande vid stäng-
ningsdags-jämlikt 35 §, 4 mom Fattigvårdsförord-
ningen tilldelades en allvarlig varning
för tredska och olydnad, med tillsägelse
därjämte att, därest hon icke ville sig
däraf rätta, förhållandet komme, jämlikt
nyss anförda lagrum, att anmälas till
Konungens Befallningshafvande i länet
med anhållan om vidtagande af kraftigare

27/6 03.

åtgärder.

De båda andra inkallade, hvilkas förseelser
varit af obetydligare beskaffenhet, tillsades att
för framtiden bättre iakttaga de ordnings-
föreskrifter som gälla vid anstalten.

[MARG: Elin Jonsson varnas]

{§87}
Tillsades de af anstaltens hjon, som hade
något, att anmäla, att förekomma hvarvid
Frans Oskar Pettersson beviljades förhöjning i
månadspenningen till en krona. A. P. Mag-
nusson klagade som vanligt och begärde
dessutom månadspenning, hvilken sistnämn-
da begäran afslogs; ock kunde hans klagan,
såsom dikterad dels af elakhet dels ock af
ett något omtöcknadt förstånd ej till någon
åtgärd föranleda.

[MARG: Hjonen förekallas.]

{§ 88.}
Då arrendatorn A Lindholm vid
Snälltorp icke inom föreskrifven tid
ställt sig Nämndens föreläggande till
efterrättelse, att täcka eller fylla en
invid hans ladugård befintlig grop be-
slöts att detta arbete skulle, så snart
klagotiden öfver föreläggandet gått tillvän-
da, utföras genom kronobetjäningens för-
sorg på Lindholms bekostnad.

[MARG: A Lindholm tredskar]

{§ 89}
Protokollet skulle justeras nästa
sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig, Starck/
/O. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 juni 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105003.

Personrelationer