Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 januari 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 januari 1906

Anmärkning

{I Prästgården den 27 Januari 1906.}

Närvarande: Jonson, J. vald för tiden 1905-08
Kåberg, C. A. vald för tiden 1905-08
Laurén, E. vald för tiden 1905-08
Lindhé, H. vald för tiden 1903-06
Lindqvist, C. A vald för tiden 1903-06
Persson, H. ordförande vald för tiden 1905-08
Starck, C. S. vice ordförande vald för tiden 1903-06
Thorild, C. A. vald för tiden 1903-06 och
Westergren, W. vald för tiden 1903-06 samt
nyvalde ledamoten
Nilsson, N vald för tiden 1906-08,
hvilken hälsades välkommen i Nämnden.

Frånvarande: Hyltén-Cavallius, C., hvilken för
oanmäld utevaro fälldes att böta Två
kronor, hvilka skola användas till extra
förplägning vid fattiggården.

[MARG: Böter. bet.]

{§1.}
Nämnden beslöt att nyvalde ledamoten
Herr Nilsson skulle erhålla samma di-
strikt, som hans företrädare A. Belin haft
eller kvarteren N:ris 5-20 samt 21 och 22 i
Nyfors.

[MARG: Distrikt]

{§2.}
För Nämnden företrädde hustrun till
faktoriarbetaren J. A Blomqvist, född 1866, från
Nyfors N:o 66, och anhöll om hjälp, emedan
mannen låg sjuk i lungsot och hon icke
kunde försörja familjen, bestående af makarna
och tre minderåriga barn, på den sjuk-
hjälp af kronor 7:50 i veckan mannen er-

27.1.06.

höll. Med anledning häraf beviljades Blom-
qvist ett understöd af Tio kronor i hvardera
af månaderna Februari och Mars.

[MARG: J. A. Blomqvist]

{§3}
För Nämnden företrädde gårdsägaren
Carl Olsson, från Nyfors 84, och förmälde att
de förmyndaremedel, han innehaft för gos-
sen Nils Gunnar Jonsson, född den 17 Juni
1894, nu tagit slut, och anhöll därföre att
kommunen måtte öfvertaga gossens under-
håll. Sedan upplyst blifvit, att gossens fader
arbetaren P. A. Jonsson, ej brydde sig om att
försörja sina barn, beslöts uppdraga åt
ledamoten Laurén, att söka träffa öfver-
enskommelse med gossens nuvarande fo-
sterfader, Skräddaren Blomqvist i Eskilstuna, om
skälig fosterlega; P. A. Jonsson skulle, därest
han ej ville ersätta blifvande kostnader för sonen,
tagas till Tacktorp. (utack. för 18 kr. i kvart. fr 1/1 06)

[MARG: N. G. Jonsson.
{§80}]

{§4}
För Nämnden företrädde hustrun till blin-
de arbetaren A. O. Blomgren i Nyfors 111 och
anhöll om hjälp till betalande af en lasa-
rettsräkning, å kr 11:50, för 11-årige sonen Gustaf
Gideon; detta bifölls af Nämnden, och skulle
beloppet utgå af Lasarettsfondens medel.

[MARG: G. G. Blomgren.]

{§5.}
Hos Nämnden anhöll en son till gårds-
ägaren Johan Alfr Almqvist, i Wästermar-
ken 32, om ansvarsförbindelse för faderns
vård å sjukhemmet i Flen, mot det att
Nämnden, såsom säkerhet för beloppets åter-
gäldande, skulle erhålla rättighet, att lyfta
Almqvist tillkommande sjukhjälp samt
den hyra gården lämnade; denna begäran
blef af Nämnden på dessa villkor bifallen.

[MARG: J. A. Almqvist
§103.]

{§6}
På begäran och mot ansvarsförbindelse å

27.1.06.

kostnaden af kakelugnsmakaren K. J. Ekman,
hade dennes hustru, hvilken tidtals lider af alko-
holism, den 8:de dennes intagits vid Tacktorp.
Påföljande dag hade emellertid dottern, med före-
teende af en skriftlig begäran, undertecknad
Karl Ekman, hämtat modern, som under
sin vistelse vid Tacktorp osnyggat både rum
och sängkläder. Nämnden bestämde nu att
räkning å kostnaden för rengöring och ett
dygns vård, tillsammans fem kronor, skulle
tillställas Ekman.

[MARG: K. J. Ekmans hustru]

{§7.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 5
dennes, med åläggande för Jäders socken,
att ersätta Fors socken för i §206/1905 senast om-
nämnde drängen Oskar Andersson hafda kost-
nader: läkarebetyg 10 kronor samt vård å fattig-
gården med kr 1:50 pr dag från och med den
24 Oktober 1905.

[MARG: O. Andersson
fr. Jäder]

{§8.}
Nämnden godkände vederbörande
distriktsledamots anordning å medicin
till i §203/1905 omnämnda fabriksarbeterskan
Edla Norén i Nyfors 67.

[MARG: Edla Norén]

{§9.}
Till underhåll för i §231/1905 omnämnde
gossen Bertil Gerhard Andersson, hade,
sedan utrönt blifvit, att hans moder, Gerda
Konstantia Ragnhild Andersson, haft tjänst i
Stockholm från hösten 1904, den 4 dennes utbetalts Tio kro-
nor i underhåll för Januari månad; detta
godkändes af Nämnden, som beslöt att Stock-
holms stad, eller annat underhållspliktigt sam-
hälle, skulle sökas för kostnaden.

[MARG: B. G. Andersson]

{§10.}
På därom framställdt förslag uppdrogs
åt ledamoten Herr Jonsson att söka utfor-
ska huruvida icke å Nyköpings hospital

27.1.06

intagne Gustaf Adolf Eriksson Ceder från
Skjulsta ägde några tillgångar, med hvilka
kostnaden för hans hospitalsvård kunde
gäldas.

[MARG: G. A Eriksson-Ceder
{§18}]

{§11}
Af ledamoten Laurén väcktes förslag
om vidtagande af ändringar i hittills
tillämpade principer för utdelande af
understöd till personer, som tillhöra den
öppna fattigvården. Förslaget, som utde-
lades till Nämndens ledamöter, afsåg, dels
att anskaffa biträden, till hjälp åt ve-
derbörande distriktsledamöter, dels ock
att de nuvarande månadsunderstöden
skulle gifvas hufvudsakligen tillfällig na-
tur, därigenom att de understödstagare,
hvilkas behof af fattigvård vore varak-
tigt, så småningom öfverflyttades till
fattigvårdsanstalten. För att ledamöterna
skulle få taga del af förslaget, blef det-
samma bordlagt till nästa sammanträde.

[MARG: Förslag ang. öppna fattig-
vården.]

{§12}
Remisshandlingarna angående i §227/1905 se-
nast omnämnde Carl Rickard Larsson, hade nu
åter hitkommit, och beslöt styrelsen fortfa-
rande hålla på sin begäran om hans
hitsändande.

[MARG: C. R. Larsson
{§24}]

{§13}
Till änkan efter i lungsot aflidne arbe-
taren Johan Oskar Johansson i Nyfors N:o 51
utbetalades kostnad för smittrening af klä-
der med 9:- kronor.

[MARG: Smittrening.]

{§14.}
Till begrafningshjälp vid flickan Astrid
Wilhelmina Victoria Erikssons i Nyfors N:o 45 död
hade utbetalts 10:- kronor, hvilket godkändes.

[MARG: W. W. Eriksson]

{§15.}
Af vid Tacktorp intagne L. F. Ringström

27.1.06

hade begäran framställts, att han måtte blifva
utskrifven från fattiggården, för att kunna
anskaffa sig arbete och såmedelst försörja
sig själf; denna hans begäran blef upp-
skjuten till nästa sammanträde, och skulle
tillsyningsmännen under tiden förskaffa sig
närmare kännedom om hvad Ringström skul-
le kunna erhålla för slags sysselsättning.

[MARG: L. F. Ringström
§22]

{§16.}
Af lungsjuke Knut Felix Lundqvist (§96/05)
hade framställts begäran om hjälp till 6 st
skjortor och 2 par lakan; och skulle väf
därtill inköpas genom distriktsledamotens
försorg.

[MARG: K. F. Lundqvist
{§68}]

{§17}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/C, A, Lindqvist,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 januari 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104999.

Personrelationer