Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1901

Anmärkning

{I Prestgården den 27 April 1901}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter, undantagandes Herrar
Lindhé och Lindqvist, båda
frånvarande med godkändt
förfall.

{§59.}
Beslöts, på derom framstäldt för-
slag, att i den under uppförande varande
brygghusbyggnaden vid Tacktorp anordna
ett kassahvalf för förvaring af kom-
munens värdehandlingar äfvensom att
i brygghuset insätta 2 stycken friståen-
de panmurar samt att till den min-
dre af dessa anskaffa en desinfek-
tionsapparat i likhet med den vid
Epidemiska sjukhuset befintliga.

[MARG: Byggnaden vid
Tacktorp.]

{§60}
För Nämnden företrädde hustru Ma-
ria Andersson från Grindstugan 51 och
anhöll om understöd enär hennes man
förmannen Carl Axel Andersson, född den
25 Mars 1864, öfvergifvit henne och sex
minderåriga barn. Sedan upplyst blif-
vit att rättegång om makarnes skils-
messa pågår beslöt Nämnden att tills-
vidare lemna henne ett månatligt
understöd af Tio kronor, att utgå från
nästa 1. Maj, samt att kläder till bar-
nen i den mån sådant behöfdes, skulle
utgå af hundskattemedlen, hvarjemte
mannen, derest någon spaning på hans
vistelseort kunde erhållas, skulle tagas
till lämpligt arbete vid fattiggården.

[MARG: Maria Andersson
fr. N:o 51.
{§22/02}]

{§61}
För Nämnden företrädde i §42 senast
omnämnde Lars Ludvig Landin och företedde

{I Prestgården den 27 April 1901}

intyg från fabriksidkaren L. P. Bergqvist
att denne ansvarade för Landins försörj-
ning ett års tid, derest ej sjukdom in-
träffade. Med anledning deraf blef Landin
utskrifven från fattiggården.

[MARG: L. L. Landin]

{§62}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag med åläggande för Eskils-
tuna stad att ersätta Fors socken
i §52 förut i protokollet omnämnda
enkan Stina Lisa Andersdotter tilldeladt
fattigunderstöd fem kronor samt kostnaden
för hennes skjuts till fattiggården, två kronor,
och sjuttiofem öre om dagen för hennes vård
derstädes från och med den 26 nästlidne
Mars. Andersdotter har den 10 dennes af
hemtats till Eskilstuna.

[MARG: Stina Lisa Andersdotter
utslag
Räkning]

{§63.}
Att den 10 dennes förrätta den van-
liga helsovårdssynen utsågos jemte under-
tecknad, ordförande, Herrar Hyltén-Cavallius,
Larsson och Laurén; och skulle stadens
Helsovårdsnämnd underrättas om synen
för den händelse den ville beordra sin
tillsyningsman att deri deltaga.

[MARG: Helsovårdssyn.]

{§64.}
På derom af Herr C. A. Lindqvist fram-
stäld begäran och mot en ersättning af femtio
öre om dagen beslöt Nämnden att tillsvidare
vid fattiggården intaga enklingen Anders
Lindqvist

[MARG: A Lindqvist inackor-
deras vid Tacktorp.]

{§65.}
Af Anna Chatarina Forsman vid Rosen-
fors framstäld begäran om understöd ur
Rothoffska fonden afslogs sedan upplyst blifvit
att hon vid sin mans under förra året timade död
erhållit dennes lifförsäkring, 2000. kronor.

[MARG: Anna Ch. Forsman]

{I Prestgården den 27 April 1901.}

{§66.}
Föredrogs Sunnerbergs fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för pigan Augusta
Andersdotters barns vård; Då emellertid den
i Eskilstuna fattigvårdsstyrelses förklaring
lemnade uppgiften, att Andersdotter skulle
inflyttat till Nyfors i Septemer 1899 ej vore rik-
tig, utan borde ändras till Januari 1900,
skulle krafvet, efter af Herrar Thorild och
Laurén hållen undersökning med Anders-
dotter och hennes värdinna, bestridas.

[MARG: Aug:a Andersdotter.]

§67}
Föredrogs Malmö fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för flickan Ag-
nes Elfrida Bergströms vård; Och skulle kraf-
vet, då flickan egde hemortsrätt här-
städes, erkännas och flickan tagas
till Tacktorp.

[MARG: Agnes Elfrida Bergström
{§118}]

{§68.}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
ansökan om ersättning för arbetaren Per
Carlströms vård å staden fattigvårdsin-
rättning; Och skulle, då han egde hem-
ortsrätt härstädes, krafvet godkännas
och Carlström tagas till Tacktorp.

[MARG: Per Carlström
{§97}]

{§69.}
Föredrogs Klosters fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning för pigan Anna
Albertina Hjelmberg, senast omnämnd i §44
här ofvan, tilldelad fattigvård; Men då Hjelm-
berg här njutit fattigvård år 1898 och då haft
hemortsrätt i Härads socken samt hennes barn
blifvit tilldeladt medicin år 1899 och hon sjelf
haft tjenst under år 1900 i Gillberga
socken skulle krafvet bestridas.

[MARG: Anna A. Hjelmberg
{§113}]

{§70}
Af telegrafkommissarien hitsända

{I Prestgården den 27 April 1901.}

nya kontrakt angående telefonen vid
Epidemiska sjukhuset skulle under-
skrifvas.

[MARG: Telefonkontrakt vid
sjukhuset]

{§71.}
I samråd med distriktsledamoten ha-
de undertecknad ordförande låtit vid
fattiggården intaga smidesarbetaren
A. F. Östling, född 1843, hvilken varit
oförmögen att försörja sig sjelf; denna
åtgärd gillades af Nämnden.

[MARG: A. F. Östling
§152/01]

{§72}
Åt flickan Ebba Modin beviljade Nämn-
den, att ersättas af hundskattemedel, be-
höfliga kläder samt godkände redan verkstäld
halfsulning af ett par hennes kängor.

[MARG: Kläder af hundskatte-
medel.]

{§73}
Såsom arvode för redogörareskapet
vid Epidemiska sjukhuset för år 1900 tillerkände
Nämnden faktoriskrifvaren E. Laurén
ett belopp af Etthundrafemtio kronor.

[MARG: Redogörarens vid Epid.
sjukhuset arvode.]

{§74}
Nämnden beslöt att för socknens räk-
ning inköpa ett exemplar af Söderman-
lands läns kalender.

[MARG: Länskalendern.]

{§75}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Sig, Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 april 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104989.

Personrelationer