Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 27 September 1902}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr Lindhé

{§118.}
Hustru Maria Eriksson, omnämnd i §17 här
ofvan, anhöll hos Nämnden att det henne
beviljade understödet 5 kronor per månad måtte
för nästa qvartal utbetalas på en gång med
15 kronor, för att användas till hyra. Denna
begäran bifölls af Nämnden.

[MARG: Maria Eriksson]

{§119.}
Föredrogs Öfverståthållareembetets utslag
den 12 dennes med åläggande för Stockholms
stad att ersätta Fors socken för i §189 af 1901
års protokoll omnämnda flickan Berta Elvira
Larssons underhåll med 10 kronor i månaden
från 1. December 1901 till vården om henne af
Stockholms stad öfvertages.

[MARG: Berta Elvira Larsson]

{§120.}
Föredrogs en skrifvelse från Magistraten i
Eskilstuna med Stadsfullmäktiges protokoll den
11 sistl Augusti §5, hvari desse medgifva att
under ytterligare 5 år, räknade från detta års
början, betala den enl. §52 här ofvan
fordrade matlagsafgiften för lägenheten Wester-
marken.

[MARG: Matlagsafgifter för
Westermarken]

{§121}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds ansö-
kan om åläggande för Fors socken att ersätta
pigan Sofia Axelina Falk tilldelad fattigvård; men
då af undersökning framgått att hon flyttat
härifrån redan under år 1900 skulle krafvet
bestridas.

[MARG: Sofia Axelina Falk
{§120/03}]

{§122}
För Nämnden företrädde i §88 senast omnämn-
de snickaren C. O. Fredriksson och anhöll om ett
tillfälligt hyresbidrag af 20 kronor enär han fortfa-

27/9 02

rande tillfölje af sjukdom vore oförmögen till arbete;
och beviljades honom ett belopp af 10 kronor, sedan upplyst
blifvit att han från och med 1 Oktober kommer
i åtnjutande af större sjukhjelp än hittills.

[MARG: C. O. Fredriksson]

{§123.}
För Nämnden företrädde enkan Clara
Eriksson från Nyfors N:o 45, omnämnd i §78 af
sistlidet års protokoll, och anhöll om hyresbidrag
enär hennes äldste son, som hufvudsakligast un-
derhöll henne, nyss slutat sin värnpligtstjenst-
göring och ännu ej hunnit förtjena något;
med anledning hvaraf hon tilldelades 15
kronor och skulle blifvande understöd be-
stämmas efter resultatet af distriktsledamotens under-
sökning.

[MARG: Clara Eriksson
fr. N:o 45.
{§136}]

{§124.}
För Nämnden företrädde i §106 omnämn-
da enkan Maria Ekström och anmälde att
hon nu fått arbete hos fabrikör Lagerstedt
i Eskilstuna. Då detta icke förslog till fa-
miljens underhåll beviljades hon ett hyres-
bidrag af 25 kronor i qvartalet, att ut-
gå tills vidare.

[MARG: Maria Ekström]

{§125}
För Nämnden företrädde i §107 omnämn-
da enkan Clara Johansson och anmälde att
hon blifvit lofvad arbete hos fabrikör Sten-
man i Eskilstuna. Af samma skäl som
nästföregående beviljades hon ett hyresbidrag
af 30 kronor i qvartalet, att utgå tillsvidare.

[MARG: Clara Johansson]

{§126}
För Nämnden företrädde enkan Mina Löf-
gren, omnämnd i §84 här ofvan, och anhöll
om bidrag till anskaffande af ett bandage å
ett hennes barn, som var födt med inåtvända
fötter; och bifölls hennes begäran på så sätt
att D:r Alm skulle föreskrifva lämpligt

27/9 02

bandage och detta på kommunens bekostnad
inköpas.

[MARG: Mina Löfgrens barn
bandage
{§103/04}]

{§127}
Till Nämnden hade från en Carl Gustaf
Johansson i Stockholm ankommit en skrifvelse med
begäran om ansvarsförbindelse för vård å ett
sanatorium, men då personen ifråga var för
Nämnden okänd skulle han hänvisas till ve-
derbörande fattigvårdsstyrelse som sedan finge
återsöka sina kostnader af kommunen.

[MARG: C. G. Andersson
fr. Stockholm
(Asker)]

{§128.}
Efter det kungörelse med infordrande
af anbud å leverans af förnödenheter till
Tacktorp jemlikt §116 här ofvan utfärdats hade
till denna dag endast ett anbud inkom-
mit, hvilket vid öppnandet befans vara af-
gifvet af Gustaf E. Qvick, Nyfors. Då fordrade priser
syntes vara rätt billiga öfverlemnades åt
tillsyningsmännen att i samråd med före-
ståndaren vid fattiggården aftala med
Qvick om leverans af nödiga qvantiteter
af de erbjudna artiklarne.

[MARG: Upphandling af för-
nödenheter t. Tacktorp]

{§129}
Nämnden beslöt att för Kommunal-
stämman framlägga följande förslag till

{Utgifts- och inkomststat} för Fors socken
för år 1903.

{Utgifter}
A) {Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1500:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Transport 3350:-

27/9 02

Transport 3350:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 5000:-
Extra och oförutsedda utgifter 1850:- 18000:-

B). {Till öfriga behof:}
Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
till fjerdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 750:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prestlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel & postporto 500:-
Protokolls- och räkenskapsföring hos kommunal-
nämnden 1200:-
Ränta och amortering af lånet ur Gal-
lénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för
Norra Södermanlands jernvägsaktier 612:-
Extra och oförutsedda utgifter 1058:- 7000:-
Kronor 25.000:-

{Inkomster}
A.) {Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 270:-
Hundskattemedel 500:- 5370:-

B) {Att uttaxera:}
Till fattigvården:
af 121200 fyrkar à 12 öre 14544:-

Till öfriga behof:
af 121200 fyrkar à 8 öre 9696:-
Säger kronor 24.240:-
Afgår beräknad afkortning 4610:- 19630:-
Kronor 25.000:-

[MARG: Stat för 1903.]

27/9 02.

{§130}
Protokollet skulle justeras nästa samman-
träde

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/ C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104988.

Personrelationer