Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 27 Oktober 1906}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§ 187}
I § 171 omnämnde gossen Wilhelm Ferdinand
Öller hade utackorderats till arbetaren C.A. Pers-
son i Nyfors 36, för en afgift af Tio Kro-
nor i månaden, hvarjämte kläder måst
anskaffas till gossen, för sammanlagdt 21:-
Kronor; detta godkändes nu af Nämnden.

[MARG: W.F. Öller]

{§ 188.}
På grund af Doktor Bloms förordnande
hade vid fattigvårdsanstalten den 8 dennes
intagits f. trädgårdsmästaren Carl Emil
Jonsson, senast omnämnd i § 119 här
ofvan, med hemortsrätt i Österhanninge
socken af Stockholms län. Styrelsen, som
godkände åtgärden, beslöt söka utfå kost-
naden för hans vistelse vid anstalten
under 12 dagar med 75 öre per dag, jämte
3 Kronor för läkarebetyget, sammanlagdt
12 Kronor af Österhanninge socken.

[MARG: C.E. Jonsson
fr. Österhanninge]

{§ 189.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag den
29 nästlidne September med åläggande för
Fogdö socken att ersätta Fors socken för
i § 217/1905 omnämnde arbetaren Henning
Erikssons vård och begrafning med Kronor 18:87.
Detta utslag hade dock af Fogdö fattig-
vårdsstyrelse öfverklagats under yrkande
om ytterligare förhör rörande Erikssons
hemortsrätt, med anledning hvaraf i
förklaringen skulle framhållas, att Eriks-
son uppgifvit sig haft tjänst vid Öfver-
näs i Gillberga socken och för öfrigt vore här okänd.

[MARG: H. Eriksson
Fogdö]

{§ 190}
I förklaring den 5 dennes hade Stock-
holms fattigvårdsnämnd förklarat sig
villig ersätta Fors socken för i § 53 här

{27 Oktober 1906}

ofvan omnämnda flickan Anna Matilda
Wilhelmina Jönsson, hvarföre utslag i målet
ej skulle påkallas.

[MARG:Anna M.W. Jönsson
Stockholm]

{§ 191}
Föredrogs Länsstyrelsens resolution
af den 6 dennes hvarigenom Fors sockens
kraf på ersättning af Klosters socken
för i § 165 senast omnämnda idioten Edla
Maria Holmqvist afslogs. I anseende till
sammanslagningen skulle dock målet
icke vidare fullföljas.

[MARG: Maria Holmqvist]

{§ 192}
Föredrogs Wästmanlands länsstyrelses
utslag den 9 dennes med åläggande för
Skultuna socken att ersätta för i § 180
senast omnämnda Elvira Kristina Anders-
son hafda kostnader.

[MARG: Elvira Andersson
fr. Skultuna]

{§ 193}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag den
18 dennes med åläggande för Fors socken
att ersätta Torpa socken för flickan Anna
Alexandra Josefina Karlsson, omnämnd
i § 37 här ofvan, hafda kostnaden; och skul-
le målet ej längre fullföljas utan flickan
genom undertecknad ordförande utackorde-
ras.

[MARG: Anna A.J. Karlsson
{§212}]

{§ 194.}
Enligt meddelande från Nyköpings hospital
hade där intagne Johan August Pettersson den
20 dennes aflidit och, sedan hans i Klosters socken
boende föräldrar härom underrättats och förkla-
rat att de ej ägde medel att ombesörja begrafningen,
genom hospitalets försorg begrafts i Nyköping.

[MARG:J.A. Pettersson
död]

{§ 195.}
Genom tillsyningsmännens försorg hade
nödiga vinterkläder till hjonen vid anstalten anskaffats;
detta godkändes, hvarjämte beslöts att inköpa
ett dussin filtar.

[MARG: Kläder till hjonen
vid Tacktorp]

{27 Oktober 1906}

{§ 196}
På grund af socknens införlifning med
Eskilstuna stad skulle någon upphand-
ling för tiden November - Maj 1907 för fattigvårdsanstalten icke ske
utan för återstående delen af året be-
höfliga specerier inköpas under hand.

[MARG: Upphandling]

{§ 197.}
I § 191 senast omnämnde understöds-
tagaren Henrik Andersson hade den 1 den-
nes måst insättas i Nyfors förvarings-
finka, enär han ånyo öfverlastat sig,
samt påföljande dag intagits vid Tack-
torp. Nu hade han lofvat att för fram-
tiden föra ett ordentligt lefnadsätt,
blott han kunde blifva utskrifven, och
blef han begäran af styrelsen bifallen.

[MARG: Henrik Andersson
utskrifven
{§214}]

{§ 198.}
Vid fattigvårdsanstalten intagne förre
gjutaren F.L. Eriksson (§232/05) begärde
att blifva utskriven för att antaga
arbete hos fabrikör A.C. Bergströmsson
i Eskilstuna, hvilken begäran fattig-
vårdsstyrelsen biföll.

[MARG: L.F. Eriksson
utskrifven]

{§ 199.}
Föredrogs utdrag av kyrkostämmans
protokoll med anmodan att redan under detta år verkstäl-
la den del af prästlönsuppbörden
för ecklesiastikåret 1906 - 07 hvilken
omfattar afgift för handel, industri
m.m. enär sedermera all präst-
lönsuppbörd skall ske i samband
med stadsutskylderna.

[MARG:Prästlönsuppbörden]

{§ 200.}
Upprättad förteckning å sådana
personer, hvilka på grund af fattig-
dom, sjukdom, eller andra omständig-
heter böra befrias från mantalspenningars
utgörande för år 1907 företeddes och godkändes.

[MARG: Befrielse från
mantalspenningar]

{27 Oktober 1906}

{§ 201}
Frågan huruvida ved att till socknens fattige
utdelas före jul skulle tagas af den i som-
ras inköpta veden eller nu upphandlas, bordlades.

[MARG: Julved]

{§ 202.}
För bokbinderiarbetaren Carl Jo-
han Fagerström utlagd begrafningskostnad,
Kronor 16:12, godkändes till betalning att återsö-
kas ifall forskningarna i hans arbets-
betyg därtill kunde gifva anledning.

[MARG:C.J. Fagerström]

{§ 203.}
Hos distriktsledamoten hade aflidne
fabriksarbetaren F.G. Sabels fästekvinna
Anna Matilda Andersson från Nyfors 83,
född 16/4 58, anhållit om hyresbidrag,
enär hon haft svårt att under sjudom
draga sig fram med sina tre barn; och
beviljades hon ett understöd af fem
Kronor i månaden.

[MARG: Anna M. Andersson]

{§ 204.}
Af hundskattemedlen beviljades än-
kan Gustafsson i N:o 45 medel till skor åt tre
i skolåldern varande barn.

[MARG:Skodon af hundskattemedel]

{§ 205}
I § 179 senast omnämnda Elin Gustafs-
son i N:o 97 hade af distriktsledamoten erhållit
15 Kronor i understöd, då hon efter barns-
börden ånyo insjuknat; detta godkändes
af Styrelsen, som gaf distriktsledamoten i
uppdrag att bisträcka henne hvad
hon nödvändigt kunde behöfva.

[MARG:Elin A.M. Gustafsson
{179/252}]

{§ 206.}
Räkning å förlossningskostnad, Kro-
nor 8:- å ogifta Anna Sofia Eriksson
från Nyfors 70 A o B öfverlämnades till
distriktsledamoten för undersökning
och eventuell likvidering.
(Beloppet nedsatt till 8:- o bet.; tillhör Barfva §72/05. Barfva sökt 31/12)

[MARG: Förlossningskostnad]

{27 Oktober 1906}

{§ 207.}
Följande räkningar å förlossningskostna-
der godkändes till betalning, nämligen:

hustru Eklund från Nyfors 52
hustru E. Liljegren från Nyfors 52
hustru H. Lindberg från Nyfors 113 och
hustru Andersson från Forshem, tillsam-
mans 32 Kronor; Och skulle räkningarna
öfverlämnas till länsman Pettersson för
indrifning.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§ 208}
Protokollet justeras nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt:

/C. Hyltén-Cavallius/
/Hj; Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 27 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104987.

Personrelationer