Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 septetmber 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 septetmber 1888

Anmärkning

{1888 den 26 September}

N:de: Undertecknad Ordförande samt
Herrar Bergstedt, Jonsson, Eriksson
A. G. Andersson, F. Persson samt
senare äfven A. P. Andersson.

§109.
Föredrogs Eskilstuna Stads ansökning om
åläggande för Fors Socken att ersätta det
understödsbelopp, som lemnats enkan
Brita Stina Jonsdotter Haglund samt
att för framtiden om henne taga vård; och
beslöt nämnden då sagda enka, som är född
den 11 April 1812 eger hemortsrätt härstädes samt
understödet synes föranledt af sådant
behof som omförmäles i 1§ af gällande
förordning om fattigvården i riket, att i af-
gifvande förklaring erkänna krafvets befogen

{1888 den 26 September]

het; derjemte beslöts, att ofvan bemälda en-
ka skall få inflytta i den förhyrda lägen-
heten vid Forsbomska Vreten och under-
håll till henne utgå med 4 Kronor 50 öre
från och med den 1 instundande Oktober

[MARG: {enkan Haglund}]

§110
Ordföranden anmälde att, sedan enkan
Lundgren från gevärsfaktoriet blifvit så
sjuklig att hon erfordrat vård och hjelp,
hon inflyttat i fattighuset den 1 dennes
der hon från nämnda dag och tillsvidare
erhåller understöd med 4 Kronor 50 öre i
månaden, hvilket nu af nämnden godkän-
des, i sammanhang härmed beslöts, att den
vid gevärsfaktoriet förhyrda lägenhet skall upp-
sägas från den 1 Oktober samt der boende
enkan Sundberg få inflytta i lägenheten vid
Forsbomska Vreten och der njuta under-
stöd med 4 Kronor 50 öre från och med nämn-
da dag; till nyss nämnda lägenhet skall
anskaffas erforderligt bränsle.

[MARG: {enkan Lundgren}
{enkan Sundberg}]

§111.
I anledning af uppkommen fråga, huruvi-
da gossen Carl David Gillström hos Sluss-
vakten Fredriksson, skulle vid nu fylda 12 år
samt efter inhemtande af folkskolans mini-
mum få afsluta sin kurs i skolan, beslöt
nämnden att han skall tills vidare besöka
skolan, då ändock full betalning för honom
utgår.

[MARG: {C. D. Gillström}]

§112.
Sedan Nämnden, på sätt §62 i protokollet

{1888 den 26 September}

här ofvan visar, beslutat om flickan Calla
Elisabeth Carlssons intagande å idiotanstalt,
så beslöt nämnden, att kostnaden för hennes
utrustande med kläder i och för afsändning
till idiothemmet i Strengnäs skall utgå
å de influtna hundskattemedlen.

[MARG: {Kläder}]

§113.
Till kommunen hade inflyttat en söm-
merska Constanse Lundgren från Östra
Vingåkers Socken; då hon befunnits i
följd af sjukdom oförmögen att genom ar-
bete förvärfva nödig utkomst samt dess-
utom saknat egna medel eller vård och
underhåll af annan, så hade, då hon
hänvändt sig till fattigvårdsStyrelsen
med begäran om understöd, sådant henne
tilldelats med 10 Kronor; men då sagda
quinna synes ega hemortsrätt inom Östra
Vingåkers Socken, så skulle Beloppet af
denna kommun återsökas.

[MARG: {C Lundgren}]

§114.
Ordföranden föredrog en skrifvelse från
hemmansegaren Per Jansson i Skäcklinge
i Thorshälla Socken,innehållande anmä
lan att en hos honom tjenande dräng An-
ders Larsson i Augusti månad begått sjelf-
mord samt att Sinnessjuke förre åkaren
Erik Larsson, som nu är intagen å Kristine-
hamns hospital och för hvilken fattig-
vårdsstyrelsen är målsman är denne
drängs ende laglige arfvinge; i anledning
häraf beslöt nämnden att ordentlig bo-

{1888 den 26 September}

uppteckning efter förbemälde Anders Lars-
son skall verkställas, och då bland hans
tillgångar äfven finnes auktionsmedel efter
aflidne modren hvilka medel innestå
hos A. G. Eriksson i Wäsby, Lijsta Socken,
och han erbjudit sig att när som helst
emot skälig ränta redovisa dessa medel,
så beslöt nämnden lemna ordförande i upp
drag att härom underhandla med förbemälde
A. G. Eriksson.

[MARG: {Arfsmedel}]

§115.
Som taket till vedboden å fattighusgår-
den är bristfälligt beslöt nämnden lemna
ledamoten C. O. Jonsson i uppdrag låta
reparera densamma och på samma gång äfven
stenfoten till byggnaden.

[MARG: {Fattighuset.}]

§116
Föredrogs ÖfverStåthållare Embetets i Stock-
holm utslag, hvarigenom instrumentma
karen Matts Norrström blifvit ålagd
ersätta kostnaden för pigan Christina Petterssons dotter,
Almida Torborgs uppehälle med 6 Kronor
i månaden; men som detta utslag blifvit
öfverklagadt och dessutom rörer Eskilstuna
Stad så beslöt Nämnden, att han skall
lagsökas för att förpligtas utgifva samma
ersättning till Fors Kommun.

[MARG: {Matts Norrström}]

§117.
Med begäran om ersättning inlemnade
Barnmorskan Nyström en räkning å 10 Kro-
nor för förlossningar; men som de personer,
hvilka denna räkning afser, befinnas unga

{1888 den 26 September}

och arbetsföra, ansåg Nämnden sig ej kunna
utbetala beloppet.

[MARG: {Barnmorska}]

§118.
För afgifvande af infordrad förklaring föredro-
gos de anförda besvären öfver Landshöfdinge
Embetets resolution den 31 sistlidne Mars,
i fråga om tillämpning inom visst område
af kommunen, kalladt Nyfors, af Byggnads-
Brand- och OrdningsStadgan för rikets
Städer; varande i besvären yrkadt, att, utom
de i berörda resolution uppräknade lägen-
heter, af hvilka ifrågavarande samhällighet
skulle utgöras jemväl skulle upptagas Tuna
fors och Stålfors fabrikers samt Eskilstuna,
Kloster och Fors församlingars kyrkoplats
och kyrkoherdeboställes områden äfven-
som lasarettstomten; och beslöt nämnden,
som fortfarande anser jernvägslinien åt
detta håll vara en synnerligen lämplig
gräns för det nya samhället, vidhålla den
åsigt, som nämnden i sitt protokoll för
den 14 April sistlidet år uttalat rörande
denna fråga, samt särskildt framhålla, att
hvad angår Kyrkoplatsen, Kyrkoherdebostäl-
let och lasarettstomten lärer just till följd
af dessa områdens natur och beskaffen-
het någon byggnadsverksamhet, afseende att
bereda bostäder för en mängd personer, ej
ifrågakomma, hvarjemte Tunafors fabriks
område är afsett endast för sjelfva fabriken
med dertill hörande magasinsbyggnader
m. m.; och då klagandena uppgifva

{1888 den 26 September}

Såsom skäl för ofvanberörda lägenheters in-
förlifvande med den föreslagna samfällig-
heten, att denna senare har ett invånare-antal
af 1872 personer, men förstnämnda lägenhe
ter blott 49 personer, så synes detta förhållan
de tvärtom vara en omständighet som ta
lar emot bifall till klagandenas yrkande, då
ju föreskrifet är, att Byggnads-, Brand-
och Ordnings Stadgan för rikets städer
skola i tillämpliga delar gälla för områ-
den af landsbygden med en större, samman-
trängd befolkning hvilket väl icke kan
anses här vara fallet, då endast 49 personer
äro boende på det område som utgöres af de
lägenheter hvilka klagandena yrka måtte
räknas tillhöra det föreslagna samhället
Nyfors; och ehuru nämnden ur ekonomisk
synpunkt och för utjemnande af utskylds-
beloppen inom det föreslagna samhället
skulle önska dettas utsträckning till
äfven sådana skattekraftiga föremål som
synnerligast Tunafors och Stålfors fabri-
ker, anser sig dock af förut angifva Skäl
nämnden icke kunna instämma i klagan-
denas yrkande.

[MARG: {Nyfors}]

§119.
Föredrogos i och för förklarings afgifvan-
de de af ett stort antal personer, boende inom
den föreslagna nya samfälligheten Nyfors
i Fors Socken anförda besvär öfver Lands-
höfdinge Embetets resolution den 31 sist
lidne Mars om tillämpning i vissa delar

{1888 den 26 September}

af HelsowårdsStadgan för riket i hvad den
afser stad, för det område af Fors kommun,
som föreslagits att kallas Nyfors; varande
i besvären yrkadt, att, utom de i förberörda
resolution uppräknade lägenheter, hvaraf
den föreslagna samfälligheten skulle utgöras,
jemväl skulle upptagas de områden, som
omfatta Eskilstuna Jern Manufaktur
Aktie Bolags och Stålfors fabriker, Eskils-
tuna, Kloster och Fors församlingars kyr-
koplats och kyrkoherdeboställe samt läns-
lasarettet, och beslöt nämnden som fort-
farande anser jernvägslinien åt detta
håll utgöra en synnerligen lämplig gräns
för det nya samhället, vidblifva sitt
yttrande i protokollet för den 14 April
sistlidet år rörande samma fråga; och då
inom det område hvarom nu är fråga,
icke kan sägas vara eller framdeles blifva
rådande det förhållande som i Helsowårds
Stadgans 26§ finnes föreskrifvet såsom för
anledande till tillämpning af Helsowårds
Stadgan för riket i hvad den afser Stad,
för område af landsbygden, eller en
större sammanträngd befolkning, så
anser sig nämnden ej kunna instämma
i klagandenas yrkande, ehuru naturligen
en utsträckning af den föreslagna sam-
hälligheten till det omfång, som besvären
afse, skulle för det nya samhällets in-
vånare medföra en väsentlig lättnad
vid utgörandet af utskylder för samhäl-

{1888 den 26 September}

lets allmänna behof såsom en följd af
HelsowårdsStadgans föreskrifters strängare
tillämpning.

[MARG: {Nyfors}]

§120.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
af Herrar C. O. Jonsson och A. G. Andersson
vid uppbördsStämman i Sockenstugan
den 6 instundande Oktober.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 10 Oktober uppläst och godkändt
/C, O, Jonsson/
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 septetmber 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104986.

Personrelationer