Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 september 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 september 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 September 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§ 113}
För Nämnden företrädde hustrun till i § 173
af 1902 års protokoll omnämnde arbetaren Jan
Jansson från Nyfors N:o 13 och begärde förhöjning
i månadsunderstödet från 5 till 10 Kronor; mendå
Nämnden ansåg att makarna, som är 71 och 76
år gamla och ej hafva några anhöriga härstädes
som kunna hjälpa dem, ej kunde försörja
sig någon nämnvärd tid äfven på detta högre
anslag, beslöts att de skulle intagas vid fat-
tiggården, och tillsades hustru Jansson att de,
så snart de önskade, skulle dit afhämtas.

[MARG: Jan Jansson o h:u
till Fattiggården]

{§ 114.}
För Nämnden företrädde smärglaren Albert
Ferdinand Kvarnström, född 1875, från Wester-
marken 41 och begärde i en inlämnad skrift-
hjälp till genomgående af en andra sanatorie-
kur (Kvarnström hade på egen bekostnad vårdats
vid Hesselby Sanatorium 15 Juni - 12 September detta
år)enär han därigenom hade utsikter att
tillfriskna från sin sjukdom, lungsot. Med an
ledning häraf beslöt Nämnden, jämlikt 2 §
Fattigvårdsförordningen utfärda ansvarssedel
för Kvarnströms sanatorievård under tre
månader för en kostnad af högst en (1) kro-
na 25 öre per dag.

[MARG: A.F. Kvarnström
sanatorievård]
§ 54/04

{§ 115}
För Nämnden företrädde i § af 1900
års protokoll omnämnda Anders Ludvig Lind-
blom, född den 30/12 1844, och anhöll att blifva
intagen vid Fattiggården enär han af sjukdom
var urståndsatt att försörja sig själf. Då Lindblom,
som de senaste två åren bott i Klosters socken,
åtnjutit lasarettsvård från 29/12 1900 till 31/1 1901
och följaktligen äger hemortsrätt härstädes

{26 September 1903}

blef hans begäran af Nämnden bifallen.

[MARG:A.L. Lindblom
till fattiggården]

{§ 116}
För Nämnden företrädde arbet Johan
Gustaf Bergqvist, född 1862, från Nyfors N:o 52,
och anhöll om hjälp till hyran enär han
tillföljd af sjukdom var urståndssatt att
arbeta; och beviljade Nämnden, sedan upp-
lyst blifvit att Bergqvist, ifall han blefve åter-
stäld, kunde påräkna arbete vid järnvägs-
verkstaden, ett tillfälligt hyresbidrag af
25 Kronor.

[MARG: J.G. Bergqvist
fr. Nyfors 52.
hyresbidrag]

{§ 117}
Till denna dag inkomma tvänne an-
bud å leverans af förnödenheter till fattig-
gården under tiden 1 November 1903 - 1 Maj 1904,
från Carl Silén Eskilstuna och H. Carlsson
Eksåg pr Strängnäs öfverlämnades till till-
syningsmännen, som ägde pröfva och
antaga anbuden i den händelse de
ej stälde sig dyrare än hvad som
förut betalats för samma varor.

[MARG:Leveransanbud]

{§ 118}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes i Skaraborgs län utslag af den
14 dennes hvari Fors sockens anspråk
på ersättning för till enkan Maria Anders-
son lämnadt understöd 5 Kronor ogillades.
Då målet ej gälde större belopp och utslaget
grundades därpå att hennes måg stations-
karlsförmannen Eriksson i Nyfors N:o 74 ansågs
mäkta försörja henne, skulle målet ej
vidare fullföljas.

[MARG: Maria Andersson
fr. Hassle]

{§ 119.}
Föredrogs härvarande Länsstyrelses utslag af den
27 nästl. Augusti med åläggande för Kjula socken
att ersätta Fors socken för i § 80 här ofvan om-
nämnda hushållerskan Alma Karlsson och hennes

{26 September 1903}

son tilldelad fattigvård, tillhopa 63 Kronor 50
öre; räkning å beloppet är Kjula fattigvårds-
styrelse tillställd.

[MARG: Alma Karlsson
fr. Kjula]
{§135/03}

{§ 120}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den 19
dennes med åläggande för Fors socken att
ersätta af Stockholms hälsovårdsnämnd
förskjuten kostnad för i § 121 af sistlidet års
protokoll omnämnda pigan Sofia Axelina
Falks vård; men då hon flyttat härifrån re-
dan under år 1900 och ehuru Länsstyrelsen i Öster-
götlands län icke funnit hennes vistelse i
Ringarums socken föranleda till mantalsskrif-
ning skulle utslaghet öfverklagas på grund
af att Nämnden icke varit i tillfälle att be-
mötas de af Ringarums fattigvårdsstyrelse
mot hennes mantalsskrifning därstädes
gjorda invändningarna.

[MARG: Sofia Axelina Falk
i Sthlm.]
§137/05

{§ 121.}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos
Länsstyrelsen gjorda ansökan om ersättning
lasarettskostnad för bokbinderiarbetaren C.O.
Sylvén med 6 Kronor, hvilken kostnad sty-
relsen på lasarettssysslomannens begäran förskjutit
då Sylvén vägrat att själf betala densam-
ma. Med anledning häraf och då Sylvén haft
anställning i Göteborg ett halft år efter
det upplysning om tiden för denna anställning
erhållits, insända på denna upplysning grun-
dad förklaring i målet.

[MARG: C.O. Sylvén
i Eskilstuna]

{§ 122.}
På ordförandens i Nyfors hälsovårdsnämnd
begäran hade undertecknad Nämndens ordförande delgifvits ett
föreläggande för"Fors kommun", såsom ägare
af gården Björktorp i Nyfors att igenfylla den i
diket förbi skolhustomten gående gamla af-

{26 September 1903}

loppsledningen, hvilken numera, enligt före-
läggandet, icke användes af någon af gårdarna
i Nyfors, varande hvarken tid inom hvilket
arbetet skulle vara utfördt eller vite för utakt-
låtenhet bestämda. Då Kommunalnämnden
icke har någon skyldighet att taga befattning
med ifrågavarande gård eller är
den myndighet som skall mottaga ett för kom-
munen utfärdadt föreläggande beslöts att det
samma skulle till Nyfors hälsovårdsnämnds
ordförande återställas.

[MARG: Föreläggande ang.
Björktorp]

{§ 123}
Af ordföranden framstäldt förslag att
ingå till kommunalstämman med för-
slag att inköpa någon inom
eller utom kommunen belägen lämplig e-
gendom samt sönderstycka densamma i
smärre lägenheter efter "Egna hem" - prin-
cipen och att för ändamålet upptaga
ett amorteringslån å högst 40.000 Kronor,
blef bordlagdt till ett kommande samman-
träde.

[MARG:Lån för Egna hem]

{§ 124}
På därom framstäldt förslag beslöt Nämn-
den att för tillgängliga hundskattemedel in-
köpa 50 par träskor att fördelas på sock-
nens skolor och användas af de barn som
sådant behöfva under lektioner och de till-
fällen då deras egna skor behöfva lagas.

[MARG: Träskor af hundskatte
medel]

{§ 125.}
I § 109 här ofvan omnämnde Carl Rickard
Larssons yngsta barn , sonen Gunnar född 1901,hade
den 24 dennes aflidit, och godkände Nämnden ut-
betald begrafningshjälp 12 Kronor samt utlägg för
medicin under hans sjukdom Kronor 1:25.

[MARG:Selma Larssons barns
begrafning
{§138}]

{§ 126}
Af i § 45 här ofvan omnämnde arbetaren

{26 September 1903}

Erik Andersson i Eriksdal framstäld begäran
om ett tillfälligt hyresbidrag af 15 Kronor blef
af Nämnden bifallen.

{§ 127}
Nämnden godkände distriktsledamotens
åtgärd att anskaffa kläder och skodon till
flickan Elisabet Morell från Nyfors N:o 28,
och skulle kostnaden Kronor 6:95 ersättas af hund-
skattemedel.

[MARG: Kläder af hundskatte-
medel]

{§ 128.}
Nämnden godkände likades utbetald sko-
lagning och lasarettsskjuts för Henrik An-
dersson från Nyfors N:o 95 B, tillsammans
11 Kronor. 50 öre.

[MARG: Lasarettsvård för
Henrik Andersson]

{§ 129.}
På därom framstäld begäran beslöts
höja understödstagerskan enkan Carin
Erssons från Westermarken, nu i Carl
Johanstorp understöd från 5 till 8 Kronor
i månaden att utgå från 1 nästa Oktober.

[MARG:Carin Ersson fr. Wester-
marken, förh. understöd]

{§ 130.}
Nämnden beslöt att för Kommunalstäm-
man framlägga följande förslag till

{Utgifts- och inkomsstat för Fors socken år 1904.}

{Utgifter.}
A) {Till fattiggården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1500:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Predikant vid fattiggården 100:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten {6500:-}

Trpt 16950:-
{26 September 1903}

Trpt 16950:-

Extra och oförutsedda utgifter 2050:- 19000:-

B) {Till öfriga behof:}
Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
Aflöningar till fjärdingsman 1200:-
Aflöningar till läkare 500:-
Aflöningar till polisman i Nyfors 750:-
Aflöningar till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prästlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 500:-
Protokolls- och räkenskapsföring hos kom-
munalnämnden 1200:-

Ränta och amortering af lånet ut Gallén-
ska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för Norra
Södermanlands järnvägsaktierna 612:-

Extra och oförutsedda utgifter {1058:-} 7000:-

C) {Beräknad kassabehållning}
den 31 Dec 1904 {1340:-}

{Kronor} {27340:-}

{Inkomster.}

A) {Som ej behöfva uttaxeras}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvins- och bötesmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommun 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 240:-
Hundskattemedel {500:-} 5340:-

B) {Att uttaxera:}

Till fattigvården:
af 134000 fyrkar á 13 öre 17420:-
Till öfriga behof:
af 134000 fyrkar á 7 öre {9380:-}
Säger Kr 26800:-
Afgår beräknad afkortning {4800:- 22000:-}

{Kronor} {27340:-}

[MARG:Stat för 1904]

{26 September 1903}

{§ 131}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

{§ 132}
Vid justeringen af protokollet för
den 26 September ändrades § 130 på
grund af numera erhållen kännedom
om Pröfningsnämndens ändringar i
taxeringen sålunda.
{§132}

{Utgifter}
C) Utgår 26000:-
{Kronor}

{Inkomster} 5340:-

B){Att uttaxera.}
Till fattiggården
af 132035 fyrkar á 13 öre 17164:35

Till öfriga behof
af 132035 fyrkar á 6 öre {7922:10}
{Säger Kr} 25086:65

Afgår beräknad afkortning {4426:65 {20660:-}

{Kronor} {26000:-}

Den 31 Oktober 1903
/H. Persson/

Justeradt

/C. Hyltén Cavallius/
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 september 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104985.

Personrelationer