Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
nämndens i Fors Socken sam-
manträde i Sockenstugan den 26
Oktober 1878.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin
vice Ordföranden Kyrkovärden P. G. Andersson
samt Herrar Jonas Ersson i Stenby
C. G. Pettersson i Gredby
A. G. Andersson i Kohlsta och
A. F. Eriksson i Flacksta, hvare-
mot förfall anmäldes för P. G. Haglund i Lundby, hvilket
förfall dock ej af nämnden godkändes, hvadan såväl han
som ock Herr Lambert Ståhlberg fälldes att för uteblif-
vande böta hvardera 2 Kronor till Kommunens Kassa.

{§1.}
Följande förslag till Utgifts- och Inkomst-Stat för näst
kommande år upprättades:

{Utgifter}
Till fattigvården 3,000:-
Till Fjerdingsmanslön 100:-
Till Ränta och amortering å jernvägsskulden 900:-
Till Ränta till Länets lasarettsfond 90:
Till Skrifmaterialier och för protokollsföring 350: 4540.

{Inkomster}
Till fattigvården: Uttaxering af 50 öre för man och 25
öre för qvinna 260:
Af 14000 fyrkar á 16 öre 2240
Lån af Rothoffska fonden 500:- 3000-
Till Öfriga behof: 14000 fyrkar á 11 öre 1540:- 4540.

{§2.}
I enlighet med §4 mom. 5 i Kongl. Maj:ts Nådiga för-
ordning af 20 Juli 1861 angående mantals- och skatt-
skrifningarnes förrättande utsåg nämnden bland
sina ledamöter Kyrkovärden P. G. Andersson i
Kohlsta, att i egenskap af dess ombud å församlin-
gens vägnar närvara vid blifvande mantals- och skatt-
skrifning med Fors Socken för år 1879.

{§3.}
I anledning af Konungens Befallningshafvandes remiss-
resolution af den 30 sistlidne September angående utbekom
mande af 4 kronor 23 öre för förre pigan Mathilda
Tillboms forslande från Westerås beslöt nämnden pro-
testera mot utgifvande af detta belopp enär sagde pi-
ga är arbetsför och sålunda ej bör blifva föremål
för fattigvårdsomsorg.

{§4}
Upplästes Landshöfdinge Embetets i Länet utslag den
den 30 sistlidne September, hvarigenom Fors Socken blif-
vit ålagd utgifva till Eskilstuna Stad ersättning för förre
Smeden Johan Björkmans hustrus vård å härvarande lasa-
rett; och beslöt nämnden söka anskaffa bevis derom
att ifrågavarande Björkman med familj redan i Juni
månad år 1877 afflyttat från Fors Socken, samt således
der ej hunnit förvärfva hemortsrätt och på denna
grund yrka upphäfvande af ifrågavarande utslag.

{§5.}
I anledning af derom väckt förslag beslöt nämnden
att hos Kommunalstämman göra framställning, att
egare af hundkreatur måtte åläggas att från och med
nästa års början utgöra årlig skatt af 5 Kronor för hvarje
egande hund, samt att de härför inflytande medel
skola användas dels till bestridande af Kommunens
diverse utgifter dels ock till gäldande af dess
skuld till såväl Socknens. som länets lasa-
rettsfonder.

{§6}
Beslöts att detta protokoll skulle justeras
straxt före den till Onsdagen den 30 i denna
månad kl. 12 på dagen utlysta Kommunalstämma

Som ofvan.
/A Svedin./

Den 30 Oktober 1878 uppläst och godkändt.

/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104984.

Personrelationer