Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1870

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kom-
munal Nämnden i Fors Socken
den 26 Oktober 1870

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr Fabrikör L.F. Ståhlberg
Herr Inspektor C. Lundberg
Herr And. Andersson i Faskunge
Herr Lars Jonsson i Löppinge.
Herr Jonas Ersson i Stenby

{§.1.}
Upprättades följande förslag till utgifts- och
Inkomststat för Fors Socken år 1871.

1:o {Utgifter.}
a.). Till Fattigvården, omkring -, 2400.-
b.) Till Andra behof:
Till Orgelnisten och Klockarn -, 200.-
Till Orgeltramparen -, 8:-33.
Till Kyrkovaktaren -, 15:-
Till Fjerdingsmannen -, 70:-
Till ny Kyrkobyggnad -, 17,54.
Till Amortering af Grafkassans skuld -, 33,33.
Till Amortering af Grafkassans i förhållande
till mantalsskrifne personer c:a -, 40:-
Till Skrifmaterialier och Protokollsföring -, 75.-
Till Annonser, protokolls lösen m.m. -, 60,.80.
Till Ränta å Skolhusbyggnadsmedel -, 180
c.) Till oförutsedda behof -, {200:-} {900:-}
Rd 3400.-

[Riksdaler]

2:o {Inkomster.}
Inkomst från Galléenska kassan - Rd 300.-

{Uttaxering} för fattigvårdens behof:
af personer: à 50 öre för man och 25 öre qvinna - 300.-
af Inhysesmän och Backstugusittare à 2 rd;
af gifta statdrängar och gifta handtverkare,
som ej ligga i fyrktal, à 1 rd 50 öre
och af jordtorpare à 1 rd, som ansågs
inbringa -, 200.
Uttaxering på fyrktal, 1100 st. à 15 öre - {1600.} 2400.

Till Amortering å Grafkassans skuld föreslås en
särskild uttaxering à 1 rd på oförmedlade
mantal - 28.-

och af mantalsskrifne personer efter kyrko-
stämmas beslut - {40.} 68.-

Uttaxering till öfriga Kommunalbehof à 8 öre
på fyrkar = (11000) - {880.-}

Rmt Rd - 3,348:-

[Riksmynt]

{§.2.}
Beslöts att lagsökning skulle anställas mot Herr
C. Bergstedt för utfående af de den 14 sistlidne
September förfallna, men ej betaldta, räntemedlen
till Rothoffska fonden på i Lagersberg intecknade
20000 rd. -

{§.3.}
För arbetskarlen Englund skulle fortfarande
betalas 3 rd understöd i månaden, som uppbäres
af dottren.

{§.4.}
Sedan Kyrkorådet bifallit Nämndens beslut
den 16 sistlidne Juni, att Enkan Brita Catharina
Lundgren skulle af Rothoffska medlen erhålla
understöd med 50 rd om året, samt Herr E. Hemning
ej heller motsatt sig sådant; så skulle Enkan
Lundgren åtnjuta ifrågavarande underhåll, räk-
nadt från den 1 sistlidne Oktober

{§.5.}
Ordföranden i Kloster Sockens FattigvårdsStyrelse
Herr L.P. Åkerman förekom och hemställde
att Fors Socken måtte lemna husrum åt Arbets-
karlen Johan Fredrik Eriksson med hustru samt
3:ne barn, hvilka sedan den 1 Oktober 1869 bott
vid Marielund i Fors Socken, men nu vore i
saknad af husrum.

Nämnden fann att denna familj på grund
af dess vistelse vid Marielund nu tillhörde
Fors Socken i Fattigvårdshänseende.

Hustru Eriksson tillkännagaf, att husrum
ej kunnat anskaffas, emedan de saknat medel till
hyran; och på det denna brist må kunna
afhjelpas, anslog Nämnden 10 rd i ett för allt
till hyreshjelp åt makarne Eriksson, som utbe-
talas, så snart hyresaftal kunnat träffas. -

{§.6.}
Förre Statdrängen Erik Gustafsson vid Lagersberg
förekom och begärde understöd till husrum, emedan
han ej längre skulle få bo qvar vid Lagersberg.
men denna framställning afslogs, då Gustafsson är
arbetsför och således ej föremål för Fattigvårdsomsorg.

{§.7.}
Företogs entreprenadauktion för upphandling af
effekter till fattigvården; och skulle auktionen
ske alternativt, neml.

a.){för halftår, från 1 nästa November}:
1:o Rågmjöl, à 1 rd 25 öre p:r lispund; h:r W. Edlund, inropare.
2:o Årter p:r Tunna à 63 K:r; 18 rd h:r W. Edlund, inropare.
3:o Barrved, à 8 rd; h:r Friherre Leijonhufvud inropare.

b.){för helt år, från 1 nästa November}:
1:o Rågmjöl, à 1,25 p:r lispund, h:r Friherre Hermelin, inropare.
2:o Ärter p:r Tunna, 18 rd; h:r W. Edlund - inropare.
3:o Barrved, à 8 rd; h:r Friherre Leijonhufvud inropare.

Under pröfningen förklarade herr Friherre Leijon-
hufvud sig kunna leverera Rågmjöl under hela
året för 1 rd 20 öre p:r lispund; och sedan herr Edlund jemväl
nedsatt sitt anbud till 1 rd 20 öre, samt herr Friherre
Leijonhufvud afstått från leveransen, antog Nämn-
den Herr Edlunds sista anbud att leverera Råg-
mjöl till fattigvården under ett år efter ett pris
af 1 rd 20 öre lispundet.-

Anbudena å Ärter och Barrved, för helt år, anto-
gos.

{§.8.}
Herr C. Bergstedt, som utan förfall uteblifvit
från dagens sammanträde, uppfördes till utgifvande
af 2 rd böter till Kommunalkassan.-

Uppläst och Justerat
/D, Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/
/L;F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104983.

Personrelationer