Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 Oktober 1901.}

Närvarande: Nämndens ledamöter utom
Herr J. Jonsson.

{§138.}
Från Länsstyrelsen hade ankommit, dels
utslag af den 4 dennes med åläggande för Fors
socken att återgälda Malmö fattigvårdsstyrel-
ses kostnader för i § 118 senast omnämnda flic-
kan Agnes Elfrida Bergströms vård derstädes,
dels ock resolution att hon för tjuvnads-
och bedrägeribrott, begågna i Stockholm
under sommaren 1900, skulle med aga
rättas; och beslöts med anledning häraf
att med godkännande af utslaget betala
fordrade beloppet kronor 88:50, äfvensom
att flickan af föreståndaren vid fattig-
gården i tillsyningsmännens samt fjer-
dingsman Thorilds närvaro skulle tillde-
las lämplig aga.

[MARG: Agnes Elfrida Bergström]

{§139.}
Hos Länsstyrelsen hade Eskilstuna fattig.
vårdsstyrelse sökt åläggande för Fors socken
att återgälda kostnaden för gelbgjutare Gustaf
Tillströms vård å stadens fattigvårdsinrätt-
ning från och med den 2 dennes med 1
krona om dagen; Och då vid af Herr
C. A. Thorild verkstäld undersökning fram-
gått att Tillström egde hemortsrätt här-
städes beslöts godkänna krafvet samt
så fort sig göra låter intaga Tillström
vid fattiggården.

[MARG: G. Tillström]

{§140}
Föredrogs Länsstyrelsens i Östergötlands
län resolution af den 9 dennes, hvarigenom
Fors sockens ansökan om ersättning af
Norrköpings stad för i § 102 omnämnda
hushållerskan Anna Elisabet Gustafssons

{I Sockenstugan den 26 Oktober 1901.}

och hennes sons vård å Epidemiska sjukhuset
ogillades. Då Nämnden emellertid ansåg att
åtminstone sonens vård, på grund af att
modern omedelbart efter utskrifningen lemnat
orten, borde betraktas som utgången på grund
af 1. § fattigvårdsförordningen beslöts öfver-
klaga resolutionen.

[MARG: Anna Elisabet Gustafsson
fr. Norrköping]

{§141}
Till distriktsledamoten herr C. A. Thorild
hade ogifta Anna Charlotta Andersson, född
den 26 Mars 1861 i Fors socken och hit in-
flyttad från N:o 401 i Eskilstuna i medio
af sistlidne Juli månad, vändt sig med
begäran om understöd, enär hon tillfölje af
med läkarebetyg styrkt sjukdom och före-
stående barnsbörd saknade förmåga att
försörja sig och ett minderårigt barn;
och hade hon den 9 dennes af Herr Thorild till-
delats ett understöd af Tio kronor. Med
gillande af åtgärden beslöt Nämnden åter-
söka beloppet jemte afgiften för läkare-
undersökningen, En krona, af Eskilstuna
stad eller annan vederbörande under-
hållsskyldig kommun.

[MARG: Anna Charlotta Andersson
fr E:tuna]

[MARG: §159]

{§142}
Till distriktsledamoten Herr C. A. Thorild
hade hustrun Anna Sofia Widgren, född i
Ökna i Småland den 21 Maj 1833 boende vid
Johanneberg och hit inflyttad från Eskilstuna
år 1899, vändt sig med begäran om under-
stöd, enär hon, enligt läkarebetyg på grund
af ålderdom och svaghet saknade förmåga
att försörja sig sjelf; och hade hon den 24 dennes af
Herr Thorild tilldelats ett understöd af Tio
kronor. Med gillande af åtgärden beslöt
Nämnden återsöka beloppet jemte afgiften
för läkareundersökningen, En krona, af

{I Sockenstugan den 26 Oktober 1901.}

Eskilstuna stad eller annan vederbörande
underhållsskyldig kommun.

[MARG: Anna Sofia Widgren
fr. E:tuna]

[MARG: § 167]

{§143}
Af Herr C. A. Thorild företedda räkningar
å skolagning till Gustaf och Henrik Anders-
son samt Ebba Nordin, 7 kronor 50 medicin
till den sistnämnda 2 kronor samt lasa-
rettsskjuts för knifskurne C. E Nilsson
å kr. 1:50 godkändes till betalning; och skul-
le sistnämnda belopp återsökas af veder-
börande kommun endast i den händelse
socknen åsamkades flera utgifter för honom

[MARG: Skodon af hundsk. medel
m. m.]

{§144}
Herr C. A. Thorild anmälde, att af de en-
ligt beslut i § 57 inköpta träskorna återsto-
do ett tiotal par af de mindre storlekar-
na samt att flera par af de större er-
fordrades; och beslöt Nämnden på Herr Thorilds
förslag att ytterligare
tjugu par skulle inköpas samt att de öfver-
blifna, i den mån de ej behöfdes, skulle
användas vid Tacktorp.

[MARG: Träskor till
skolbarn.]

{§145}
Protokollet skulle justeras nästa sam-
manträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/C, Hyltén Cavallius/
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104981.

Personrelationer