Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1898

Anmärkning

{1898 26 Oct. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter.

§.156
Inför Nämnden företrädde f.
pigan Anna Albertina Hjelm-
berg som dels upplyste att hon
hösten 1896 tagit tjenst vid Stora
Skälby i Härads socken, hvarifrån
hon den 24 påföljande Mars
inflyttade till Centralhotellet i
Eskilstuna och derifrån den
24 Oct. förlidet år afflyttade till
landtbrukaren C. G. Pettersson,
Gredby i Fors, hvilken tjenst hon
afslutade den 24 sistl Oct., dels an-
höll på grund af långt fram-
skridet hafvandeskap, få komma
i åtnjutande af fattigvård, enär
hon saknade såväl husrum och
medel att sig sjelf försörja som
ock annan dertill villig eller
pligtig; och beslöt nu Nämnden
att hon skulle erhålla vård
och underhåll vid Tacktorp,
men att de härför socknen vål-
lade kostnader skulle åter-
sökas af Härads kommun,
der hon synes ega hemorts
rätt.

[MARG: {Anna Albertina Hjelm-
berg fr. Härad}]

§157
Nämnden beslöt, att ur Kom-
munens Kassa skulle utgå
en af enkan Sofia Olsson vid
Sommarviken, Nyfors, begärd
ersättning 5 kr. för vård och under-
håll en längre tid af flickan

{1898 26 Oct. i Sockenstugan}

Emma Ljung hvars fader Kakelmakeri-
arbetaren Gust. Joh. Ljung, omtalad
i §115 härofvan förliden vår rymt
utan att sedan dess hafva
låtit sig afhöra.

[MARG: {Flickan Ljung
5 Kr.}]

§158
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt:
/Sig; Starck./
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104980.

Personrelationer