Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1863

Anmärkning

Protocoll fördt i sammanträde med
Kommunal Nämnden i Fors Socken
den 26 Mars 1863.

Kyrko Rådet var närvarande och deltog i Nämndens
öfverläggningar och beslut.

{§.1.}
Till erhållande af understöd utaf de nu disponibla
medlen, enligt framlidne f.d. Revisions Secreteraren Birger
Fredrik Rothoffs testamente till förmån för sine tjenare
af den 28 Julii 1858.,anmälte sig nu följande sökande:

1:o förre Nämndemannen Erik Olsson i Kälby.
ansågs vid 68 års ålder i de omständigheter, att, enligt
nyssnämnde testamentes 2:dra moment, understöd borde
honom anslås; och beviljades honom sådant med
25Rd [riksdaler] om året.

2:o Statdrängen vid Berga Per Ersson för sin hustru Chri-
stina Jansdotter, hvilken, enligt företedt läkarbetyg, lider
af svullnad i fötterna med ömhet, så att hon har
svårighet att gå.
Enär Per Ersson förut har 50 Rd i årligt anslag
af testamentsmedlen, och dessutom åtnjuter half
stat vid Lagersberg; ansågs ifrågavarande ansökning
för det närvarande ej kunna bifallas.

3:o f.d.Torparen vid Ekstugan under Lagersberg Jonas
Ersson, för sin dotter Sofia, som enligt läkarbetyg
är sjuklig och behöfde dricka brunn.

Beviljades tillfälligt understöd af 10 Rd för
detta ändamål.

{§.2.}
Protocoll justeras af Herrar Ståhlberg och Palmgren jemte Ordförande.
/ C, N,Bergstedt.

Upplästd och Justeradt den 1:a April 1863.
/ L; F; Ståhlberg /
/ Sv, Palmgren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104970.

Personrelationer