Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1904

Anmärkning

{I Prästgården den 26 Mars 1904.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herrar Hyltén-Cavallius, Lind-
berg och Lindhé, hvilkas förfall
godkändes.

{§ 33}
För Nämnden företrädde vid Tacktorp intagne
Lars Ludvig Landin och anhöll att blifva utskrif-
ven från fattiggården, i hvilket fall han, enl. nu
lämnad förbindelse skulle få anställning hos fa-
brikör Bergqvist i Eskilstuna; och bifölls äfven för
denna gång Landins begäran under uttrycklig till-
sägelse att han, om han åter blefve intagen vid
fattiggården, ej komme att därifrån vidare ut-
släppas.

[MARG:L.L. Landin]

{§ 34.}
För Nämnden företrädde hustru Pettersson från
Flacksta och lämnade redogörelse öfver hennes foster
barn Per Ruben Holmbergs hemortsrätt i Eskilstuna
stad; och då hon den 4 d:s af ordföranden erhållit
löfte att bekomma understöd med 8 Kronor för gossen, som är född
den 10/9 1898 och hvars moder ej betalt något för honom
på det sista halfva året, beslöt Nämnden godkänna
nämnda åtgärd samt beviljade henne ytterligare un-
derstöd med 8 Kronor i månaden, fr. 1 nästa April hvilket skulle
återsökas af Eskilstuna stad hvarest modern egde
hemortsrätt.(godk. utan lagsökning)

[MARG: Per. Ruben Holmberg
fr. E-tuna]

{§ 35.}
Till i § 167 af sistl. års protokoll omnämnde arbeta-
ren J.G. Bergqvist beviljade Nämnden ytterligare ett
kvartals hyra med 25 Kronor, hvarjämte han uppsändes till
Dr Blom för undersökning huruvida han genom en
badkur vid Bie kunde blifva återställd till hälsan
i hvilket fall plats för honom skulle sökas och
nödiga medel därför förskotteras.

[MARG: J.G. Bergqvist
{§89}]

{§ 36}
För Nämnden företrädde enkan Sofia Olsson från

{26 Mars 1904}

Nyfors N:o 19 och begärde hjälp till sanatorievård under tre
månader á 1:25 per dag för sin dotter Jenny, född 2/12 86. Och skulle an-
svarsförbindelse härför utfärdas sedan läkarebetyg erhållits,
hvarjämte modern lofvade bidraga med 30 kronor till
kostnaden.

[MARG: Jenny Olsson
{§102}]

{§ 37}
Af vid Tacktorp intagne C.O. Fredriksson framstäld
begäran att blifva utskrifven från fattiggården, enär han
ämnade gifta sig med där likaledes intagna Erika
Andersson och bosätta sig vid Hellby, öfverlämnades
åt tillsyningsmännens afgörande.

[MARG: C.O Fredriksson]

{§ 38}
Af Eskilstuna FattigvårdsStyrelse hade kraf fram-
ställts hos LänsStyrelsen om utbekommande af Fors
socken af 15 Kronor som Styrelsen utgifvit i fattig-
hjälp till enkan Kristina Lovisa Mellin, hvilken under
två år till 1. Oktober 1903 bott i Gredby gård. Då emeller-
tid af ansökningen framgick att Enkan Mellin i staden
hyrde två rum och kök och uthyrde det ena af dessa
möbleradt, ansåg Styrelsen att hon ej befann sig i
sådana omständigheter som berättigade henne till
fattigvård, enl. 1§ fattigvårdsförordningen hvarför krafvet skulle bestridas.

[MARG: Kr. Lov. Mellin]

{§ 39}
Af Stockholms stads fattigvårdsnämnd framstäldt
kraf på ersättning för Carl Axel [Gereon] Thyrstedts vård
å sjukhus under tre dagar (5/2 - 7/2) á 1 Krona om dagen
beslöt Styrelsen betala; och vidfogades ersättningen
förklaringen i målet.

[MARG: C.A.G. Thyrstedt]

{§ 40}
Af Landstingskamreraren E Ahlner hade ånyo
framställts ersättningskraf för i § 57 af 1902 års proto-
koll omnämnda flickan Ingerd Janssons vård å
Döfstummeinstitutet med 50 Kronor. Men då målet
angående hennes mantalsskrifning ännu ej är
slutbehandladt beslöt Styrelsen fortfarande vid-
hålla sin vägran att betala ersättning för henne.

[MARG: Ingerd Aug:a Jansson
{§117}]

{26 Mars 1904}

{§ 41}
Af distriktsledamoten hade vid skomakaren
O. Petterssons i Stenby hustrus död utbetalts 16 Kronor.
i begrafningshjälp, hvilket af Nämnden god-
kändes.

[MARG: O Pettersson, Stenby
{§63}]

{§ 42}
Då behofvet af förnödenheter vid Tacktorp un-
der tiden 1 April - 1 November var ytterst ringa
beslöts att icke infordra anbud härå utan
skulle det behöfliga anskaffas genom Tillsy-
ningsmännens försorg.

[MARG: Upphandling
af förnödenheter]

{§ 43.}
Då aflidna Karin Ersson häftade för två
års hyra för tomten till Wästermarken N:o 11 beslöts
att denna skuld skulle betalas ifall kontraktet
mellan enkan Ersson och Eskilstuna stad därigenom
kunde förnyas.

[MARG: Westermarken 11]

{§ 44}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som Ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Sig, Starck/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104969.

Personrelationer