Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1898

Anmärkning

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtlige Nämndens
ledamöter.

§45
Inför Nämnden företrädde sm.arb.
P.A. Larsson med anhållan, att
enär hvarken han sjelf på grund
af talrik familj ej heller hans öfri
ge syskon kunde försörja eller
bidraga till försörjningen af deras
fader arb. enklingen A.F. Larsson (71 år)
från Tegeldalen, Nyfors, Kommunen
måtte öfvertaga denna försörj-
ning, till att börja med genom la-
sarettsvård; och beslöt Nämnden
att hos Dr. von Post anhålla om
undersökning af bemälde A.F. Lars-
son, huruvida bäst och lämpli-
gast vore att intaga honom å la
sarettet, i hvilket fall Ordf. hade att
utfärda vederbörlig ansvarsförbin-
delse för kostnaden, om neml
någon ledig plats funnes, eller att
han intoges vid Tacktorp istället
för att i hemmet bekosta icke
blott underhåll, utan äfven tillsyn
och vård jemte hyra.

[MARG:{A.F. Larsson
Tegeldalen}]

§46
Upplästes inför Nämnden en skrif-
velse från enkan Lovisa Andersson
omtalad i sistl års § 126, med tillfällig
vistelse vid Knopet under Ulfhäll
i Strengnäs församling men de 4 á 5
senaste åren och intill förliden vår
boende i Grindstugan N:o 47 Nyfors
med förfrågan om hon kunde
få komma till Tacktorp, enär

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

hon ej längre kunde försörja
sig och sina 3 minderåriga barn
ej heller få rum att hyra; och
uppdrogs åt Ordf. att skriftligen be-
svara hennes anhållan att när
som helst få komma till
Tacktorp.

{MARG:{Enkan
Lovisa Andersson}]

§47
I en af frejdebetyg åtföljd, Nämnden
tillställd ansökan, hvilken nu
föredrogs, hade smeden Carl Jansson
anhållit att i sin handelslokal
vid Äpplevik i Nyfors af Fors Socken
få idka handel med svagdricka
i mindre parti än Tio liter; och
resolverade Nämnden, att den för
närvarande ansåge sig förhindrad
att behandla denna fråga, enär
dels en föregående ansökan från Emma Sundström om
tillstånd att få förflytta nuva-
rande svagdrickshandel vid Äppel-
vik derifrån till Sommarvik, hvartill
Nämnden ej lemnat sitt förord, ännu
låge till afgörande hos LänsStyrelsen,
dels vore Carl Janssons ansökan
formelt oriktig i så fall, att han
i den anhåller hos Nämnden
att få idka ifrågavarande handel,
hvilket Nämnden ej eger någon myn-
dighet att vare sig bifalla eller afslå.
i stället för att anhålla om, hvad
Nämnden i detta fall eger rättighet
till att lemna, neml sitt förord
till bemälde ansökan.

[MARG:{Svagdricksförsäljning}]

§48.
Föredrogs för förklarings afgifvande
remisshandlingar i målet, rörande

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

Fors Sockens Kraf mot Stockholms
Stad för utgifven fattigvård till
ogifta barnaföderskan Ida Nordgren
som enl 1897 års § 71 någon tid af sistl
sommar tillfälligt innebott hos
arb. F.J. Häggblom vid Grindst. 24,
Nyfors, hvilket Kraf nu af Stock-
holms Fattigvårdsnämnd bestri-
des på den grund, att bemälde
qvinna vid med henne i Stock-
holm anstäldt polis för påstått
bland annat sig icke hafva erhållit
något fattigunderstöd utan till
bemälde Häggblom af egna me
del återgäldat alla hans för
henne hafda omkostnader;
och uppdrog åt ledamoten Herr C.
Ax. Borgström att tillv. Länsman
K. Pettersson öfverlemna remisshand-
lingarne med anmodan att han
hos förenämnde Häggblom, nu
öfverflyttad till Klosters Socken, hålla
undersökning för utrönande af
sanningsenligheten i Ida Nordgrens
polisraport, på hvilken under-
sökning den infordrade förklarin-
gen hade att grunda sig.

[Marg: Ida Nordgren fr.
Stockholm}]

§49
På grund af hos Kommunalnämn-
den gjord anhållan från Smidespackaren W. Fernström
vid Grindst. 28, Nyfors, hvilken enligt
ett nu förett intyg af Dr. Alm
äfven i år vore i behof af en kur
vid Bie badanstalt, att för ho-
nom måtte utfärdas intyg om
medellöshet för erhållande af
friplats äfvensom att han finge

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

komma i åtnjutande af sam-
ma understöd som i fjol
under sin Bievistelse; och
beslöt Nämnden bifalla denna
hans begäran om understöd,
hvilket skulle utgå ur
Kommunens Kassa hvar-
jemte Ordf. skulle utfärda
medellöshetsintyget.

[MARG:{W. Fernström
till Bie}]

§50
Upplästes inför Nämnden
en skrifvelse från Hospitals-
Kontoret i Nyköping med
anmälan, att plats nu
vore beredd för hustru Chri-
stina Svahn - se §§ 22 och 33 -; ock
och åtog sig ledamoten, fjerdingsman
C.A. Thorild att redan inst. Måndag
ditforsla patienten, hvarför Kostnaden
jemte den för återstående delen af
halfåret vid inträdet fordrade afgiften
till hospitalet skulle utgå ur Kom-
munens Kassa.

[MARG:{Hustru Svahn
till Hospitalet}]

§51
Inför Nämnden upplyste nu leda-
moten Herr C. Fahlborg att han
på grund af i § 37 härofvan erhållet
uppdrag träffat aftal med Torparen
Andersson vid Hättan under Hagby att denne
skulle taga gossen Reinhold Andersson
i sin tjenst och vård till 24 inst.
Oct. mot en lön af fyrtio Kr., ett belopp
som ansågs komma att utgå till
gossens Konfirmationsbeklädnad;
men som gossen, enl hvad nu
upplystes, äfven snart vore i behof
af arbetskläder, beslöt

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

Nämnden att härför utanordna ett belopp
af omkring 15 á 20 Kr. att tillsvidare
utgå ur HundSkattemedlen, men hvilken
kostnad dock Nämnden ansåg rättvisligen ålig-
ga Fabrikör G. Andersson - se § 37 - på
grund af dennes kontraktsbrott, och
hvartill Ledamöterna Herr C. Lindqvist
och J. Widlund åtogo sig att söka
mundtligen förmå honom, men om
han vägrade, ville Nämnden söka
att rättsligen tvinga honom dertill,
hvarjemte Herr C. Fahlborg åtog sig att
gå i författning om ofvannämnde
beklädnad.

[MARG:{Gossen Reinhold
Andersson}]

§52.
Med anledning af vederbörande
distriksledamots anmälan, att
hustru Anna Bergman från Wegersberg, Nyfors
vore sjuk och derför i behof af yt-
terligare fattigvårdsunderstöd, beslöt
Nämnden att bemälde hustru Bergman,
enär hon egde försörjningsrätt inom
annat samhälle, Kloster, först skulle
undergå läkareundersökning samt
derefter, ifall af understödsbehof,
intagas vid Tacktorp, hvarförinnan
dock FattigvårdsStyrelsen i Kloster [Oläsligt]
på Ordf. dens förslag borde underrättas, i händelse nämnde
FattigvårdsStyrelse föredroge att för und-
vikande af onödiga Kostnader direkt
afhemta hustru Bergman från We-
gersberg.

[MARG:{Hustru Bergman}]

§53.
Inför Nämnden upplystes av tillsy-
ningsmän och föreståndare att ogifta
Ida Pettersson med sitt barn samt flickan
Olivia Wahlström anhållit om

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

att nu få afgå från Tacktorp
för att sig sjelva försörja;
och beslöt Nämnden bevilja
denna anhållan äfvensom att
på grund af derom gjord fram-
ställning Ida Pettersson måtte er-
hålla ett par skor samt Olivia
Wahlström skor och kläder;
hvarför kostnaden skulle utgå
för Ida Pettersson ur Kommunal-
Kassan och för Olivia Wahlström
ur HundSkattemedlen och åtogo
sig de båda tillsyningsmännen
att ombesörja verkställandet af
detta Nämndens beslut.

[MARG:{Ida Pettersson och
Olivia Wahlström}]

§54.
Af vederbörande distriktsledamot an-
mäldes, att Hustru Björkman vid
N:o 28 Grindstugan gjort anhållan om
att få sitt hyresbidrag höjdt från
10 till 15 Kr i qvartalet; och beslöt Nämn-
den med hänsyn dertill, att då
bemälde hustru hyrde 2:ne rum
mången med rätt stor familj och
som ej låge Kommunen till last
fick åtnöja sig med ett rum
att afslå bemälde anhållan

[MARG:{Enkan Björkman
Hyra}]

§55
Uppå af vederbörande distriktsle-
damot gjord anmälan, att enkan Sa-
muelsson, inhyst hos Skomakare Löfgren
å Lundby egor hade hos sig inhyst
en i stor grosess varande dotter och
uppå äfvenledes gjord framställning
att såsäl moder som dotter vore
i behof af Fattigunderstöd, beslöt
Nämnden, att, enär målet, rörande

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

Socknens mot Thorshälla Församling
anhängiggjorda Kraf för till bemälde
enka förut lemnat understöd, ännu
låge under LänsStyrelsens bepröf-
vande, moder och dotter måtte under
gå läkares undersökning, angående
understödets behof, och åtog sig di
striktsledamoten Herr O. Eriksson att
föranstalta om bemälde undersökning.

[MARG:{Enkan Samuelsson
fr. Thorshälla}]

§56.
Inför Nämnden anmälde
vederbörande distriktsledamot
Herr O. Eriksson att egaren till lä-
genheten Carlberg å Lundby egor
Svedin gjort anhållan om att Nämn-
den måtte emottaga Fattighjonet
Jonas Jonsson med hustru från
Boda Socken i Dalarne, hvilka Svedin
hos sig sedan förliden höst in-
hyst men nu ej längre ville
behålla; och beslöt Nämnden afslå
denna anhållan, helst Svedin
ej åtlytt 2:ne ledamöters och Ordförandens
varning och uppmaning att endast för
hyrans skull ej hos sig inhysa bemälde
personer och derigenom blott ytterli-
gare öka Nämndens arbete och besvär;
i sammanhang härmed upplyste Ordf., att han
tillskrifvit FattigvårdsStyrelsen
i Boda Socken att snarast lå-
ta afhemta makarne Jonsson
vid äfventyr att få erlägga vida
högre Fattigvårdsunderstöd i händelse
af meranämnde makars intagande
vid Församlingens Fattiggård

[MARG:{Jonas. Jonson vid Carlberg
Lundby egor}]

§57
Beslöts att detta protokoll

{1898 26 Mars i Sockenstugan}

skulle justeras vid nä-
sta sammanträde

Som ofvan

/S. Persson/

Justerad
/O. Eriksson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104968.

Personrelationer