Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juli 1902

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 Juli 1902}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamöter
förutom Herr Lindhé,frånvarande
med laga förfall.

{§94}
Föredrogs och lades till handlingarna Kongl-
Kammarrättens utslag af den 11 sistl April
hvarigenom Fors sockens besvär öfver Konungens
Befallningshafvandes i länet åläggande af den
26 November 1900 för socknen att ersätta Eskils-
tuna stad hustru Augusta Kristina Pettersson
Asp tilldelad fattigvård /§176/1900/ogillades.

[MARG:Aug:a Kr:a Pettersson Asp
utsl.
{§7/03}]

{§95}
Föredrogs och lades till handlingarna Läns-
styrelsens utslag af den 4 nästl Juni med å-
läggande för Fors socken att ersätta Wallby
socken för i § 75 här ofvan omnämnda Fre-
drika Sofia Widlund tilldelad fattigvård,12.kr.

[MARG:Fredrika Sofia Widlund
utsl.]

{§96}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Örebro län utslag af den 30 sistl April med
åläggande för Fellingsbro socken att ersätta Fors
socken för i §50 här ofvan omnämnde en-
kan Hedda Sofia Nyström tilldelad fattig-
vård med 35 kronor äfvensom sjelf sörja
för hennes fortsatta underhåll.

[MARG:Hedda Sofia Nyström
fr.Fellingsbro & utsl]

{§97}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i Gefleborgs län utslag af den 27 Sistl.Maj med
åläggande för i §24 omnämnda arbetaren
C.G.Nordin att återgälda socknen dess
för hans dotter Hedvig hafva kostnader och
ansvara för hennes fortsatta underhåll.Nordin
har börjat göra några mindre afbetalningar
å sin skuld.

[MARG:C.G.Nordin i Sandviken
utsl.]

{§98}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet

26/7 02
utslag af den 11 dennes med åläggande för
Thorshälla socken att ersätta Fors socken för
den i §47 här ofvan omnämnda familjen
Granlund tilldelade fattigvården,tillsammans
37 kronor 50 öre.Mannen har nu åter måst in-
tagas på lasarettet och familjen tilldelas 10
kronor,och skulle Thorshälla fattigvårdsstyrelse
härom underrättas innan lagsökning göres.

[MARG:Familjen Granlund
fr.Thorshälla s:n utsl]

{§99}
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
ansökan om åläggande för Fors socken
att ersätta utlagd begrafningskostnad
för arbetaren Frans Oskar Erikssons hustru;
och skulle krafvet godkännas enär famil-
jen har hemortsrätt härstädes.

[MARG:Frans Osk.Eriksson
utsl.
{§141}]

{§100.}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds
ansökan om åläggande för Fors socken
att ersätta kostnaden för ogifta Maria Hen-
rietta Wilhelmina Bengtsdotters född 73 2/3 och hennes
den 17 nästl Juni födde sons vård å Maria
fattigasyl från och med den 25 Juni;men
skulle krafvet bestridas på grund af att hon
hitflyttat från Helgarö socken under Novem-
ber månad förlidet år.

[MARG:Maria H.W.Bengtsdotter
fr.Stockholm.
{§97/04}]

{§101}
För Nämnden företrädde arbetaren C.E.
Sundström vid Stålfors och anhöll,skrift-
ligt,om hjelp till inköp af ett par konst-
gjorda ben samt anförde såsom skäl derför
att han,som år 1896 genom olyckshändelse
förlorat sina naturliga fötter och sedan dess
haft konstgjorda ben hvilka nu äro förslit-
na,har en talrik familj att försörja och
derföre ej ser sig i stånd att sjelf anskaf-
fa nya ben,hvilka kosta omkring 300 kronor.

Med anledning deraf beslöt Nämnden,se-

26/7 02

dan flera af medlemmarna intygat att Sund-
ström försörjde sig sjelf och en talrik familj och
skulle utan sina konstgjorda ben falla fattigvår-
den till last,att hos kommunalstämman
tillstyrka hans ansökan,på anförda grun-
der.

[MARG:C.E.Sundström
medel t.konstgjorda ben
{§158}]

{§102}
På grund af läkarens föreskrift hade
ogifta Hilda Wahlström,hvilken inflyttat
till Eskilstuna från Flen i September 1901 och
derifrån till Nyfors detta år,intagits på lasa-
rettet den 17 dennes.Nämnden godkände den-
na åtgärd och beslöt att kostnaden för hennes
vård å lasarettet jemte läkarearvode,2 kronor,
skall återsökas af Flens socken.

[MARG:Hilda Wahlström
fr.Flen
{§146}]

{103.}
För Nämnden företrädde snickaren A.P.
Åkerlund i Nyfors N:o 78 A hustru och anhöll om
bidrag till sin svärmoders,enkan Brita Åker-
lunds vård och underhåll med 50 öre om dagen.
Enkan Åkerlund,som är född den 25 Augusti 1820
har redan erhållit 10 kronor,på grund af lä-
karebetyg,hvilken åtgärd Nämnden godkände
samt beslöt,då hennes son och sonhustru
nu vårdat henne i två års tid och icke skä-
ligen kunde utan hjelp ensamma försörja
henne synnerligast som hon är säng-
liggande och tarfvar ständig tillsyn,att anslå
ett belopp af 15 kronor i månaden till hennes
underhåll,hvilket jemte förut utlagd kost-
nad skulle återsökas af Floda socken der hon
eger hemortsrätt.

[MARG:Brita Åkerlund
fr.Floda.
{§115}]

{§104.}
På grund af läkares föreskrift hade den 11
dennes arbetaren Ernst Florentin Eriksson från
Vestermarken måst för fyllerigalenskap intagas
vid fattiggården,hvarest han vårdats i 8 dagar.

26/7 02

Denna åtgärd godkändes nu af Nämnden.

[MARG:E.Florent.Eriksson]

{§105}
Nämnden godkände tillsyningsmännens åt-
gärd att låta å lasarettet för ögonsjukdom intaga Elin Jons-
son från fattiggården;och skulle kostnaden
härför ersättas ur kommunens kassa.

[MARG:Elin Jonsson
lasarettsvård]

{§106}
För Nämnden företrädde enkan efter i
§90 omnämnda sliparen Ekström,Maria Ekström
född den 16 Augusti 1870 boende i Nyfors N:o 15
och begärde hjelp till försörjning af sig och sina 4
minderåriga barn;och beslöts tilldela henne
15 kronor i månaden under Aug:i och September,
hvarefter Nämnden skall ytterligare besluta huru
familjen skall försörjas.

[MARG:Maria Ekström
fr.N:o 15.
{§124}]

{§107.}
För Nämnden företrädde enkan Clara Johansson
från Nyfors N:o 15,omnämnd i §34 här ofvan,och begärde
understöd till sig och sina 5 minderåriga barn;och
beslöts tilldela henne 15 kronor under hvardera af må-
naderna Augusti och September,hvarefter Nämnden
skall ytterligare besluta huru familjen skall försörjas.

[MARG:Clara Johansson
fr.N:o15.
{§125}]

{§108}
I §51 omnämnde arbetaren C.E Carlsson före-
trädde och anhöll om bidrag till läkarevård och
medicin åt sin i lungsot sjuka hustru;och tilldelades
han ett tillfälligt understöd af 15 kronor.

[MARG:C.E.Carlsson
tillf understöd
{§132}]

{§109.}
Då upplysning ej kunnat erhållas hvar i § 89 om-
nämnde O.F.Wahlström haft hemortsrätt beslöts att
de saker han efterlemnat skulle å auktion försäljas
till betäckande af begrafningskostnaden.

[MARG:O.F.Wahlströms
qvarlåtenskap.]

{§110}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG:Protokollet.]

Som ofvan

/H.Persson/

/C.A.Thorild/

/C,A Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104960.

Personrelationer