Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1898

Anmärkning

{1898 26 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter
utom Herr J Korell med
godkändt förfall.

§28
Inför Nämnden anmäldes, att
att understödstagande enklingen F.
L. Nilsson, boende hos handl Haglund
i Nyfors, låge svårt insjuknad
och af läkare föreskrifvits vård
å lasarettet, der dock på grund
af bristande utrymme plats
för närvarande ej kunde honom
beredas; hvarför han måste
vårdas i hemmet; och beslöt Nämn-
den att, enär han hade oför-
sörjda barn, tillsvidare lemna
honom ett understöd, utom
hyresbidraget, af femton kr, räk-
nadt för 14 dagar samt från och med
den 26 dennes, att utgå ur kommu-
nens kassa; hvarjemte uppdrogs
åt vederbörande distriktsledamot
Herr J Widlund att utlemna understödet samt
i öfrigt vidtaga de åtgärder, som
kunde af behofvet påkallas.

[MARG: {F. L. Nilsson
Understöd}]

§29
Upplästes inför Nämnden Kon.
Befallningshafvandes utslag, hvarige-
nom Fors socken förpligtas ersätta
Eskilstuna stad utgifven fattig-
vård för enkan Boudin och hennes
minderåriga barn med sexton kr 55 öre
jemte hvad vidare kan komma att
enl 1§ i Fattigvårdsförordningen bemälde
enka tilldelas.

[MARG: {Enkan Boudin
Utslag}]

{1898 26. Febr. i Sockenstugan}

§30.
Föredrogs Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom Fors socken ålägges
godtgöra Stockholms stad be-
grafningskostnaderna för sm. arbeta-
ren Axel Emanuel Andersson från
Nyfors med sjutton kr 50 öre, hvarvid
Fjerdingsman C. A. Thorild upplyste,
att bemälde Andersson vid sitt från-
fälle skulle hafva efterlemnat
rätt präktiga gångkläder, hvilka
en i Nyfors boende broder till den aflidne
skulle försöka att, om möjligt, erhålla
tillbaka och kommunen på så sätt
bli godtgjord förbemälde kostnader.

[MARG: {Axel. Em. Andersson
Utslag}]

§31.
Upplästes Kon. Befallningshafvandes
i Kopparbergs län utslag, hvarigenom
Boda socken af Nämnde län
förpligtas ersätta Fors socken ej
mindre fordrade beloppet Tio kr. än äfven
hvad vidare i fattigvård kan komma
att för arbetskarlen Jonas Jansson från
Carlborg, Lundby egor, utgifvas intill dess
försörjningsskyldigheten af Boda kom-
mun omedelbart öfvertages eller behof-
vet af understöd upphör.

[MARG: {Jonas Jonsson, Boda
Utslag}]

§32
Uppå anmälan af vederbörande
distriktsledamot Herr S. Starck, att
sliparen Frans Joh. Andersson från
Erikdsdal vore sjuk i lungsot, att
äfven hustrun sedan 3 veckor vore
sängliggande sjuk och att familjen hade
7 minderiga barn samt vore i mycket
fattiga omständigheter, så att un-
derstöd vore af nöden, beslöt

{1898 26 Febr. i Sockenstugan}

Nämnden att nu strax lemna
ett tillfälligt understöd af {Tio kr.}
att utgå ur Kommunens kassa
hvarjemte familjens 2:ne i skolål-
dern varande barn skulle erhål-
la beklädnad från hundskatte
medlen; och uppdrogs åt Herr S.
Starck att ombesörja verkställig-
heten af förenämnde beslut.

[MARG: {Fr. Joh. Andersson
Eriksdal, understöd
10 Kr.}]

§33.
Nämnden beslöt att hustru Kri-
stina Svahn - se §22 härofvan - för hvilken
Kongl Medicinalstyrelsen ännu ej kun-
nat bereda hosptalsplats skulle, ifall
hon ej ville antaga erbjuden vi-
stelse hos anförvandter, tillsvidare
intagas vid Tacktorp.

[MARG: {Hustru Svahn}]

§34.
Inför Nämnden anmäldes, att
arbetaren Jonas Jansson, boende
i Eskilstuna, hvilken hittills er-
hållit ur Rothoffska fonden
ett årligt gratial af 75 kronor,
måtte få detta förhöjdt till
100 kr; och uppdrogs åt le-
damöterna Herrar C. A. Thorild,
C. Lindqvist och J. Widlund
att genom besök hos Jansson
göra sig närmare underrättade
om behofvet och befogenheten
af ifrågavarande anhållan.

[MARG: {Jonas Jansson
Rothoffska fonden}]

§35.
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet rörande Sundby
sockens kraf mot Fors socken
för utgifven fattigvård i form af för
lossningshjep m. m. åt f. pigan

{1898 26 Febr. i Sockenstugan}

Elin Carolina Hammarsten, som sistlidet
år haft tjenst vid torpet Westerhagen
under Åsby i Fors; och uppdrogs
åt Ordf. att inlemna äskade
förklaringen

[MARG: {Elin Carol. Hammarsten
fr. Sundby}]

§36
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104959.

Personrelationer