Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1894

Anmärkning

{1894 den 26 Februari i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter utan J. G. Andersson, hvil-
ken låtit anmäla laga förfall

§15
Ordförande meddelade, att ombudsmannen
hos Stockholms Stads fattigvårdsnämnd,
vid insändande medels postanvisning af
liqvid för förskjutna fattigvårdskostnader
under år 1893, begärt att enkan Maximiliana
Mathilda Charlotta Wetterström måtte försän-
das till försörjningsinrättningen i Stockholm;
Som icke angifvits till hvilken af Stockholms
Stads försörjningsinrättningar hon Skulle
förpassas, och framställningen icke ens
befanns undertecknad, Skulle densamma
icke till någon åtgärd föranleda.

[MARG: {enkan Wetterström
fr. Stockholm}]

§16
Genom protokollsutdrag hade fattigvårds
Styrelsen i Eskilstuna meddelat, att den vore
Sinnad Sjelf öfvertaga fattigvården för förra
pigan Anna Olsdotter (Tillbomskan), Så att
vidare fattigvård af härvarande Styrelse för
denna person ej erfordrades; och beslöt i
anledning häraf nämnden att i händelse
Anna Olsdotter hos nämnden, infinner Sig
för erhållande af understöd, Skall hon
hänvisas till fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
Stad.

[MARG: {Anna Olsdotter (Tillbom)
fr. Eskilstuna}]

§17
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan-
des i länet utslag den 6 denna månad, hvari
genom Fors Socken blifvit ålagd ersätta fattig
vårdskostnad för Sliparen Lars Svenssons från-
Skiljda hustru Anna Mathilda Blomqvist;
och beslöt nämnden åtnöjas med det gifna
utslaget, hvarjemte ordföranden Skulle hos

{1894 den 26 Februari i Sockenstugan}

fattigvårds Styrelsen i Eskilstuna inhemta huru-
vida Anna Mathilda Blomqvist åtnjöte und-
derstöd, Som ej vore af blott tillfällig beskaf-
fenhet, i hvilket fall hon Skulle hemtas till
fattiggården.

[MARG: {Anna M:a Blomqvist}
(Slip Svenssons hustru)]

§18.
I Skrifvelse af den 20 dennes hade Skolrådets
ordförande begärt att folkskolans behof erhålla
den 23 dennes ett belopp af 3000 Kronor; då
tiden ej medgifvit nämndens sammankallande
hade ordföranden och vice ordföranden i Söder-
manlans enskilda bank tagit lån medels vexel
å erforderliga beloppet, hvilket blifvit till
SkolKassan inlevereradt.

[MARG: {Medel t. Skolkassan}]

§19
För förklarings afgifvande föredrogos Stockholms
Stockholms Stads fattigvårdsnämnds besvär
i anledning af beloppet af ersättning för
Emma Mathilda Pettersson; och beslöt nämn
den lemna i uppdrag åt ordföranden att afgif-
va den till Kongl. Maj:t infordrade förklarin-
gen och dervid bestrida bifall till besvären

[MARG: {Emma M:a Pettersson}]

§20
Uppå anmälan af ledamoten A. J. Korell
beslöt nämnden att Sjuke backstugusittaren
P. E. Kopp Skall intagas å fattiggår-
den till vård och underhåll.

[MARG: {P. E. Kopp
t. fattiggården}]

§21
Ordföranden anmälde, att fattigvårdsSty-
relsen i Jäder förpassat till fattiggården här-
Städes Johan Alfred Andersson, om hvilken för-
mäles i bland annat §13 i protokollet här of-
van; men då Andersson Skulle hit afföras
hade han försvunnit, hvadan endast hans till-
hörigheter, bestående af en kista och 2 lådor,
nu medfördes, och hvilka lemnades hos hand

{1894 den 26 Februari i Sockenstugan}

landen O. Öhman i Eskilstuna, derifrån de
Skulle afhemtas af bud från Tacktorp; och
meddelades nu derjemte, att fattiggårdsföre-
ståndaren erhållit uttrycklig föreskrift att
ej förvägra Andersson återfå Sina tillhörig-
heter, om han infinner Sig och derom gör
framställning; och beslöt nämnden att
härvid Skulle tillsvidare få bero.

[MARG: {Joh. Alfr. Andersson}]

§22.
Genom ledamoten Söderbäck hade till förra
pigan Sofia Larsson från Husby Rekarne, nu
boende i Grindstugan N:o 40, om hvilken för-
mäles i §8 här ofvan, lemnats den 19 dennes
ett understödsbelopp af tio Kronor, hvilken
åtgärd af nämnden gillades, hvarjemte beslöts,
att hon Skall från den 1 instundande Mars
inackorderas hos Sin dotter enkan Anna
Fritz, hos hvilken Sofia Larsson nu vistas
Sängliggande Sjuk; Skolande afgiften för
dag utgå med 75 öre att framdeles åter
fordras af Husby Rekarne Socken

[MARG: {Sofia Larsson
fr Husby Rekarne}]

§23.
Nämnden godkände till utbetalning af Kom-
munens Kassa ett belopp af tolf Kronor,
som genom ledamoten Söderbäck lemnats
till Sliparen J. F. Åhman i Grindstugan
N:o 16 för hjelp till begrafning af ett hans
barn.

[MARG: {Begrafningshjelp}]

§24.
Nämnden beslöt godkänna till utbetalning
af Kommunens Kassa ett belopp af åtta
Kronor, som genom ledamoten C. A.
Thorild lemnats som till tillfälligt under-
Stöd lemnats åt åldrige och Sjuklige
arbetaren A. F. Larsson i Tegeldalen
samt hans hustru.

[MARG: {A. F. Larsson i
Tegeldalen}]

{1894 den 26 Februari i Sockenstugan}

§25
Beslöts att detta protokoll Skall justeras
hos ordföranden Lördagen den 3 Mars af Herrar
A. J. Westersson och C. A. Thorild

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt /A. J. Westersson/ /C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 februari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104958.

Personrelationer