Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 augusti 1905

Anmärkning

{I Sockenstugan den 26 Augusti 1905.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamö-
ter utom Herrar Jonson och
Lindhé, hvilkas förfall god-
kändes

{§139.}
I §86 af 1904 års protokoll senast om-
nämnda hustru Maria Sofia Andersson
hade den 1 dennes tilldelats ett under-
stöd af Tio kronor, hvarefter Stockholms
stad, där mannen ägde hemortsrätt,
sökts för ersättning. Med gillande häraf
beslöt Nämnden att hustru Andersson,
som nu företrädde, skulle till sitt och
barnens underhåll erhålla Sju kronor
i månaden, tillsvidare.

[MARG: Maria Sofia Andersson
{§189}]

{§140.}
För Nämnden företrädde i §133 här
ofvan omnämnde Lars Ludvig Landin
och pockade på att blifva utskrifven
från Tacktorp. Med hänvisning till
förut fattade beslut fann Nämnden
skäligt afslå hans begäran.

[MARG: L. L. Landin
{§198}]

{§141.}
För Nämnden företrädde hushåller-
skan Matilda Larsson, född 20/11 1829, från
Tunafors N:o 2, och anhöll om understöd, på grund
af med läkarebetyg styrkt sjukdom, hvilket
beviljades henne med Sju kronor i månaden.
Men då hon inflyttat till Eskilstuna från S:t Clara
i Stockholm den 27/10 1890 skulle Stockholms
stad sökas för ersättning af fattigvården.

[MARG: Mathilda Larsson
{§205}]

{§142}
I §117 här ofvan omnämnda änkan
Clara Christina Eriksson anhöll om det
henne beviljade understödets höjning från
Sex till Åtta kronor, hvilken begäran
Nämnden biföll.

[MARG: Clara Krist. Eriksson]

26/8 05

{§143}
För Nämnden företrädde muraren C. L.
Carlén från Nyfors N:o 115 och anhöll om hy-
resbidrag, enär han tillfölje af lungsjukdom
tillsvidare var urståndsatt att arbeta och på
hjälpen ur tvänne sjukkassor ej kunde försörja
hustru och sex barn 11 - 3/4 år gamla. Med an-
ledning häraf och då anledning fanns att
antaga det hans hälsotillstånd skulle för-
bättras, beviljades han tillvidare från 1.
September ett belopp af 15 kronor i må-
naden.

[MARG: C. L. Carlén]

{§144}
Af bleckslagaren Carlsson i Nyfors N:o 1
framställd begäran om hjälp till skolböcker
åt sonen David bifölls.

[MARG: David Carlsson]

{§145.}
För i §100 här ofvan omnämnde blinde gossen
Gottfrid Axel Fernströms resa till Skolhem-
met i Vänersborg beviljade Nämnden ett
bidrag af 20 kronor; såväl han som modern
erhålla nedsättning i biljettpriset till hälften.

[MARG: Gottfr. Ax. Fernström]

{§146}
Den 21 dennes hade flickan Anna Ljung
i Nyfors 38 erhållit ansvarsförbinde å lasa-
rettsvård; detta godkändes af Nämnden som
beslöt att undersökning skulle göras huru-
vida hon möjligen kunda äga hemortsrätt
annorstädes än i Fors socken. (Hemortsrätt i Örebro
enl. Länsm. P:s undersökning. Kostnaden återburen fr. Lasarettet).

[MARG: Anna Ljung]

{§147.}
Med Wästmanlands länsstyrelses reso-
lution af den 12 dennes, hvari förklaras att
ogifta Anna Regina Carlsson (omnämnd i §§36 och 54
här ofvan) icke ägde hemortsrätt i Kung Karls
socken, beslöt Nämnden låta sig nöja, då
det ej kunde ledas i bevis att Kung Karls fat-
tigvårdsstyrelse underhållit Carlssons dotter Anna
Regina.

[MARG: Anna Regina Carlsson
§37/06]

26/8 05

{§148}
Tvänne räkningar å förlossningskostna-
der företeddes hvaraf den ena för Ida Gustafs-
son i N:o 45 skulle betalas men den andra
för Sigfr. Hedlunds i N:o 113 hustru lämnas till di-
striktsledamoten för undersökning.

[MARG: Förlossningskostnader]

{§149]
Till i §109 senast omnämnda änkan
Lina Schillström skulle hyresbidraget, 10 kro-
nor i månaden, fortfarande utgå, då hon
af sjukdom är urståndsatt att arbeta.

[MARG: Lina Schillström]

{§150}
Till i §168 af 1904 års protokoll omnämnde
gossen Ivar Vatgar Astley Sjögren hade må-
nadsunderstödet vid mormoderns sjukdom
måst ökas till 10 kronor, hvarom under-
rättelse skulle meddelas Stockholms stad
så snart målet om hans för-
sörjning blefve afgjort eller handlingar-
na hit återkomme.

[MARG: Ivar Sjögren
§146/06]

{§151.}
Till döfstumma änkan Carolina Gustafva Jansson
i Nyfors 45 och hennes barn bevilja-
de Nämnden ett hyresbidrag af
6 kronor i månaden, tillsvidare.

[MARG: Carol. G. Jansson]

{§152.}
Från Länsstyrelsen hade ankommit
anmodan att vidtaga nödiga åtgär-
der till förekommande af spridning
af sjukdomen akut barnförlamning.
Då emellertid intet fall af sjukdo-
men inträffat i socknen och de
sjuka mottogos å epidemisjukhu-
set samt allmänheten, som nu vid hvarje
barnåkomma misstänkte nämnda sjuk-
dom, genast underrättade läkaren, ha-
de Nämnden inga andra åtgärder
att vidtaga, än tillse att vederbö-

26/8 05

lig smittrening utfördes, om något fall
af sjukdomen skulle yppa sig

[MARG: Barnförlamning]

{§153}
Från i §110 omnämnda hustru Hilma
Helena Pettersson hade begäran framkom-
mit att blifva utskrifven från Tacktorp den
1 Oktober samt i stället erhålla 6 kronor i
månaden i understöd. Denna hennes begä-
ran uppsköts till nästa sammanträde.

[MARG: Hilma H. Pettersson
{§176}]

{§154}
Protokollet skulle justeras nästa samman-
träde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

/C, Hyltén Cavallius/
/Aug, Belin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104957.

Personrelationer