Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1905

Anmärkning

{I sockenstugan den 25 November 1905.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter,
utom Herrar Hyltén-Cavallius och Lindhé,
båda frånvarande med laga förfall.

{§ 201.}
För Nämnden företrädde i § 136 af 1903 års
protokoll omnämnda ogifta Johanna Törnstrand
och begärde understöd, enär hon, enligt läkare-
betyg, ej själf kunde försörja sig och sitt min-
deråriga barn; och beslöts med anledning af
hennes begäran att hon, som icke med något min-
dre kontant understöd ansågs kunna reda
sig, skulle intagas jämte sitt barn vid
fattiggården och där erhålla full försörjning;
detta anbud afslogs dock af Johanna
Törnstrand.

[MARG: Joh:a Törnstrand
§105/06]

{§ 202.}
Åt flickan Anna Ekström från Ny-
fors N:o 23 hade ansvarsförbindelse för
lasarettsvård utfärdats, hvilken åtgärd
Nämnden godkände.

[MARG: Anna Ekström]

{§ 203.}
Åt fabriksarbeterskan Edla Norén från Ny-
fors N:o 67 hade äfvenledes ansvarssedel till
lasarettet lämnats, hvilket godkändes; och
skulle kostnaden utgå af lasarettsfon-
dens medel.

[MARG:Edla Norén
§ 8/06]

{§ 204.}
I § 65 här ofvan omnämnda hustru E-
lisabet Pettersson, hvilken sökte skilsmässa,
hade en del rättegångshandlingar kvar-
liggande hos Stadsfiskal Sundins, och an-
höll hon nu om förskott till deras ut-
lösande. Detta beviljades af Nämnden.

[MARG: Elisabet Pettersson]

{§ 205.}
Föredrogs Öfverståthållareambetets utslag af
den 23 nästlidne oktober med åläggande för

{25 November 1905}

Stockholms stad att ersätta Fors socken för i
§ 141 omnämnda Hushållerskan Mathilda Larsson
hafda kostnader.

[MARG: Math. Larsson]

{§ 206.}
I förklaring öfver i § 156 omnämnde drän-
gen Oskar Anderssons hemortsrätt hade Jäders
socken, med krafvets godkännande, anhållit att
dagskostnaden måtte nedsättas till en Krona.
Denna begäran blef dock af Nämnden afslagen.

[MARG: Oskar Andersson
§ 7/06]

{§ 207.}
Räkning å läroböcker till Gerda och Olga
Blomgren i Åsby å Kr. 3:50 godkändes.

[MARG: Läroböcker]

{§ 208.}
Anmäldes att änkorna Löfgrens vid Kolsta
och Blomgrens vid Åsby skolpliktiga erhållit
vid fattiggården Förfärdigade skor, hvilket god-
kändes.

[MARG: Skor t. skolbarn]

{§ 209.}
I likhet med föregående utdelades
en half famn barrved till hvardera af nedan-
stående personer:

Änkan Sofia Albertina Hallin, Nyfors N:o 1.
Änkan Anna Sofia Hellstedt Nyfors N:o 2.
Änkan Anna Krist. Söderbäck Nyfors N:o 6.
Änkan Charlotta Gråsten Nyfors N:o 8.
Änkan Joh:a Westerberg Nyfors N:o 15.
Änkan Sofia Sjögren Nyfors N:o 15.
Änkan Clara Johansson Nyfors N:o 16.
Änkan Anna Ch. Andersson Nyfors N:o 21.
Änkan Maria Ekström Nyfors N:o 23.
Arbet. Carl Gust. Björk Nyfors N:o 24.
Änkan Carol. Math Zetterlund Nyfors N:o 33.
Änkan Math. Lidström Nyfors N:o 38.
Hustru Lundborg Nyfors N:o 45.
Änkan Clara Krist. Eriksson Nyfors N:o 45.
Änkan Fredrika Jansson Nyfors N:o 45.
Änkan Maria Johansson Nyfors N:o 45.
Änkan Anna Serafia Eriksson Nyfors N:o 45.

{25 November 1905}

Änkan Ida Gustafsson i Nyfors N:o 45.
Änkan Hedda Blommé i Nyfors N:o 46.
Hustru Stina Pettersson i Nyfors N:o 69.
Änkan Elin Gredrika Malmgren i Nyfors N:o 69.
Änkan Anna Sofia Widerholm Nyfors N:o 70 A.
Änkan Carin Ersson Carl Johanstorp
Änkan Carin Hallqvist Carl Johanstorp
Änkan Sofia Krist. Berg Nyfors N:o 76.
Änkan H. Österholm Nyfors N:o 76.
Änkan Krist. Elisab. Fredriksson Nyfors N:o 76.
Änkan Fredr. Carol. Westerberg Nyfors N:o 77 B.
Änkan Carlström Annie Nyfors N:o 77 A.
Änkan Stafva Carlsson Nyfors N:o 78 A.
Änkan Hanna Gustafsson Nyfors N:o 79.
Änkan Krist. Charlotta Eriksson Nyfors N:o 81.
Änkan Emma Andersson Nyfors N:o 82.
Änkan Larsson Betty Nyfors N:o 86.
Änkan Anna Krist. Lindberg Nyfors N:o 88.
Änkan Matilda Carlsson Nyfors N:o 115.
Änkan Maria Lov. Svenander Nyfors N:o 115.
Änkan Sofia Carol Westerberg Gustafsborg
Änkan Sofia Andersson Anderslunda B.
Änkan Emma Kristina Landin Lindtorp
Änkan Carol. Math. Fahlberg Marielund
Änkan Charlotta Ågren Björktorp
Arbet Erik Andersson Eriksdal
Änkan Clara S. Lundin Wästermarken 4.
Smeden A.G. Thunholm Wästermarken 29.
Hustru Selma Larsson Wästermarken 30.
Änkan Gustafva Larsson Wästermarken 32.
Änkan Lotta Eklöf Wästermarken 41.
Arbet A.G. Larsson Wästermarken 42.
Änkan Ulla Blomberg Wästermarken 43.
Änkan Mina Löfgren Kolsta
Änkan Carolina Norstedt Eskilstuna 262.
Johanna Sofia Pettersson Eskilstuna 370 A.
Änkan Lotten Larsson Kloster, Stjärnholm
Änkan Maria Broqvist Kloster, Björkdalen

{25 November 1905}

Och åtog sig undertecknad ordförande
att leverera veden till ett pris af Elfva
Kronor 75 öre per famn om 108 kubikfot un-
der villkor att densamma genom fattig-
gårdens försorg varder framkörd till vägen
väster om Tacktorp från sin plats i skogen.

[MARG: Julved]

{§ 210.}
Upprättad uppgift å de personer, som
för fattigdom eller andra orsaker böra be-
frias från erläggande af mantalspenningar
för år 1906, godkändes.

[MARG:Mantalspenningar]

{§ 211.}
På distriktsledamotens förslag beviljades
änkan Carolina Matilda Fahlberg i Marielund,
född 1848, ett månatligt understöd af fem
Kronor i månaden från och med 1 nästkom-
mande December.

[MARG:Carol M. Fahlberg]

{§ 212.}
På distriktsledamotens tillstyrkan beviljades
i § 188 här ofvan omnämnda änkan Carolina
Hagström i Nyfors N:o 19 ett månatligt under-
håll af fem Kronor under hvardera af må-
naderna December 1905 - Mars 1906.

[MARG: Carol. Hagström
§ 49/06]

{§ 213}
Räkning å förlossningskostnad, 8 Kronor, för
hustru Carlén i Nyfors 112 godkändes till betal-
ning.

[MARG:Förlossningskostnad]

{§ 214.}
Vid realisation af boet efter i § 168 senast
omnämnde Lars Eriksson i Gröndal hade upp-
stått ett öfverskott af Tio Kronor, som nu in-
levererades till kommunens kassa.

[MARG:L. Eriksson]

{§ 215.}
I § 159 omnämnda lånet till E.S. Hedlund
skulle af kommunalkassan betalas och uttagas
af Hedlund så långt det ginge.

[MARG: E.S. Hedlund]

{§ 216}
Af tillgängliga hundskattemedel beviljades

{25 November1905}

medel till kläder och skodon åt nedanstå-
ende barn:
Greta Larsson Wästermarken 32 kängor
Carl Larsson Wästermarken 32 kängor
Sven Gustafsson Nyfors 45 kängor
Anny Eriksson Nyfors 45 kängor
Lisa Eriksson Veralund kängor
Sara Carlsson Nyfors 85 klädning
[MARG: Ej fått]
Vald. Carlström Nyfors 7 kängor, kavaj, byxor
Anna Andersson Nyfors 9 klädning
[MARG: ej fått]
Lovisa Hellstedt Nyfors 2 kängor
Maria Roth Nyfors 103 kängor, klädning, strumpor
Erik V. Andersson Nyfors 21 kängor
Frans Svenander Nyfors 115 kavaj
Nils Ekström Nyfors 23 kängor
Georg Westerberg Nyfors 77 B kängor, byxor
Helge Carlström Nyfors 7 rock
Emy Hedberg Nyfors 52 klädning
Sigrid Gustafsson Nyfors 45 klädning
Carl Edv. Andersson Löppinge kostym
Ruben Carlén Nyfors 112 kavaj
Greta Ekström Nyfors 23 kängor
Martin Lundborg Nyfors 45 kavaj
Ture Larsson Wästerm 30 kängor
Frans Johansson Nyfors 16 kängor
Harry Johansson Nyfors 16 kängor
Rudolf Johansson Nyfors 16 kängor
Gossen Hallin Nyfors 1 kängor
Flickan Hallin Nyfors 1 kängor
Rut Westerberg Nyfors 1 klädning
Ade Jonsson Härad stöflar
[MARG:§ 233]
Gossen Andersson Anderslunda B kängor
Axel Berg Nyfors 76 kavaj
Tore Huselius Nyfors 7 kängor

[MARG: Kläder af hundskatte-
medel]

{§ 217}
Den 2 dennes hade ur ån vid Ekbacken
uppdragits en arbetare Henning Eriksson
i så medtaget tillstånd att han måst

{25 November 1905}

afföras till lasarettet hvarest han aflidit och
på socknens begrafvits. Gillberga socken, hvar-
est han synts äga hemortsrätt hade sökts för
kostnaden Kr. 18:87, hvilket godkändes av Nämnden.

[MARG: H. Eriksson
fr. Gillberga
§ 189/06]

{§ 218}
Följande julpengar beviljades
af Rothoffska fonden:

Sofia Jonsdotter 4:-
Olof Ersson 4:-
Jonas Jonsson {4:-} 12:-

Kommunens fattige:

Anna Lotta Larsson 6:-

Wästermarkens fattige:

Carin Ersson 4:-
A.G. Thunholm {4:-} {12:-}
Kronor 30:-

[Marg: Julpengar]

{§ 219}
Nästa sammanträde skulle hållas vid
Tacktorp den 30 nästk. December och proto-
kollet därvid justeras.

[MARG:S.träde v. Tacktorp]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Erik Laurén/
/W. Westergren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 november 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104953.

Personrelationer