Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 augusti 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 Augusti 1906}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§154}
I §147 omnämnde drängen J. A. Johanssons
fader, ladugårdskarlen Johansson vid Löfgård
i Sundby socken tillerkändes för sonens vård
under Juli månad ett belopp af Tio kronor.

[MARG: J A Johansson]

{§155.}
Understödstagerskan Lotten Larsson vid Stjärn-
holm som tillfölje af äldsta dotterns död
fått svårt att draga sig fram, bevilja-
des förhöjning i månadsunderstödet från
åtta till tio kronor.

[MARG: Lotten Larsson]

{§156.}
På grund af läkares föreskrift och då
hon befann sig i långt framskridet haf-
vandeskap hade ogifta Elvira Kristina
Andersson från Skjulsta den 20 dennes inta-
gits vid fattigvårdsinrättningen. Godkännan-
de denna åtgärd beslöt styrelsen att
Skultuna socken af Wästmanlands län
skulle sökas för kostnaden: skjuts 3 kr, läkare-
arvode 5 kronor och läkarebetyg 3 kr. eller tillsammans
11 kronor jämte 75 öre om dagen vid fattigvårds-
anstalten, enär hon därstädes syntes äga hemortsrätt

[MARG: Elvira Kr. Andersson
{§180}]

{§157}
Skolynglingen David Carlsson beviljades äfven
för detta läsår medel till inköp af nödig
skolmateriel jämte afgifterna till ljus- och
vedkassan.

[MARG: David Carlsson
skolböcker]

{§158.}
I §149 omnämnda änkan Elin Anna
Matilda Gustafsson skulle efter distriktsledamo-
tens pröfning erhålla nödigt understöd.

[MARG: Elin Anna M. Gustafsson
{§179}]

{§159}
Till änkan Anna Chatarina Forsman född Carls-
son från Rosenfors beviljades ett understöd af
femton kronor i kvartalet ur Rothoffska fon-

25/8 06

den, att taga sin början den 1 nästa oktober

[MARG: A. C. Forsman]

{§160.}
Till i §38 här ofvan omnämnde August
Gustafsson i Svartkällan beviljades en för-
höjning i understödet från fem till tio
kronor.

[MARG: Aug. Gustafsson]

{§161}
Till distriktsledamotens pröfning öfverläm-
nades frågan om kläder till stalldrängen
vid Kälby Fredrikssons son

[MARG: Gossen Fredriksson]

{§162.}
Räkning å förlossningskostnad för Elsa
Lundell från Nyfors godkändes till betalning.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§163.}
Räkning å skolagning för Henrik Andersson
å kr. 2:50 godkändes till betalning.

[MARG: Henr. Andersson]

{§164}
Räkning å skolböcker till änkan Blomgrens
vid Åsby barn å kr. 5:44 godkändes till betalning

[MARG: Skolböcker t Blomgrens b.]

{§165.}
I §104 här ofvan omnämnda idioten Edla Maria
Holmqvist hade af Klosters fattigvårdsstyrelse
blifvit erbjuden full försörjning vid deras fattig-
gård, men då styrelsen ansåg detta beslut
mindre välbetänkt skulle föräldrarna för henne möjligen er-
hålla ytterligare kontant hjälp, i afbidan på utslag

[MARG: E. M. Holmqvist
{§191}]

{§166}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104943.

Personrelationer