Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 april 1903

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 April 1903.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter utom
Herrar Laurén och Lindhé, båda från-
varande med godkändt förfall.

{§44}
Af distriktsledamoten hade till sliparen
Johan Verner Schillström i Gredby som under-
stöd under dennes sjukdom utbetalts Tio kronor
samt, då Schillström den 10 dennes aflidit, i be-
grafningshjälp till enkan utgifvits Tolf kronor.
Dessa utbetalningar godkändes nu af Nämnden
som beviljade enkan tillfälligt understöd för
Maj och Juni månader med Tio kronor i hvar-
dera månaden. För vården af sin dotterson Ivar Sjögren
har hon av dennes moder ett belopp af Fem
kronor i månaden.

[MARG: J. V. Schillström.
§ 92]

{§45}
Arbetaren Erik Anderssons i Eriksdal, Nyfors,
hustru begärde, på grund af mannens sjukdom,
hjälp till hyran, samt skodon och kläder för
en minderårig son; på grund häraf tilldelades
hon Femton kronor, såsom tillfälligt hyresbidrag,
hvarhjämte distriktsledamoten, efter undersök-
ning, skulle ega anskaffa kläder och skodon
åt sonen.

[MARG: E. Andersson.
§126]

{§46}
Af Henrik Andersson i Nyfors 68 framställd
begäran om kläder till sommaren remitterades
till distriktsledamoten Herr Thorild, som ägde gå
i författning om anskaffandet af hvad som
kunde behöfvas.

[MARG: Henr. Andersson
§ 147]

{§47}
Enkan Anna Lotta Larsson, senast omnämnd
i § 21 här ofvan, hade anhållit om ökadt månads-
understöd; Nämnden beslöt med anledning däraf,
att hon, ifall hon ej kan reda sig med det
nuvarande beloppet 5 kronor i månaden, skall

25/4 03

intagas vid fattiggården

[MARG: Anna Lotta Larsson]

{§48}
Till i § 39 omnämnda Sömmerskan Caro-
lina Lind i Eskilstuna, 67 år gammal, bevil-
jade Nämnden ökning i understödet från
Rothoffska fonden från 50 till 75 kronor, att
utgå från den 1 dennes.

[MARG: Carolina Lind.]

{§49}
Föredrogs K. Kammarrättens utslag af
den 18 sistl Februari med åläggande för
Eskilstuna stad, att ersätta Fors socken
för i § 19 af 1902 års protokoll omnämnde
arbetaren Carl Erik Lundqvist tilldelad
fattigvård; och skulle beloppet affordras
stadens fattigvårdsstyrelse samt utslaget
läggas till handlingarna.

[MARG: C. E. Lundqvist]

{§50.}
I § 11 här ofvan omnämnda enkan Sofia
Karlsson hade anhållit att blifva intagen vid fat-
tiggården, enär det henne beviljade un-
derstödet varit otillräckligt, och hade på
grund däraf enkan Karlsson intagits vid
Tacktorp den 22 dennes. Denna åtgärd
gillades nu af Nämnden.

[MARG: Sofia Karlsson]

{§51}
Länsstyrelsens remiss med fattig-
vårdsstyrelsens besvär till K. Kammarrätten
öfver dem ådömd försörjning af i §
af 1901 års protokoll omnämnda enkan Emma
Charlotta Nordlund föredrogs, och skulle vid
förklaringens afgifvande krafvet bestridas
på den grund, att Nordlund aldrig förvärf-
vat hemortsrätt härstädes, samt fram-
hållas att fattigvårdsbehofvet icke till-
räckligt styrkts.

[MARG: Emma Ch. Nordlund.]

{§52}
Af hyrkusken E. G. Landegren hade begäran

25/4 03.

framställts om erhållande af hjälp ur Rothoff-
ska fonden till modern Maria Olsdotters begraf-
ning. Som Nämnden ansåg denna begäran i
hvarje hänseende obefogad, och då
förut enl. § 4 här ofvan hans begäran
om ökadt understöd till modern, icke bifallits, beslöt
Nämnden afslå denna
sista framställning hvarom Landegren skulle genom ord-
föranden underrättas.

[MARG: Begrafningshjälp till
Landegrens mor.]

{§53}
Af statdrängen A Jonsson vid Tacktorp
framstäld begäran om en klädning till en dotter,
som i år skall konfirmeras, bifölls af Nämnden;
och skulle ordföranden gå i författning om
anskaffningen, hvarvid kostnaden bestrides af
bestrides af hundskattemedel.

[MARG: Kläder af hundskattemedel]

{§54}
På distriktsledamotens tillstyrkan godkändes
den i § 40 omnämnda räkningen å förloss-
ningskostnad för Albertina Johansson från
Nyfors 24 och Hulda Essman fr. Nyfors 115.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§55}
Från barnmorskorna Sofia och Matilda
Sjöstedt aflämnade räkningar å förlossningskost-
nader å resp. 8 och 15 kronor öfverlämnades till
vederbörande distriktsledamöter för granskning.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§56.}
Då inga anbud å leverans af förnöden-
heter till fattiggården inkommit, ehuru kungörelse
därom varit införd i tidningarna, uppdrogs åt
tillsyningsmännen att verkställa nödiga uppköp.

[MARG: Anbud å förnödenheter]

{§57}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet.]

Som ofvan
/H. Persson/

/C, A. Thorild/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104942.

Personrelationer