Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 24 Nov.1906}

Närvarande:Nämndens samtliga ledamö-
ter utom Herr Thorild,som
af tjänsteärende förhindrats
närvara.

{§ 209}
Vid fattigvårdsanstalten hade den 14 den-
nes intagits arbetaren Otto Persson Hjälmqvist,
enär han,som saknade bostad tillfölje af
ett mindre ordentligt lefnadssätt var i
behof af vård.Den 20 dennes hade emeller-
tid hans förre arbetsgifvare C.F.Blom-
qvist i Nyfors N:o 38 förklarat sig villig
betala kostnaden för hans vård med kro-
nor 4:50 samt ansvara för honom under
närmaste tre månaderna,hvilket god-
känts hvarefter Hjälmqvist utskrifvits.
Styrelsen godkände dessa åtgöranden.

[MARG:Hjälmqvist,O.P.]

{§ 210}
Flickan Anna Alexandra Josefina Karls-
son,senast omnämnd i § 193,hade för 8 kr pr månad ut-
ackorderats hos änkan Maria Flack i
Flacksta,hvilket godkändes.

[MARG:Karlsson,Anna A J]

{§ 211.}
Från Stockholms fattigvårdsnämnd hade
ingått medgifvande att höja månads un-
derstödet för änkan Johanna Andersdotter
(§184)från 6:- till 8:- kronor i månaden,
Vid öfversändande af räkning skulle med-
delande lämnas till Nämnden att hon
här ägde en son som borde bidraga till
moderns underhåll.

[MARG:Andersdotter,Joh:a]

{§ 212.}
Utaf Malmö barnhusfonds medel hade
vanligt bidrag sökts för vid Strängnäs idiot-
anstalt intagna L.G och K.E.Larsson
hvilken åtgärd fattigvårdsstyrelsen
godkände.

[MARG:Malmö barnhusfonds
medel]

24.11.06

{§ 213}
För fattigvårdsstyrelsen företrädde filhuggaren
C.O.Bergström i Nyfors N:o 123 och anmäl-
de att föreståndaren vid fattigvårdsan-
stalten i Tacktorp visade sig hätsk mot
Bergströms där intagna svägerska Anna
Tillström samt icke tillsåg att hon och
barnen hade hela skodon och rent
linne.Därjämte förmälde Bergström att
han af hjon vid fattiggården hört upp-
gifvas,att ej mera än 5 1/4 kg smör af
de 12 kg i veckan,som erhöllos från
ladugården,kommo hjonen till del,
att af 869 ägg,som erhöllos under andra
kvartalet innevarande år,hjonen endast
bekommit 130 st.,att under slåttern
innevarande år hjonen i sex dagar å
rad bespisats med sill och potatis
till hvarje mål samt att bröd
ibland saknades vid middagsmålen.

För att erhålla upplysning om
hvilken sanning det kunde ligga
i dessa grava anmärkningar ut-
såg fattigvårdsstyrelsen underteck-
nad ordförande samt ledamöterna
Herrar Lindhé och Laurén att mån-
dagen den 26 dennes kl.2 e.m.
vid Tacktorp anställa förhör i sa-
ken, vid hvilket tillfälle äfven
Bergström anmodades tillstädes-
komma.

[MARG:Anm.ang.Tacktorp
{§245}]

{§ 214.}
Af vederbörande distriktsledamot
hade i §214 senast omnämnde Henrik
Andersson blifvit tillsagd att inställa
sig enär han efter sin utskrifning från
fattigvårdsanstalten måst omhändertagas
för fylleri.På grund däraf tilldelades

24.11.06.

han ånyo en allvarlig förmaning med
tillsägelse att han,så fort han ånyo
för fylleri blefve omhändertagen,skulle
transporteras till Tacktorp.Då han nu
genom försäljning af skoremmar hade
rätt god förtjänst skulle underhållet
till honom indragas.

[MARG:Andersson Henrik]

{§ 215.}
Understödstagaren ur Rothoffska
fonden Jonas Jonsson i Eskilstuna hade
den 13 dennes aflidit hvarefter änkan
bekommit 30 kronor i begrafningshjälp;
denna utbetalning godkändes af fattig-
vårdsstyrelsen.

[MARG:Jonsson.J.]

{§ 216.}
Den 18 dennes hade statkarlen Lars
Erik Larsson vid Åsby aflidit hvarefter
hustrun,som saknade alla tillgångar för
att försörja sig och fem minderåriga
barn,begärt hjälp till mannens begraf-
ning samt erhållit 20 kronor af di-
striktsledamoten.Utbetalningen godkän-
des af styrelsen,som beslöt att medlen
skulle återsökas af Gillberga socken
hvarest familjen för år 1905 lär varit
mantalsskrifven.

[MARG:Larsson,L.E.]

{§ 217}
Af Styrelsen för Oxelösund-Flen-Wäst-
manlands järnvägsaktibolag hade an-
sökan hos Länsstyrelsen gjorts om rättig-
het för änkefru Hilda Westman att inom
området för bolagets centraljärnvägsstation
härstädes i stationshusets väntsalar utskän-
ka vin och öl under åren 1907-09.Den-
na ansökan hade poliskammaren i Eskils-
tuna tillstyrkt,med de inskränkningar,
som i föregående tillåtelse intagits;men
då kommunalnämnden ej kände dessa

24.11.06.

inskränkningars omfattning,blef ärendet
bordlagdt till nästa sammanträde.

[MARG:Utskänkning vid
E:tuna Cl.station]

{§ 218.}
I §169 här ofvan omnämnda Elin Jose-
fina Andersson hade sedan hon intagits
vid fattigvårdsanstalten födt ett barn,som
hon begärde få utackordea till statdrängen
därstädes för att själf taga tjänst.Till detta
kunde emellertid styrelsen icke lämna
bifall.Barnets fader,en arbetare Gustaf
Andersson,som senast arbetat vid Helle-
forsnäs,hade nu rest till Stockholm
utan att uppgifva någon adress.
Förlossningskostnad 8.kr.utbetalades.

[MARG:Andersson.E
{§ 244}]

{§ 219}
Följande julpengar utdelades:
af Rothoffska fonden:
Sofia Jonsdotter 4:-
Olof Ersson {4:-} 8:-

Kommunens fattige:
Anna Lotta Larsson 6:-

Wästermarkens fattige:
Carin Ersson 4:-
A.G.Thunholm {4:-} 8:-

samt,första gången:
Kommunens fattige.
änkan Zetterlund,Åsby 4:-
änkan Jonsson Åsby {4:-} 8

[MARG:Julgåfvor]

{§ 220}
I § 56 senast omnämnda Hilma He-
lena Pettersson hade börjat visa sig
mer sinnesförvirrad än vanligt hvar-
före styrelsen beslöt att hos Norr-
tälje fattigvårdsstyrelse begära hennes
hemsändande.

[MARG:Pettersson Hilma]

{§ 221.}
Vid Tacktorp intagne gossen Adolf
Jonsson hade nu erhållit årstjänst hos
arrendatorn Gustaf Eriksson vid Sten-

24.11.06.

by,hvilken plats styrelsen godkände.

[MARG:Jonsson Adolf]

{§ 222.}
Med anledning af Nämndens beslut i
§ 175 rörande försäljning af byggnaderna vid
Gultbrunns soldattorp,anmälde ordföranden
att nyttjanderätten fortfarande innehades af
soldaten hvadan ärendet skulle få anstå
tillsvidare.

[MARG:Gultbrunns sold.torp]

{§223.}
Att ersättas af hundskatte medel erhöll
änkan Hammar skor till två barn samt beviljad
medel till ett par trätofflor till Ferdinand Öller.

[MARG:Skodon af hundskatte
medel]

{§ 224.}
I likhet med hvad föregående år
plägat ske,beslöt Styrelsen,att nedan-
stående personer till julen skulle
erhålla hvardera en half famn
barrved,nämligen:

änkan Sofia Albertina Hallin Nyfors N:o 1.
änkan Anna Sofia Hellstedt Nyfors N:o 2.
änkan Katarina Holm Nyfors N:o 3.
änkan Anna Kristina Söderbäck Nyfors N:o 6.
änkan Anna Serafia Eriksson Nyfors N:o 7.
änkan Charlotta Gråsten Nyfors N:o 8.
änkan Clara Brunstedt Nyfors N:o 12.
änkan Joh:a Westerberg Nyfors N:o 15.
änkan Clara Johansson Nyfors N:o 16.
änkan Anna Charlotta Andersson Nyfors N:o 21.
arbetaren Carl Gustaf Björk Nyfors N:o 24.
arbetaren C.E.Carlsson Nyfors N:o 24.
änkan Carol.Math Zetterlund Nyfors N:o 33.
änkan Sofia Sjögren Nyfors N:o 33.
änkan Carolina Schillström Nyfors N:o 36
änkan Mathilda Lidström Nyfors N:o 38
hustru Lundborg Nyfors N:o 45.
änkan Fredrika Jansson Nyfors N:o 45.
änkan Klara Krist.Eriksson Nyfors N:o 45.
änkan Sofia Sahlén Nyfors N:o 45.

24.11.06

änkan Ida Gustafsson i Nyfors N:o 45.
änkan Hedda Blomme Nyfors N:o 46.
änkan Stina Pettersson Nyfors N:o 69.
änkan Elin Fredrika Malmgren Nyfors N:o 69.
änkan Anna Sofia Widerholm Nyfors N:o 70.
änkan Carin Ersson Carl Johans torp
änkan Johanna Gustafsson Nyfors N:o 74.
änkan Sofia Kristina Berg Nyfors N:o 76
änkan Helena Catarina Österholm Nyfors N:o 76
änkan Fredrika Carol.Westerberg Nyfors N:o 77B.
änkan Annie Carlström Nyfors N:o 78A.
änkan Stafva Carlsson Nyfors N:o 78A.
änkan Hanna Gustafsson Nyfors N:o 79.
änkan Krist.Charlotta Eriksson Nyfors N:o 81.
änkan Maria Svan Nyfors N:o 81.
änkan Anna Math Andersson-Sabel Nyfors N:o 83.
änkan Emma Kumlin Nyfors N:o 85.
änkan Betty Larsson Nyfors N:o 86.
änkan Maria Ekström Nyfors N:o 86.
änkan Angelina Olivia Bäckman Nyfors N:o 86.
änkan Anna Krist.Lindberg Nyfors N:o 88
änkan Elin Anna Math.Gustafsson Nyfors N:o 97.
änkan Mathilda Carlsson Nyfors N:o 115
Änkan Maria Lov.Svenander Nyfors N:o 115
änkan Sofia Carol.Westerberg Gröndal.
Märta Olsson Karlshäll
änkan Brita Sofia Andersson Anderslunda B.
änkan Anna Eleonora Lindberg Erikslund B.
Augusta Ågren Björktorp
änkan Johanna Wilhelmina Julin Björktorp
änkan Emma Kristina Landin Lindtorp
änkan Carol.Mathilda Fahlberg Marielund
arbetaren Erik Andersson Eriksdal
änkan Klara Lundin Wästermarken 4.
arbetaren A.G.Thunholm Wästermarken 29.
änkan Selma Larsson Wästermarken 30
änkan Gustafva Larsson Wästermarken 32.
arbetaren A.G.Larsson Wästermarken 42

24.11.06.

änkan Ulla Blomberg Wästermarken 43.
änkan Lotta Eklöf (sågad ved) Larslund
änkan Lotten Larsson Stjärnholm,Kloster
änkan Maria Johansson Furuhäll 6.Kloster

Johanna Pettersson (såg.ved)Eskilstuna 370 A (Hultins gård)
änkan Mina Löfgren,Kolsta och
änkan Anna Maria Hag,Åsby.
tillsammans 32 1/2 famnar.Veden levereras:

10 1/2 famnar af undertecknad H.Persson
till pris af Tretton kronor 50 öre per famn
om 108 kubikfot;

21 famnar af vedhandlanden J.A.Åhs,
Belgviken,till samma pris,och
1 famn från Tacktorp.

[MARG:Julved]

{§ 225.}
Änkan Charlotta Gråsten i Nyfors N:o 8,
född 10/5 1844,som,tillfölje af sonens arbetslös-
het en tid under den förflutna sommaren,
blifvit efter med hyran och tillfölje af ned-
satta kroppskrafter ej förtjänade så pass att
hon kunde komma ur skulden,beviljades ett
tillfälligt hyresbidrag af femton kronor.

[MARG:Gråsten,Charlotta]

{§ 226}
Änkan Beda Erika Eriksson i Nyfors N:o 22,
född 10/6 1873,hvilken,tillfölje af mannens död
den 27 nästl.Oktober efter att i flera år hafva
lidit af lungsot,var alldeles utblottad begär-
de hjälp för sig och två minderåriga barn.
Detta beviljades af styrelsen med 25 kro-
nor för tillfället.

[MARG:Eriksson,Beda]

{§ 227.}
På distriktsledamotens framställning be-
viljades änkan Carolina Matilda Fahlberg i
Marielund ett tillfälligt bidrag utöfver det
ordinarie understödet af Tio kronor.

[MARG:Fahlberg Carol.]

{§ 228}
Änkan Johanna Gustafsson från Nyfors N:o 74,
född 1850,hvilken var sjuklig och i behof af

24.11.06.

hjälp till hyran,beviljades för ändamålet
ett bidrag af 20 kronor.

[Gustafsson Joh:a]

{§ 229.}
Understödstagerskan änkan Karin Hall-
qvist hade den 30 sistl Oktober aflidit och
under sin sista sjukdom måst hafva skö-
terska. Utbetald kostnad härför 4 kronor
samt 15 kronor för begrafningen godkän-
des till betalning.

[MARG:Hallqvist Karin]

{§ 230.}
Räkningar å förlossningskostnader för
hustru Karolina Fröbom,Nyfors 110, kr 5:-
Matias Erikssons hustru Nyfors 45, kr 5:-
hustru Andersson Nyfors 10 kr 8:-
hustru Johansson Nyfors 113 kr 8:-
godkändes till betalning och skulle belop-
pen genom Länsman Peterson indrifvas.

[MARG:förlossningskostnad]

{§ 231}
Nästa sammanträde skulle hållas
å vanligt ställe måndagen den 10 de-
cember kl.1 e.m.och protokollet
därvid justeras.

[MARG:Sträde.d.10/12]

{§ 232}
December månads ordinarie sam-
manträde hålles vid Tacktorp lörda-
gen den 29 december kl.11.f.m.

[MARG:Sträde vid Tacktorp]

Som ofvan.

/H.Persson/

Justeradt

/C,Hyltén-Cavallius/

/Erik Laurén,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104935.

Personrelationer