Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1883

Anmärkning

{1883 den 24 November }
N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, Erik Eriksson
P. G. Pettersson och A. G.
Andersson.

§ 41.
Beslöts att en räkning å 11 Kronor för
hemforsling af bränsle till understöds-
tagare af Rothoffska fonden, boende vid
Lagersberg, skall betalas af Kommunens
kassa.
[MARG:{ Räkning å bränsle }]

§ 42.
Beslöts att åt sängliggande sjuka Jonas
Jonssons enka vid Lagersberg skall
inköpas 2:ne linnen, hvilket inköp
ledamoten S, Persson skulle verkställa
och kostnaden utgå af kommunens kassa.
[MARG:{ Jonas Jonssons enka }]

§ 43.
Som Lars Jansson vid Lagersberg, hvilken
åtnjuter underhåll af Rothoffska Fonden,
en längre tid varit och fortfarande är sjuk
samt derunder våldsam och orolig så att
han måste bevakas, så beslöt nu nämnden
uppdraga åt ledamoten S. Persson att
föranstalta derom att nödig vård Lars
Jansson beredes samt derföre, för hvarje
natl vårdare erfordras, utbetala 50 öre,
hvilket belopp skall ersättas af Kommu-
nens kassa.
[MARG:{Vårdare åt sjuk.}]

§ 44.
Uppå derom gjord framställning beslöt
Nämnden att aflidne C. O. Engströms
båda gossar Carl Evald och Ernst Olof
skulle hvardera erhålla ett par, hvilka
ledamoten A. G. Andersson i Kohlsta
åtog sig inköpa.
[MARG:.{C. O. Engströms barn.}]

{1883 den 24 November }

§ 45
Ordföranden anmälde att han måst till
dela enkan Kristina Fredriksson, hvilken in-
sjuknat, ett tillfälligt understöd af 3 Kronor,
hvilken åtgärd af nämnden gillades; tillika
beslöts att hon skall nu erhålla en half
famn ved, hvarjemte ordföranden må under
hennes sjukdom efter bepröfvande lemna
understöd.
[MARG: P. Fredrikssons enka ]

§46
Ogifta Mathilda Tillbom, som för 2:ne veckor
sedan återkommit till hemorten efter att i Straff-
och Arbets-fängelset för qvinnor å Norrmalm
i Stockholm hafva undergått ett års allmänt
arbete för Kringstrykande m.m. och som
hittills uraktlåtit, af lättja och böjelse för ett
kringstrykande och oordentligt lefnadssätt, att
skaffa sig laga försvar eller lofligt arbete,
var nu inför nämnden inkallad närvarande och
blef i enlighet med gällande nådiga Förordning
den 20 Maj 1846 angående försvarslöse och till
allmänt arbete förfallne personer förmanad till ar-
betssamhet och ordning samt varnad för
följderna att ett deremot stridande upp-
förande. och beslöts att om hon icke efter
14 dagar från denna dag skaffat sig laga
försvar, skall anmälan derom göras hos Ko-
nungens Befallningshafvande under anhållan
att hon måtte dömas till allmännt arbete.
Åp det hon icke måtte förledas till bettlande
tilldelade nämnden henne nu tillfälligt
2:ne Kronor i Understöd.
[MARG:{2 Kronor}]

§ 47.
Nämnden beslöt att hafva sitt nästa
sammanträde Lördagen den 15 nästkom-

{1883 den 24 November}

mande December kl. 11 f.m., då detta pro-
tokoll skall justeras.
[{Sammanträde m.m.}]

Som ofvan
/A, Svedin./

Den 15 December uppläst och godkändt
/A; G; Andersson/
/E. Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104934.

Personrelationer