Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1900

Anmärkning

{I Sockenstugan den 24 November 1900.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
med undantag af Herrar Borg-
ström, Jonsson och Lindhé, samt-
liga frånvarande med godkändt
laga förfall.

{§ 164.}
För Nämnden företrädde Carl Henrik
Andersson från Lorentsberg A, född 1877
och förut omnämnd i § 66 här ofvan samt
anhöll dels att få flytta från stjufmodern,
enkan Andersson, till en arbetare Lindberg
vid jernvägsverkstaden, dels också om bi-
drag till kläder; och beslöt Nämnden, sedan
upplyst blifvit att stjufmodern ej egnade
honom nödig vård, att bifalla hans be-
gäran, derest nämnde Lindberg vore vil-
lig att vårda honom för tre Kronor i
månaden med hvilket belopp enkan
Anderssons anslag då skulle minskas, samt
att han skulle erhålla en kavaj, hvilket
Herr C.A. Thorild åtog sig att ombesörja.

[Marg:Carl Henr. Andersson
§ 38/01]

{§ 165}
För Nämnden företrädde förre faktori-
arbetaren J. E. Sahlgren och anhöll om
ett hyresbidrag af Trettio Kronor för den
händelse hans ansökan om plats vid Hå-
lahults sanatorium blefve bifallen, hvil-
ken anhållan Nämnden på framstälda
vilkor biföll.

[MARG: J.E. Sahlgren
§ 34/01]

{§ 166}
För Nämnden företrädde arbetaren Frans
Johansson från Anneberg och hustru Berg-
lund i Lunda samt förmälde att de af skoma-
karen Frans Gustaf Napolion Westerberg, född 1874
och skrifven i Grindstugan N:o 38, mottagit
den förre dottern Ruth född 1896 och den senare sonen

{I Sockenstugan den 24 November 1900.}

Carl. Einar, född 1898, till vård mot en er-
sättning af respektive åtta och tio Kronor
i månaden, men anhöllo, då Westerberg
afvikit från orten och ej lemnade dem
någon ersättning, att Nämnden ville
ansvara för barnens underhåll. Med
anledning häraf beslöt Nämnden att bar-
nen skulle tagas till Tacktorp samt fadern
efterlysas för att genom arbete afbetala
hvad socknen komme att påkosta bar-
nen.

[MARG:Frans Gust. Nap. Westerberg.]

{§ 167}
Föredrogs Helsingborgs fattigvårdsstyrel-
ses ansökan om återbekommande af
förskjuten begrafningskostnad 25 kronor för
Adolf Alexander Hammarstrand från
Norra Fridhem; Och beslöt Nämnden att
krafvet skulle bestridas, enär sökande sty-
relsen icke omhändertagit de persed-
lar Hammarstrand efterlemnat och
hvilka en förhyrningsagent W. Knutson
omhänderhaft men sedan lem-
nat till Hammarstrands svåger hvilken
bortskänkt dem.

[MARG: A.A. Hammarstrand
§ 5/01]

{§ 168.}
Efter till Herr A.J. Korell framstäld och
af läkarebetyg åtföljd anhållan om under-
stöd hade enkan Maria Charlotta Jonasson,
inflyttad från Gillberga socken år 1899, med
sina tre barn intagits vid Tacktorp den 12. dennes. Med
gillande af denna åtgärd beslöt Nämnden
att Gillberga socken skulle återsökas för
den kostnad de åsamkade socknen.

[MARG: Maria Charl. Jonasson
fr. Gillberga.
§ 7/01]

{§ 169}
Föredrogs upprättad förteckning öfver
dem som för nästa år böra befrias från man-
talspenningars erläggande, hvilken förteckning

{I Sockenstugan den 24 November 1900.}

efter verkstäld granskning godkändes.

[MARG: Befr. från mantalspenningar]

{§ 170}
Nämnden beslöt att i likhet med
föregående år tilldela hvardera af nedan-
nämnde personer en half famn barr-
ved, nemligen:

Enkan Sofia Sjögren i Norra Fridhem,
Enkan Anna Christina Söderbäck i Grindstugan 6.
Enkan Ida Carlsson i Grindstugan 7.
[MARG:21]
Enkan Maria Dorotea Söderbäck i Grindstugan 8.
Enkan Joh:a Westerberg i Grindstugan 15.
Enkan Sofia Widerholm i Grindstugan 34.
[MARG: Johanneberg]
Enkan Mathilda Lidström i Grindstugan 38.
Enkan Albertina Elisabet Betty
Larsson i Johanneberg
Enklingen Frans L. Nilsson i Stenbäcken
Enkan Annie Carlström i Kina
Enkan Stafva Carlsson i Kina
Enkan Anna Christ. Lindberg i Karlsro
Enkan Matilda Carlsson i Tegeldalen
Enkan Westergren i Gustafsberg
Enkan Emma Charlotta
Pettersson i Erikslund
Enkan Emma Christ. Landin i Lindtorp
Enkan Anna Charlotta Andersson i Eriksdal
Enkan Carin Ersson i Westermarken 2.
Enkan Clara Sofia Lundin i Westermarken 4.
Enkan Lovisa Eriksson i Westermarken 11.
Smeden Thunholm i Westermarken 29.
Enkan Stina Andersson i Larslund
Enkan Palmstedt i Med

Eller tillsammans 11½ famnar, hvilken ved
Herr A.J. Korell åtog sig leverera till ett pris
af 13 Kronor per famn.

[Marg: Julved]

{§ 171}
Då arbetaren A.M. Pettersson i Löflund icke
på annat sätt kunnat förmås att förbinda
sig till att bidraga till sin dotter Hulda
Marias vård å idiotanstalt hade under-

{I Sockenstugan den 24 November 1900}

tecknad Persson och Herr C.A. Thorild måst
teckna borgen å Petterssons förbindelse
till anstalten. Med anledning häraf be-
slöt Nämnden hålla Persson och Thorild
skadelösa för de kostnader de möjligen
tillföljd af denna förbindelse kunna
få vidkännas samt, då flickan nu-
mera fått plats vid Idiotanstalten
från den 1. nästkommande Januari, utru-
sta henne med nödiga kläder, för hvilka
kostnaden skulle bestridas af hundskat-
temedlen.

[MARG: Hulda Maria Pettersson
1:a halfårets afgift betald
med medel som Pettersson er-
hållit af Malmö barnhusfond,
25: kr. Qvitto derå fol. 223
bland 1900 års verifikationer]
[Oläsligt]

{§ 172.}
Nämnden beslöt att skodon skulle,
efter vederbörande distriktsledamöters be-
pröfvande, inköpas till nedanstående:

Alma Andersson från Carlsborg, Lundby,
Enkan Sjögrens barn, Norra Fridhem,
Enkan Lundins 2 barn, Westermarken 4.
Enkan Söderbäcks 2 barn, Grindstugan 6.
Enkan Westerbergs 3 barn," " 15.

och skulle kostnaden härför bestridas af
hundskattemedlen.

[MARG: Skodon af hundskattemedel.]

{§ 173}
Protokollet skulle justeras vid nästa
sammanträde.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C. Hyltén Cavallius/
/Sig. Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 november 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104933.

Personrelationer