Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1900

Anmärkning

{I Prestgården den 24 Februari 1900}

Närvarande: Nämndens samtlige ledamöter
undantagandes Herrar J. Jonsson
och H. Lindhé, båda frånvaran-
de med anmäldt förfall.

{§11}
Som Enkan Lindgren, bosatt i Eskils-
tuna, hvilken under flera år haft ett un
derstöd af 3 kronor i månaden, aflidit
beviljade Nämnden, på derom framställd
begäran, åt Fru Chorell, som skulle om-
besörja Enkan Lindgrens begrafning, en
begrafningshjelp af 14 kronor.

[MARG: E:a Lindgrens
begrafning]

{§12.}
Till Sköterskan som varit anstäld
vid Tacktorp under difteriepidemien
beslöt Nämnden som gratifikation ut-
anordna 15 kronor.

[MARG: Gratifikation
till sköterskan vid
Tacktorp.]

{§13.}
Enkan Clara Eriksson vid Hellby, se-
nast omnämnd i § 153 af 1899 års proto-
koll hade af Herr H. Lindhé tilldelats
ett understöd af 5 kronor. Med god-
kännande häraf beslöt Nämnden att
Clara Eriksson, derest hon skulle blif-
va i behof af ytterligare understöd
skall intagas vid fattiggården.

[MARG: E:an Eriksson
fr. Hellby]

{§14}
För Harald [Siegvard] Carlsson, son
till Ida Carlsson i Grindstugan 7, be-
häftad med skrofler och derför intagen
på lasarettet hade ansvarssedel utfär-
dats, hvilket af Nämnden godkändes.

[MARG: Gossen Carlsson
Grindst. 7.]

{§15.}
Från Eskilstuna stad hösten 1899
till Sommarviken inflyttade Smidesarbe-
taren Clas Wilhelm Hasselblad hade

{I Prestgården den 24 Febr. 1900}

den 18 dennes aflidit utan att efterlem-
na tillgångar eller anhöriga hvarefter
hans hushållerska på begäran erhållit
14 kronor till begrafningskostnader.
Med gillande af denna utbetalning be-
slöt Nämnden att beloppet skulle af E-
skilstuna stad eller annat vederböran-
de samhälle utsökas.

[MARG: C. W. Hasselblad
fr. E:tuna]

{§16.}
Att verkställa bouppteckning efter
vid Tacktorp intagne aflidne A. K. Fager-
ström utsågs Herr C. A. Thorild; och be-
slöts i sammanhang härmed att sock-
nen af tillgångarne skulle tillgodogöra
sig 1 kronor 50 öre per. dag för den tid
Fagerström varit vid Fattiggården vårdad
jemte utlagda kostnader för medicin o. d.

[MARG: A K Fagerström
död]

[MARG: § 187/01]

{§17.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag med
åläggande för Kjula socken att ersätta
till Ida Eriksson lemnad fattigvård. Då
emellertid Ida Eriksson den 29 Nästlidne
Januari aflidit och underhåll med 10 kro-
nor måst för Februari utbetalas för hennes
späda dotter skulle Kjula socken - då
i utslaget ej talades om barnet - sökas
för återfående af dessa utlagda medel så-
väl som för blifvande månatligt under-
håll med 10 kronor. Till Ida Erikssons
fader utanordnad begrafningshjelp, 15 kro-
nor, godkändes.

[MARG: Ida Eriksson
fr Kjula]

{§18}
Den 12 dennes hade G. Olsson-Bing
i Westermarken 44 erhållit 1/2 famn ved,
hvilket godkändes.

[MARG: Ved till Bing.]

{§19}
Arbetaren Anders Gustaf Eklöf från

{I Prestgården den 24 Februari 1900}

Westermarken 41 hade af Herr S. Starck
med anledning af med läkarebetyg styrkt sjuk-
dom tilldelats ett understöd af 5 kronor.
Nämnden gillade denna åtgärd samt
beslöt att ett liknande belopp månat-
ligen {tillsvidare} skall Eklöf tilldelas.

[MARG: A. G. Eklöf
Westermarken 41]

{§20.}
På framstäld begäran tilldelades En-
kan Anna Lovisa Eriksson från Westermar-
ken 11, i likhet med föregående år 8 kro-
nor såsom bidrag till platshyra.

[MARG: Enkan Lov. Eriksson
platshyra.

{§21.}
Herr C. Hyltén-Cavallius förmälde
att han utfärdat ansvarssedel för vård
å lasarettet af faktoriarbetaren Alexan-
der Nikolaus Andersson, hvilken åtgärd
Nämnden godkände.

[MARG: A. N. Andersson
Carl Gust. Stad]

{§22}
Nästa sammanträde skulle hållas
vid Tacktorp lördagen den 10 mars kl 4 e. m.

[MARG: S:tr:de v. Tacktorp.]

{§23}
Protokollet justeras vid nästa sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104922.

Personrelationer