Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommunal-
Nämnden i Fors Socken den
24 December 1867.

Närvarande: H:r. C. U. Bergstedt, ordförande
Herr Baron D. Hermelin på Åsby
Herr Baron Ax. K:son Leijonhufvud på Hvilsta
Inspectorn C. J. Lundberg på Lagersberg
f. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Nämndemannen And. Andersson i Faskunge
hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge. -

{§.1.}
I fråga om den å Kommunalstämman den 11 i denna
månad, till understödjande af socknens fattiga
barn, beslutade Soppkokningsinrättningens ord-
nande, stadgades nu:

{att} denna anstalt skulle inrättas vid Lagersberg;
der Inspectoren Lundberg, enligt löfte, har öfverin-
seende å densamma;

{att} de barn, som varda utsedde till åtnjutande
af polletter för mathemtning, finge hemta mat
tre gånger i veckan;

{att} portionerna skulle omvexlande bestå af: Kött-
soppa kokt med kött, gryn och rotsaker
och bröd, samt ärtsoppa på fläsk och bröd;

{att} en half kaka bröd lemnas till hvarje portion;

{att} till en början kokningen skulle afse 40 portioner;

{att} brödet bakas på stället;

{att} till brödet användes hälften råg och hälften vårsäd;

{att} sopp-portionen skall utgöra ett halfstop;

{att} på försök skulle hemtagas 1 Lispund kraftmjöl till
soppkokning; och

{att} af Galléenska medlen skulle för denna
inrättning uttagas medel efter behof.

I protocollet skulle intagas att Herr Ordföranden
utlofvade att kostnadsfritt lemna den ved till
inrättningen, som erfordras.

En lista upprättades på de barn, som ansågos
böra få hemta mat; dock öfverlemnades åt
herr Ordföranden att närmare undersöka för-
hållandet samt pröfva huruvida några derutöfver
böra komma i åtnjutande af socknens fattiga
barn eller äldre fattiga.

{§.2.}
På Thorshälla KommunalNämnds förklaring
öfver Fors KommunalNämnd bestridande af un-
derhållsskyldigheten för Statdrängen Olof Sandquists
Enka med barn, skulle påminnelser afgifvas,
och bestridandet vidhållas. -

§
Samma dag uppläst och Justerat

/C; Bergstedt:/

/Carl Joh, Lundberg/
/D; Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104920.

Personrelationer