Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1898

Anmärkning

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige kallade le-
damöter.

§79
Uppå anmälan att på flera
ställen inom gamla Fors socken
Helsovårdsstadgans föreskrifter
icke iakttages, hade, på sätt
§77 af protokollet härofvan
angifver, helsovårdssyn företa
gits, hvarvid befans:

Wid den nära stadens Epidem. Sjuk-
hus, jernvägsverkstäderna och
ditledande gamla landsvägen
belägna logen å Gredby egor be-
fanns på den af landtbr. G. Pettersson
arrenderade marken emellan
bemälda jernverksverktstäder och
Slagtare G. Larssons arrendejord
en massa sopor, gödsel, latrin
och annan orenlighet liggan-
de i flera större och mindre
högar, utspridande en helsofarlig
lukt, synnerligast under den
varma årstiden; och beslöt nu
Nämnden att vid vite af tjugo
Kronor förelägga Herr G. Pettersson
att efter delfåendet häraf några
sopor gödsel eller annan orenlighet ej vidare
finge ditföras samt att alla hö-
gar och upplag af orenlighet
skola vara fullständigt bort-
förda från platsen senast till den 1:st
instundande juli

[MARG: {Helsovård}]

§80
Wid den nära stadens epidem.

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

sjukhus, jernvägsverkstäderna och
ditledande gamla landsvägen
belägna logen å Gredby egor
fanns på den af Slagtaremästaren
G. Larsson arrenderade marken
en massa sopor, gödsel
latrin och annan orenlighet lig-
gande i flera större och mindre
högar, utspridande en helsofarlig
lukt, synnerligast under den
varmare årstiden; och beslöt
nu Nämnden att vid vite af
tjugo kronor förelägga herr G. Lars-
son att efter delfåendet häraf
några sopor gödsel eller annan oren-
lighet ej vidare finge ditföras
samt att alla högar och upp-
lag af orenlighet skola vara
fullständigt bortförda från
platsen senast till den 1:ste instundan-
de juli.

[MARG: {Helsovård}]

§81
Wid den å deri af Handl Er. Åselius
arrenderade marken af Gredby
egor belägna logen, nära Stadens
epidem. sjukhus och ännu när-
mare den förbigående jern-
vägen fanns ett upplag af gödsel,
sopor, latrin och annan orenlighet,
utspridande en helsofarlig lukt,
synnerligast under den varmare
årstiden, hvarjemte i det från logen
ned till Nyfors kloaklednings genom-
gång under gamla landsvägen
ledande öppna landsvägsdiket förefanns
en mängd illaluktande orenlighet;
och beslöt nu Nämnden att vid vite

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

af tjugo kronor förelägga Handl
Er. Åselius att efter delfåendet
häraf några sopor, gödsel eller
annan orenlighet ej vidare finge
tillföras vid logen samt att hela
det nuvarande gödselupplaget skall
vara fullständigt bortfördt,
det förenämnda landsvägsdiket
upprensadt från orenlighet samt
upprensningen bortförd, allt senast till
den 1:ste inst. juli.

[MARG: {Helsovård}]

§82.
Det förbi stadens epidemiska
sjukhus och intill den af Express:
innehafvaren Herr Åhman arrende-
rade s. k. Faktoriängen löpande lands-
vägsdiket liksom det genom be-
mälde äng och omedelbart intill
Fanjunkare Haegerströms hus samt
genom en stentrumma under den till nedre hamn ledande
allén och vidare ned mot
faktoriet löpande diket befunnos
vara mer eller mindre fyllda
af illa luktande slam och möj-
ligen ditstjelpt orenlighet, hvilket
synnerligast under den varma
årstiden sprider helsofarlig lukt
för de närmast boende; och
beslöt nu nämnden, som hade
sig bekant, att bemälde diken ej på
flera år blifvit uppresade, föreläg-
ga Herr Åhman att upprensa be-
mälde diken samt bortföra upprens-
ningen ofvanför förenämnde sten-
bro, hvilken äfven måste ordent-
ligt rensas, så att vattnet
får sitt fria aflopp, allt

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

detta senast till 1:ste inst. juli samt
vid vite af Tio kronor för ur-
aktlåtenhet härutinnan.

[MARG: {Helsovård}]

§:83.
Wid den af Handl Er. Åselius
å Gredby egor och alldeles intill Eskils-
tuna stads vestra tullgata nyupp-
förda bostadslägenhet, kallad Gredby
gård, befanns renhållningen i ett
ytterst otillfredsställande skick; i afträ-
deshuset funnos inga latrinkärl,
ingen tät botten, endast sjelfva jorden;
utanför sjelfva bostaden stod för
uppsamling af slask och flytande orenlighet
en gammal tjärtunna, hvars
öfverflödande innehåll sökte
sitt utlopp genom en af ett trasigt
lock täckt trätrumma i landsvägs-
diket, i hvilket dessutom låg en
massa illaluktande orenlighet. Från
det hela spreds en vedervärdig stank,
hvilken vid varmare väderlek måste
blifva ännu mera outhärdelig ej blott
för husets egna invånare utan äfven för den
å gatans motsatta sida boende stads-
befolkningen; och beslöt nu Nämnden
förelägga Handl. Åselius att inom två
dygn efter delfåendet häraf hafva
rengjort såväl afträdet från all spillning
som ock nämnde tjärtunna, att till
den 15 inst. juni hafva anskaffat täta lätt
flyttbara latrinkärl
jemte tät cementbot-
ten i afträdeshuset,
att för slask
och flytande orenlighet hafva anskaffat en
tät kloakbrunn, lätt att rengöra
från bottensatsen och hvarifrån
lades en tillräckligt stor täckt
trumma af trä eller helst Höga
näsrör samt att ofvan påpekade

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

orenlighet i landsvägsdiket bort-
tages detta allt senast till 1:ste inst. juli; allt vid
vite af tjugo kronor för urakt-
låtenhet att hörsamma någon här angifven
föreskrift.

[MARG: {Helsovård}]

§84.
Wid Tuna lagårds och logbyggnader, belägen
inpå allmän landsväg, nära jernba-
na och bostäder befanns en större
gödselansamling samt en pöl af fly-
tande och illa luktande orenlighet,
hvarjemte afträdeshusen saknade
latrinkärl; och beslöt nu Nämnden
förelägga ställets brukare Express
innehafvaren Herr Åhman att senast
till den 1:ste inst. juli hafva bort-
fört all gödsel och orenlighet, jemn-
fyllt pölhålan med jord eller
grus samt anskaffat lätt flytt
bara täta latrinkärl för afträdet,
allt vid vite af tjugo kronor
för uraktlåtenhet af något
härutinnan

[MARG: {Helsovård}]

§85.
Wid Skjulsta fabriks stora bostads-
byggnad befanns afträdeshuset i
ett otillfredsställande skick,
ithy att latrinkärl saknades, så
att latrin m. m. kringflöt i
en jordhåla, spridande en hel-
sofarlig stank kring sig; lika-
dant var förhållandet med
afträdeshuset nere vid fa-
briksbyggnaden; och beslöt
nu Nämnden att vid vite
af tjugo kronor förelägga
ställets egare Handl Hj. Ahl-
ström

{1898 23 Maj i Sockenstugan}

att senast till den 1:ste inst.
juli hafva med jord eller
grus fyllt hålerna under
afträdeshusen samt dit
anskaffat täta, lätt flyttbara
latrinkärl.

[MARG: {Helsovård}]

§86
Wid socknens samtlige slagte-
rier kunde nu Nämnden med
sann tillfredsställelse konsta-
tera, att Nämndens föregående år
gifna föreskrifter i allo blifvit
hörsammade, så att dessa slag-
terier genom sina släta cement-
golf, sina täta, oljemålade väggar
och genom sin renlighet och
snygghet i öfrigt gjorde på
Nämnden ett mycket tilltalande
intryck.

[MARG: {Helsovård}]

§87
Samma dag uppläst
och justeradt

Som ofvan
/S. Persson/

/H. Persson/
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 maj 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104909.

Personrelationer