Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 juli 1894

Anmärkning

{1894 den 23 Juli i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad ord-
förande samt Herrar S. Persson, Korell
Starck, Thorild, Jonson, Andersson, Westers
son och Eriksson, hvaremot förfall
anmäldes för Herr H. Persson

§79.
För förklarings afgifvande föredrogs ansökning
från Stockholms Stads fattigvårdsnämnd, att
Fors Socken måtte åläggas ersätta
Stockholms Stad kostnader för hustru Augusta
Wilhelmina Janssons från Grindstugan N:o 13 vård
å Södra Barnbördshuset i Stockholm med
14 Kronor 50 öre; Som understödet föranledts
af sådant behof, som omförmäles i 1§ af Kongl-
förordningen om fattigvården, samt bemälda
qvinna eger hemortsrätt i Fors Socken skulle
ordföranden i afgifvande förklaring med-
gifva krafvets befogenhet

[MARG: {A:a Wilhelm:a Jansson}]

§80.
För förklarings afgifvande föredrogs ansök
ning från fattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
Stad om åläggande för Fors Socken att
ersätta fattigvårdskostnad för pigan Maria
Helena Andersson; Som understödet föran-
ledts af sådant behof, som omförmäles
i 1§ af Kongl. förordningen om fattigvår
den i riket samt pigan Andersson eger
hemortsrätt i Fors, skulle ordföranden i
afgifvande förklaring medgifva krafvets
befogenhet.

[MARG: {M:a Helena Andersson}]

§81.
Till förekommande af spridning af
nerffeberepidemi inom åtskilliga sjuka
måst, i saknad af epidemisjukhus inom
kommunen, intagas å Eskilstuna Stads
epidemiska Sjukhus, så skulle kostnaden
härför utgå af Kommunens Kassa, men delvis

{1894 den 23 Juli i Sockenstugan}

återsökas af dem, som kunna anses ega
tillgång dertill; de sålunda intagna äro

Arbetaren Karl Eriksson från Lindtorp, 16 år
Gårdsegaren P. E. Åkerlind från Lindtorp 76 år
Arbetaren Carl Andersson från Lindtorp 29 år
Julia Lundström från Westermarken 14 16 år
Agda Lundström från Westermarken 14 9 år
Johan Ottinger från Westermarken 14 9 år
Edvard Ottinger från Westermarken 14 8 år
Ernst Gustafsson Westermarken 22 20 år
Ester Maria Andersson Westermarken 15 14 år
Enkan Carin Andersson Westermarken 15 41 år
Carl Fröberg Westermarken 16 11 år

[MARG: {Nervfebersjuka}]

§82
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i
länet utslag den 5 dennes, hvarigenom Fors
Socken blifvit ålagd ersätta Torpa Socken fattig-
vårdskostnad för pigan Maria Lovisa Larssons
två oäkta barn till den 1 Oktober 1890.
och skulle utslaget förvaras till framtida
kännedom och iakttagande

[MARG: {Maria Lovisa Larsson}]

§83.
Som smidesarbetaren Karl Edvard Anders-
son återkommit från Sundvall till sina
vid Skjulsta boende föräldrar Statdrän
gen A. P. Carlsson sjuk och oförmögen till
arbete samt utan tillgångar så beslöt
Styrelsen uppå framställning derom, att
han till samme sin fader skall utackor-
deras för 50 öre om dagen från och med
den 2 dennes, hvilket belopp skall åter-
sökas af Sundsvalls Stad, der Carlsson an-
ses ega hemortsrätt.

[MARG: {Carl Edv. Carlsson}
{fr. Sundswall}]

§84.
I anledning deraf, att enkan Stina Andersson i
Larslund sedan flera år tillbaka häftar i
skuld för matlagsafgift för sin andel i för

{1894 den 23 juli i Sockenstugan}]

berörda lägenhet och hvilken afgift hon ej mäk
tar erlägga beslöt nämnden lemna i uppdrag
åt ledamoten Herr S. Starck att undersöka,
huruvida hon kan intagas å fattiggården,
i hvilket fall hennes andel Larslund
skall försäljas till Jonas Nilsson dersamma
städes.

[MARG: {Stina Andersson}
{i Larslund}]

§85.
Nämnden delgafs Konungens Befallningshaf-
vandes i länet utslag den 10 dennes, hvarigenom
förordnats, att arbetaren Carl Richard Lund-
qvist jemte familj skall för innevarande år
uteslutas ur Fors Sockens mantalslängd
och i stället upptagas i Ärila Sockens ena-
handa längd.

[MARG: {Carl R. Lundqvist}
{till Ärila}]

§86.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes i länet skrifvelse den 7 dennes, hvar-
igenom förordnats, att Pigan Clara Ahlin
skall för innevarande år uteslutas ur
Fors Sockens mantalslängd och i stället upp
tagas i Wallby Sockens enahanda längd

[MARG: {Clara Ahlin}
{till Wallby}]

§87
I afseende å gossen Carl Ludvig Andersson
från Björktorp beslöt nämnden, att icke
göra någon ansökning om hans intagande
å Skolhemmet för blinda döfstumma i Veners-
borg men deremot att ordföranden skall söka
efterhöra vilkoren för intagande å Eugenia-
hemmet invid Stockholm.

[MARG: {Carl L. Andersson}
{fr. Björktorp}]

§88
Uppå anmälan att vid flera ställen
inom gamla Fors Socken t. ex. vid Stålfors,
Prestgården, upplag å Gredby egor samt
ett afloppsdike från Nyfors, äfvenledes
å Gredby egor, funnes helsofarliga afträ
den eller samlingar beslöt nämnden, hvad

{1894 den 23 Juli i Sockenstugan}

sistnämnda dike angår att fråga derom
skall hänskjutas till helsowårdsnämnden
i Nyfors, samt de öfriga ställena besigtigas
af Herrar Westersson, Thorild, Starck och
S. Persson, hvilka skola med nämndens be-
fogenhet göra ålägganden och gifva föreskrifter;
tillika beslöts att hvarje ledamot inom
sitt distrikt skall under den varmare års-
tiden tillse, att renlighet iakttagas samt att
allt som kan anses helsofarligt, så vidt möj-
ligt undanrödjes.

[MARG: {Helsowården}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Sig, Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104907.

Personrelationer