Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 april 1898

Anmärkning

{1898 23 April i Sockenstugan}

Närvarande voro
Nämndens samtlige kallade
ledamöter

§66.
Föredrogs inför Nämnden Kon.
Befallningshafvandes utslag,
hvarigenom Gillberga socken förplig-
tas ersätta Fors socken för hustru
Anna Charlotta Anderssons och hennes
son Sven Evalds vård och underhåll
å dess fattiggård efter 75 öre om
dagen för dem hvardera dels
under en månad från och med
intagningsdagen den 15 October 1897 och
dels från och med ansökningsdagen
den 13 Juni 1898 till den 24 i samma
månad, då nemligen, Gillberga socken
genom intyg från Doctor Mossberg
på ett säreget sätt fått bemälde
qvinna frisk förklarad; emellertid
och då Anna Charlotta Andersson
fortfarande vore oförmögen att
sig och sitt barn försörja
beslöt Nämnden att låta vid
förestående utslag bero, dock
endast för närvarande och
tillsvidare, då Nämnden ville
åter företaga i frågan nödiga
åtgärder.

[MARG: {Anna Charl. Andersson
Utslag}]

§67
Inför Nämnden upplyste Ordf.,
att enkan Hallgren från Bergsgatan
34, Nyfors, anhållit att församlin-
gen måtte föranstalta om inta-
gande samt vård å idiotan-
stalt af hennes son Carl Edvin,
som genom läkareintyg styrkt

{1898 23 April i Sockenstugan

sig i behof af dylik vård;
och beslöt Nämnden uppdraga
åt vederbörande distriktsledamot
att hålla närmare undersökning
rörande behofvet och befogenhe-
ten af Nämndens ingripande
härutinnan

[MARG: {Gossen C. E. Hallgren}]

§68.
Nämnden godkände Ordförandens
åtgärd att hafva för fabriksarbe-
taren C. A. Agges hustru i N:o 8 Grind-
stugan, Nyfors, utfärdat medellös-
hets intyg i och för erhållande
af friplats vid Bie badanstalt.

[MARG: {Hustru C. A. Agge
Bie - intyg}]

§69
Med anledning af nu gjord
framställning att i förstugan
till stora hufvudbyggningen
vid Tacktorp måtte inrättas
garderob för föreståndaren
beslöt Nämnden, som ansåg
denna anordning nödig och
nyttig, att uppdraga åt till-
syningsmännen att sätta
bemälde förslag i verkställig-
het.

[MARG: {Tacktorp
garderob.}]

§70.
I till Nämnden ställd och af
frejdebetyg åtföljd ansökan hade
Smeden Carl Joh. Jansson från
Äppelvik i Nyfors anhållit om Nämn-
dens förord till att i bemälde
sin gård få idka försäljning
af svagdricka i mindre partier
än Tio liter; och beslöt Nämnden
lemna sitt förord till
ifrågavarande ansökan

[MARG: {Svagdricksförsäljning}]

{1898 23 April i Sockenstugan}

§71.
Nämnden uppdrog åt sin
Ordf. att förrätta uppbörden
af de kommunala ut-
skylderna med vice Ordf.
som kontrollant.

[MARG: {Uppbörden}]

§72.
Justeringen af detta pro-
tokoll skulle ega rum
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Sig; Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 23 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104902.

Personrelationer