Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1895

Anmärkning

{1895 22 October i Sockenstugan}

Närvarande:samtlige nämndens
ledamöter

§104
Följande förslag till stat för näst-
kommande år beslöt Nämnden antaga
att föreläggas vid ordinarie Kom-
munalstämma den 26 dennes Kr. Kr. Kr

{Utgifter}
A){Till Fattigvården.}
Lön och kost åt föreståndaren 800
Lön och kost åt dräng 375
Lön och kost åt piga 275
för bokförning vid Tacktorp 50
Kläder och underhåll åt hjon vid Tacktorp 4,000
Underhåll af hus,dragare och inventarier vid Tacktorp 600
Onera för Tacktorp 100
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 1.610
Underhåll af hjon utom anstalten 1.500
Extra och oförutsedda utgifter {590} 9.900

B.) {Till öfriga behof:}
Lön till barnmorska och vaccinationsföreståndare 225
Lön till fjerdingsman 400
Lön till Läkare 500
Lön till Polisman i Nyfors 500
Lön till Brandrotemästare 30
jura stolae till Pastor och prestuppbörden 200
Protokolls och räkenskapsförning 500
Annonser och skrifmatrialir 125
Ränta å lånet för O.F.W.jernväg 900
Ränta å lånet för Norra Södermanlands jernväg 612
För kompleter.och fullständ.iordningst.af epid.sjukhuset 1.000
Till ved och lyse vid epid.sjukhuset 110
För oförutsedda behof {498 5,600 15,500}

{Inkomster}
A.) {Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2,400
Hyra för skolsalen vid Tacktorp {250}
Transp. 2,650

{1895 22 October i sockenstugan}

Transp. 2.650 15,500
Inkomst af hjonens arbete för främmade personer 200
Hundskattemedel 300
Bränvinsmedel 600
Ersättning från främmade Kommuner 500
Matlagsafgifter från Westermarken {250} 4,500
B){Att uttaxeras:}

{Till fattigvården:}
Af 51,300 fyrkar à 14 öre 7.192

{Till öfriga behof}
Af 51,300 fyrkar à 9 öre {4,617}
S:a 11,799
Beräknad afkortning {799 11.000}15.500

§105
Föredrogs Kon.Befallningshafvandes ut-
slag,hvarigenom Eskilstuna stad för-
pligtas ersätta Fors socken utgifna
fattigvårdskostnar 29 Kr.90 öre för Smi-
des-arbetaren Joh.Erik Segelström.

[MARG:{J.E.Segelström
utslag}]

§106
Uppå anmälan af vederbörande di-
striktsledamot,att enkan Mathilda
Palmstedt från Med,vore i trän-
gande behof af fattigunderstöd,hvar-
vid företeddes läkarebetyg,utvisande,att
bemälda enka lider af långt fram-
skriden lungsot;och beslöt Nämnden,
med hänsyn till läkarens utsaga att nämn-
da sjukdom kunde vara smitosam
för öfriga hjonen vid Tacktorp,i händelse
af intagning derstädes äfvensom att
hennes lefnad ej torde blifva lång-
varig,att nu genom distriktsledamo-
ten tilldela henne ett tillfälligt under-
stöd af Tio Kronor att utgå ur
Kommunens kassa.

[MARG:{Mathilda
Palmstedt
10 kr.}]

§107
{1895 22 October i Sockenstugan}

Enär enkan Maria Bergman från
Carl Gustafs stad och som förut
enl §40 härofvan erhållit ett till-
fälligt understöd nu en längre tid
på församlingens bekostnad varit in-
tagen i härvarande lasarett men står
i begrepp att derifrån utskrifvas fortfa-
rande saknar förmåga och medel
att sig försörja äfvensom vård
och underhåll af annan,beslöt
Nämnden att hon skulle vid för
samlingens försörjningsinrättning Tacktorp
intagas jemte hennes tillhörigheter

[MARG:{Maria Bergman
till Tacktorp}]

§ 108
Inför Nämnden företrädde Augusta
Wilhelmina Andersson,hustru till
lokomotivputsaren Carl Albert Johans-
son från Grindstugan N:o 4,i Nyfors med
anhållan att Fattigvårdsstyrelsen måtte
till försörjning och vård,vare sig vid
Tacktorp eller någon idiotanstalt över-
taga hennes son Erik Gotthard,född 1887,
som enl företedt läkarebetyg lider af,
lindrig idioti;men,då bemälde fa-
milj enligt nu visadt prestbetyg icke
egde hemortsrätt härstädes och då ej
sådana skäl nu förelåge att fattig-
vårdsstyrelsen författningsenligt borde
ingripa,afslog Nämnden bemälda
understödsanhållan.

[MARG:{Carl Alb.Johans-}
son]

§109
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot,att enkan Elisebeth Bergström,
som gjort anhållan om fattigunderstöd,
deraf vore i behof,beslöt nämnden,
på grund af dels läkarebetyg,enligt
hvilket den af sjukdom och Ålderdoms-

{1895 22 October i Sockenstugan}

svaghet vore oförmögen att förvärfva
lifvets nödtorft dels prestbetyg öfver att hon
sedan 1886 tillhört Fors socken,bifalla
hennes anhållan om fattigvård,hvilken
hon skulle erhålla vid Tacktorp,hva-
dan hon skulle dit afhemtas tillika
med hennes tillhörigheter.

[MARG:{Elisebeth
Bergström
till Tacktorp}]

§110
Hos vederbörande distriktsledamot
hade arbetaren L.F.Petterson född 1837 från äpp-
leviken i Nyfors anhållit om fattig
understöd;och på grund af dels prest-
dels läkarebetyg,enligt hvilket han,
som på församlingens bekostnad,enligt
§61 härofvan,intagits å härvarande
lasarett och der undergått lungsäcks-
operation, fortfarande är af sjukdom
oförmögen att förvärfa sitt uppehälle,
beslöt nämnden att nu strax lemna
honom ett tillfälligt understöd af
sex Kronor i månaden att fortfara
under 2 à 3 månader och att utgå ur
Kommunens Kassa,hvarefter Nämnden
vill vidare besluta.

[MARG:{L.F.Petterson
Äppleviken 6 Kr.}]

§111
Hos vederbörande distriktsledamot
hade hustrun Augusta Stenqvist
från Wegersberg i Nyfors anmält,
att hennes man Skomakaren
Stenqvist hade förrymt,hvarför
hon,såsom,enligt företedt läkarebetyg,
varande,på grund af nedsatta
krafter,oförmögen att försörja sig
och sina 4 minderåriga barn,anhållit
om fattigunderstöd;och beslöt Nämn-
den att nu lemna henne ett
tillfälligt understöd af,Tio

{1895 22 October i Sockenstugan}

Kronor,hvilket skulle återsökas af
Stockholms stad,der familjen
synes ega hemortsrätt.

[MARG:{Augusta
Stenqvist}
fr.Sthlm
{10 Kr.}]

som ofvan
/S.Person/

Justeradt
/Sig;Starck./
/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104898.

Personrelationer