Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1894

Anmärkning

{1894 den 22 Oktober i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Andersson,
Thorild, Starck, Westersson och Korell,
hvaremot förfall anmäldes för Jonson
och Eriksson.

§125.
För förklarings afgifvande föredrogs ansökning
från Eskilstuna Stad om åläggande för Fors
Socken att ersätta fattigvårdskostnad för pigan
Maria Helena Andersson; och beslöt nämnden
gifva ordföranden i uppdrag att i afgifvande
förklaring medgifva befogenhet af hvad redan
utgifvits men deremot bestrida bifall till
ansökningen hvad framtida underhållet ut-
går.

[MARG: {M:a Helena Andersson}]

§126.
Nänden beslöt bifalla en af enkan Carin
Karman gjord framställning att varda från
fattiggården utskrifven, emedan hennes son
fabriksarbetaren J. E. Andersson lofvat an-
Svara för hennes framtida underhåll.

[MARG: {Carin Karman
från anstalten}]

§127.
Med arrendatorn A. J. Korell i Wiby
träffades aftal om köp af 25 à 30 famnar
ved, liggande å Smedby mark i Tumbo
Socken till pris af fem Kronor 75 öre per
famn; veden Skall af fattiggårdens folk
framköras och uppläggas i [lager] samt
derefter afmätas, hvarefter betalning Sker.

[MARG: {Uppköp af ved}]

§128.
Beslöts att genom ledamoten C. A. Thorild
Skall med auktionsroparen Aug Eriksson
träffas aftal att mot lämpligt arvode,
Som skall utgå af Kommunal Kassan, biträ
da enkan Carin Eriksson i Westermarken N:o 2
i den rättegång, Som af DrätselKammaren i
Eskilstuna kommer att anhängiggöras rörande

{1894 den 22 Oktober i Sockenstugan}

vräkning af hennes stuga.

[MARG: {Carin Eriksson
i Westermarken 2}]

§129
I till nämnden Stäld ansökning hade hustru
Emma G. Sundström anhållit om nämndens
förordande af bifall till hennes ansökning
att i Sin handelsbod vid lägenheten
Äppelviken få till afhemtning försälja
Svagdricka i partier om mindre än tio liter;
då nämnden redan förut förordat bifall till
Sådan ansökning om försäljning i det närbe-
lägna Johanneberg och något behof om sådan
rättighet vid nu föreslagna Äppelviken Såle-
des icke förefinnes beslöt nämnden afstyrka
bifall till den gjorda ansökningen.

[MARG: {Maltdrycksförsäljning}]

§130.
Uppå framställning beslöt nämnden att af
hundskattemedlen Skall anskaffs Skor åt
enkan Johanna Larssons i Brickstugan två
döttrar Anna och Julia samt åt enkan
Fahlbergs i Westermarken N:o 37 dotter Anna
Mathilda.

[MARG: {Skor åt barn}]

§131
Beslöts att detta protokoll Skall justeras Lör-
dagen den 27 dennes kl. 12 på dagen af Herrar
C. A. Thorild och C. S. Starck.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 27 Oktober 1894.
/Sig, Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104897.

Personrelationer