Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1887

Anmärkning

{1887 den 22 Oktober}

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar A. P. Andersson, C. O. Jons-
son, O. Eriksson, C. G. Pettersson
S. Persson och C. H. Bergstedt.

§70.
Protokollet för föregående sammanträde
upplästes, justerades och underskrefs.

[MARG: {Protokollet}]

§71.
Sedan de i §63 här ofvan omförmälda
nämndens ledamöter vid detta samman-
träde uppgåfvo för sin frånvaro från
nämndens sammanträde den 27 sistlidne
juli skäl, som nu af nämnden godkän-
des, beslöts att de dem påförda bötesbelopp
ej skola uttagas.

[MARG: {Böter.}]

§72.
Föredrogs FattigvårdssStyrelsens i Eskils-
tuna ansökning rörande ersätt-
ning för understöd till Smedsarbetaren
Carl Erik Olsson och hans familj. Som
nu denne person inhemtats, att han vistats
fem år vid Heby Station i Vester Löfsta
Socken af Vestmanlands län samt derelfter
från den 1 Oktober 1885 till samma tid
1886 vid Katrineholm inom Stora Malms
Socken, så beslöts att bestrida ansöknin-
gen emedan Carl Erik Olsson bort inom
något af dessa samhällen förvärfvat hem-
ortsrätt.

[MARG: {Carl Erik Olsson}]

§73.
Föredrogs Eskilstuna Stads FattigvårdsSty
relses ansökning, innfattande besvär öfver

{1887 den 22 Oktober}

Konungens Befallningshafvandes i länet
utslag rörande ersättning för lemnadt
understöd till enkan Mathilda Persson; och
beslöt nu nämnden att i afgifvande för-
klaring yrka besvärens ogillande och fast-
Ställande af Konungens Befallningshafvandes
ofvanberörda utslag.

[MARG: {Mathilda Persson}]

§74.
Till Sockneombud att närvara vid blif-
vande mantalskrifvning för år 1888 utsåg
nämnden bland sina ledamöter, förvaltaren
G. A. Svedin, hvilken äfven har att
lemna uppgift om dem, som för fattig
dom, sjuklighet eller ålder böra befrias
från utgörande af personliga afgifter;
och utsågs jemväl ledamoten Carl Oskar
Jonsson att i händelse af förfall för den
förstnämnde inträda i dennes Ställe i här
berörda egenskap.

[MARG: { Mantalsskrifning}]

§75.
Uppå derom gjord framställning beslöt
nämnden att ett belopp af 4 Kronor som
utbetalts af ordföranden för tränne
resor till Anderslunda och till Hvilsta
i och för årets taxering, skall få utgå
af Kommunens Kassa.

[MARG: {Taxeringen}]

§76.
Angående mindre vetande flickan Char-
lotta Augusta Ågren beslöt nämnden
att framställning skall göras, att hon
må tillsvidare få qvarstanna vid skolan
för Sinnesslöa barn i Stockholm, samt

{1887 den 22 Oktober}

att kostnaden härför må få utgå af Kom-
munnns Kassa.

[MARG: {Charlotta Ågren}]

§77.
Sedan vid Marielund boende förre Kakel
arbetaren Claes Bergendahl blifvit sinnes-
sjuk, samt läkare vitsordat behofvet
af hospitalsvård för honom beslöt nu
nämnden

att ansökan om sådan hospitalsvård
för honom skall göras, hvarför blifvande
kostnad får utgå af Kommunens Kassa,

att ett af vederbörande distriktsledamot
utanordnadt understödsbelopp af fem
Kronor samt Åtta Kronor 50 öre för hans
bevakning likaledes skall utgå af Kommu-
nens Kassa, och blifvo dessa båda belopp
nu utbetalda.

Om förenämnde Bergendahl upplystes
att han är skrifven på Eskilstuna Stad,
men att han omkring 12 år varit boen-
de vid Marielund på Tuna Kyrkoherde-
boställes egor samt nu 60 år gammal,
hvadan han nu förvärfvat hemortsrätt inom
Fors Socken, hvadan ansökning mot Eskils-
tuna Stad ej med hopp om framgång kan
göras.

[MARG: {Claes Bergendahl}]

§78.
Nämnden beslöt att bevilja åt 9 hjon
½ famn ved hvardera, hvilken kostnad
skall utgå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Ved åt hjon}]

§79
Upprättades följande förslag till Stat för

{1887 den 22 Oktober}

nästkommande år, nemligen:

{Utgifter:}
Till fattigvården, förslagsvis 4800:-
Till Helsovården, förslagsvis 100:-
Fjerdingsmans och brandrotemästares lön 280.-
Ränta och amortering å jernvägsSkulden 900.-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100.-
Jura Stolae till pastor och för prestuppbörden 200.-
För uppbörd af Kommunalutskylder 200.-
För oförutsedda behof {420.-} 7,000.-

{Inkomster}
Beräknad Behållning 1000.-
Uttaxering
till fattigvården: 29500 fyrkar à 16 öre 4720:-
Öfriga behof: 29500 fyrkar à 6 öre {1770:-}
= 6490:
Beräknad afkortning {490:-} 6000.- 7000:-

[MARG: { Stat för 1888}]

§80.
Uppå anmälan af ledamoten O. Eriksson
i Lundby beslöt nämnden att fattighuset
vid Lilla Lugnet Skall nödtorftigen repa-
reras, hvarjemte förbemälde Eriksson erhöll
i uppdrag att härom gå i författning, samt
sedan aflemna räkning öfver kostnaden.

[MARG: {Lilla Lugnet}]

§81.
Uppå anmälan af vederbörande distrikts
ledamot att vid lägenheten Marielund finnes
utbredd på en större yta ett under lång
tid samladt fotshögt lager af latrin, som
Spred omkring Sig en förpestande Stank
så beslöt nämnden nu förelägga enkan

{1887 den 22 Oktober}

Carin Asplund såsom egare till berörda lä-
genhet dels att inom åtta dagar efter af
detta beslut erhållen del hafva låtit bort-
föra nuvarande latrinupplag, dels att
för framtiden låta inom behörig tid så-
dant verkställa samt att under den var-
mare årstiden låta blanda latrin och
afskräden med kalk eller annat ämne,
som förhindrar Spridandet af Stank,
vid vite för underlåtenhet att fullgöra
någon af nu gifna föreskrifter af, tio (10)
Kronor

[MARG: {Marielund}]

§82.
Beslöts att detta protokoll Skall justeras
Lördagen den 29 dennes Straxt före ordinarie
KommunalStämman af Herrar C. H. Berg-
Stedt och S. Persson.

[MARG: {Protokollet.}]

Som ofvan.
/A, Svedin./

Justeradt den 29. Oktober 1887.
/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104896.

Personrelationer