Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1884

Anmärkning

{1884 den 22 Mars.}

N:de: Undertecknad Ordförande
Samt Herrar P. G. Andersson i Kohlsta
A. G. Andersson i Kohlsta
E. Eriksson i Tacktorp
F. Persson i Faskunge
S Persson å Lagersberg och
O Eriksson i Lundby

§ 1.
Som Olof Larsson från Lindtorp med 7 min-
deråriga barn befinner sig i ytterst torftiga
omständigheter, samt dessutom sonen Johan
Vilhelm född. den 21 September 1868, enligt
läkarebetyg lider af obotlig bröstsjukdom be-
slöt nämnden bevilja denne Johan Vilhelm
ett understöd af 1:50 Kronor att utgå,
från och med den 1 nästkommande April
[MARG: {Johan Vilh Larsson
från Lindtorp
understödstagare}]

§ 2
Beslöts att kostnaden för en doktor
Pallins resa till Lagersberg för sjuke Lars
Jansson skall utgå af Kommunens kassa
med fem Kronor
[MARG: {Läkarearvode}]

§ 3.
Nämnden beslöt godkänna en af ord-
föranden gjord utbetalning af Tre Kronor
till Nils Nilssons enka vid Lindsäter
å Kohlsta egor.
[MARG: {Nils Nilssons enka
vid Lindsäter.}]

§ 4.
I afseende å sinnessjuke Skogvaktaren
C. F. Erikssons vid Olofshäll familj be-

{1884 den 22 Mars.}

slöt nämnden:

dels godkänna en af ordförande gjord
utbetalning af 10 Kronor till Familjens
underhåll,

dels om tilldela hustru Eriksson för sam-
ma ändamål 5 Kronor, hvilka nu till henne
öfverlemnades,

dels ock tills vidare tilldela familjen
ett understöd af 10 Kronor i månaden

dels ock att hospitalsafgiften för man-
nen Eriksson skall tills vidare utgå
af Kommunens kassa

Med afseende å de tillgångar, som i
boet förefinnas, beslöt Nämnden att
ledamoten P. G. Andersson, som sannolikt
kommer att af Härads Rätten förordnas
till god man för barnen, skall om-
händertaga dessa handlingar och
fordringsbevis, viljande nämnden efter
ärendets utredning vidare i saken be-
sluta; en motbok med Åsby gårds-
kontor, tre reverser samt qvitto å
1883 års hospitalsafgift m. m. omhän-
dertogs nu af förenämnde Andersson
[MARG: {C. F. Eriksson vid
Olofshäll.}]

§ 5
I protokollet skulle intagas, att, sedan
enkan Clara Christina Hultgren född
Lundholm, numera aflidit, skulle det
för henne bestämda underhåll
(Se § 49 den 15.12.83 N:o 48) numera så
förändras att årligen betalas 25 Kro-
nor för år för hennes minderåriga
son Per hos gårdsegaren Holm-
ström i Eskilstuna, hvilken om-
händertagit sagde gosse.
[MARG: {Per Hultgren}]

{1884 den 22 Mars}

§ 6
Upplästes Herr Baron A. Leijonhufvuds skrif-
velse den 24 sistlidne Januari med anmodan
till nämnden att anskaffa husrum åt
enkan Brita Sjöqvist, emedan hon ej läng-
re än till den 1 nästkommande April
skulle få qvarbo vid Berga; efter öfver-
läggning beslöt nämnden, att då sagda
enka är fullt arbetsför samt de båda
hammavarande barnen nu någorlunda
vuxna, kunde nämnden ej med sagda
enkan taga någon vidare befattning ut-
öfver det understöd hon redan erhåller.
[MARG: {Brita Sjöqvist vid
Berga.}]

§ 7.
Beslöts att enligt läkares föreskrift an-
skaffa ett bandage åt enkan Fahlbergs
dotter Sofia Mathilda, och hvarför
kostnaden skall utgå af Kommunens
kassa.
[MARG: {Bandage åt Fahlbergs
dotter Sofia Mathilda}]

§ 8.
I fattigvårdsmålet mot gevärsSmeden C.
J. Jernberg i Karlstad angående hans Svär-
moder enkan Gustafva Ersdotter från
Lorentsberg, nu i Fattighuset, beslöt nämn-
den lemna ordföranden i uppdrag att
detsamma fullfölja under yrkande af
bifall till den gjorda ansökningen.
[MARG: {Gustafva Ersdotter
fr Lorentsberg}]

§ 9.
Anmäldes att enkan Sofia Gillström
vid Gredby insjuknat och måst intagas
å lasarettet; i anledning häraf beslöts, att
kostnaden för lasarettsvård skall utgå,
af kommunens kassa, såvidt hon ej
åtnjuter frisäng; att för hennes två
minderåriga barn skall under modrens sjuk-

{1884 den 22 Mars}

dom beredas vård, för hvilket ändamål nu
O. Eriksson i Lundby erhöll fem Kronor
till mat åt barnen, hvarjemte ordföranden
erhöll uppdrg att efter bepröfvande lem-
na nödiga medel till uppehälle m. m.
[MARG: {Sofia Gillström}]

§ 10
Föredrogs enkefru M. Freeses af Herrar
Stadsfullmäktige i Eskilstuna förordade
ansökning om rätt till idkande af värds-
husrörelse vid Sommaro under instun-
dande sommarmånader; och beslöt nämn-
den såsom infordradt yttrande förklara
sig ej hafva något att erinra mot
bifall till ansökningen i fråga.
[MARG: {Värdshuset Sommaro}]

§ 11
Angående ett mindre arf, som tillfallit en-
kan Kronés barn, beslöts att beloppet,
tillhopa 47 Kronor 54 öre skall af
förmyndaren lemnas till Kommunens
kassa att der särskildt upptagas och
redovisas för att användas till kläder
åt ifrågavarande barn.
[MARG: {Kronés barn.}]

§ 12
Beslöts att detta protokoll skall justeras
af Herrar O. Eriksson i Lundby och
S. Persson å Lagersberg.
[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt 29 Mars 1884
/S. Persson/
/O, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104895.

Personrelationer