Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockenstugan
den 22 Mars 1876.

Närvarande: Ordföranden Herr C. Bergstedt samt
Herr A.P. Andersson i Kohlsta
Herr A.G. Andersson i Kohlsta
Herr A.F. Eriksson i
Herr P.G. Haglund i Lundby
Herr C.J. Lundberg å Lagersberg

{§1.}
Enligt Landshöfdinge Embetets Utslag af den 24 sistlidne Januari
beslöts, att Enkan Christina Andersson Thalén skulle hafva
sin försörjningsort i Fors, emedan hon i september 1870 fylde
60 år, och först för år 1871 blifvit kyrkskrifven i Eskilstuna Stad.
Eskilstuna Stad skall godtgöras till ofvannämnda enka ut-
gifva 2 Kronor, samt expeditionslösen 3 Kronor.

{§2.}
Konungens Befallningshafvandes Utslag af den 31 sistlidne Janu-
ari, rörande J O Berglunds Enka Johanna Helena Sjöqvists för-
sörjningsort beslöts att deruti skulle inlemnas besvär till Kongl.
Maj:ts och Rikets Kammar Rätt.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C. Bergstedt:/
/P,G, Anderson/
/G; Lundqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104894.

Personrelationer