Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Fors Socken
den 22 Mars 1871.

Närvarande:
Herr Friherre D. Hermelin
Herr Fabrikören L. F. Ståhlberg
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Per Gustaf Andersson i Kohlsta

{§. 1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver granskningen
af de Kommunala räkenskaperna för år 1870; i
anledning hvaraf Nämnden skulle förklara:

1:o att det ej vore möjligt åstadkomma verifikationer
på en del små fattigvårdsutgifter och att lösen
för Utslag verificeras med sjelfva Utslagen, hvilka
dock ej lämpligen böra hopfästas med öfriga veri-
fikationer, då de vid flere tillfällen äro nödvändiga
att hafva att tillgå, för förvaltningen;

2:o att utgifterne den 24 Juni till kött åt fattighjonen
grundades på Nämndens beslut den 26 föregående Mars;

3:o att böterne för Kommunal Nämndsledamöters uteblif-
vande från sammanträden redovisas innevarande år i
sammanhang med Uppbörden, då de obetaldta böterne
blifvit i Uppbördsboken intagna, till vinnande af lättnad
vid indrifningen;

4:o att, som Nämndens förra ordförande Herr C. Berg-
stedt undandragit sig att till Nämndens kassa återbära-
de af 1869 års Revisorer anmärkta 25 rd, [riksdaler] hvilka
Herr Bergstedt skolat hafva obehörigt uppburit
för skrifmaterialier år 1868; samt Herr Bergstedt och
Nämnden för 1868 års förvaltning påföljande året
fått ansvarsfrihet, hvadan Herr Bergstedt ej kunde
lagligen tillförbindas att något återbära; skulle
Nämnden hos Kommunalstämman hemställa att
ifrågavarande anmärkning finge förfalla;

5:o att Nämnden af samma anledning hemställde
att den anmärkning finge förfalla, som blifvit gjord
derom att Herr Bergstedt borde redovisa 22 alnar
wäf; helst Nämnden numera funnit att 18 al-
nar väf verkligen finnas i räkenskapen redovisade,
så att frågan endast gälde 4 alnar väf;

6:o att Nämnden skulle förse sig med levererings-
reversal på de 320 rd, som Herr L. F. Ståhlberg
den 28 Oktober lemnat till Galléenska fonden;

7:o att Nämndens Ordförande vore betänkt på
antagandet af nytt formulär för en del af bok-
föringen för Socknen, ländande till större tydlighet.

{§. 2.}
Herr L. F. Ståhlberg åtog sig att affordra
Herr C. Bergstedt förfallen ränta på skulden
till Rothoffska fonden; ock skulle lagsökning
vidtagas, om räntan ej godvilligt och utan dröjsmål
inbetalas.

{§. 3.}
Då ofärdiga flickan Maria Lovisa Persdotter från Skölby
på Kommunens bekostnad fått lära sig sömnad, ansåg
Nämnden att hon genom egen omtanka och modrens hjelp
kunde sig försörja.

{§. 4.}
Smedsarbetaren Holmströms hustru skulle under inneva-
rande halfår, räknadt från 1 Januari, fortfarande
åtnjuta det understöd för sitt barn, som hon erhöll
förlidet år, bestående af 2 Ltd mjöl och 1 rd 50 öre
i månaden.

{§. 5.}
Afslogs begärd begrafningshjelp af Rothoffska fonden
åt Enkan Lundgren vid Skogstorp.

{§. 6.}
Som Statdrängen P. E. Erssons vid Skjulsta Enka, upptagen
i Protokollet för 20 December 1870. §. 2. mom. 8, blifvit
sjuk och ligger på Lazarettet, hvadan hennes barn
måst af annan omhändertagas, uppdrog Nämnden
åt Herr Ordföranden och herr Friherre Leijonhufvud
att efter omständigheterna å Nämndens vägnar be-
stämma understödet åt dessa barn.

{§. 7.}
Från Kommunalkassan skulle utbetalas 5 rd ersättning
för tillvaratagandet af den utaf Socknen till Jägaren
Carl Eriksson i Olofshäll utackorderade gossen (Albert),
hvilken gått sin väg.

{§. 8.}
Af förekommen anledning förhöjdes Enkan Palms understöd
till 1 Lispund mjöl och § rd 50 öre i månaden, räknadt från 1 instundande
April.

{§. 9.}
Aflidne Per Olof Olssons Enka, hvilken omförmäles
i Nämndens protokoll för den 14 Mars 1870, skulle erhålla
hyreshjelp under innevarande halfår med 2 rd 50 öre i hvardera
qvartalet.

{§. 10.}
Arbetskarlen Sven Svensson vid Tacktorp, som
på KommunalNämndens sammanträde i sistl.
December månad, erhöll understöd med 2 rd
under de 4 vintermånaderne, skulle få
enahanda understöd under Maj och Juni
månader.

{§. 11}
Herr Löjtnanten A. H. Lindhés anmäldta förfall
för sitt uteblifvande i dag godkändes.

{§. 12.}
I fattigvårdsmålet mot Thorshälla landsförsamling,
angående aflidne Statdrängen Per Jonssons Enka och
barn, hvari Kongl. Kammar Rätten till Fors Sockens
fördel meddelat Utslag den 21 September 1870, som
af Thorhälla församling hos Kongl. Maj:t öfverklagats,
beslutades underdånig förklaring, som underskrifves
af h:r ordföranden.

{§. 13.}
I händelse det befinnes att Arbetskarlen Carl Erik
Andersson, efter uppgift, varit Fors Socken bosatt så
länge att han för år 1870 bordt vara derstädes man-
talsskrifven, hvilket herr L. F. Stålberg lofvade att under-
söka, skulle Nämnden godkänna det påstende, som
Eskilstuna FattigvårdsStyrelse framställt om ersättning
för till Carl Erik Andersson inom Staden lemnadt
understöd.

{§. 14.}
De Kommunala annonserne skulle hädanefter införas
uti begge af de i Eskilstuna utgifne tidningarne.

Samma dag uppläst och justeradt
/L, F Stålberg/
/D, Hermelin/
Ax, K:son Leijonhufvud/
Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 mars 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104893.

Personrelationer