Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1903

Anmärkning

{Hälsovårdssyn den 22 Maj 1903.}

Närvarande: Undertecknad ordförande samt Herrar
Jonsson, Laurén, Lindqvist och Thorild.

{§1}
I likhet med föregående år anmärktes
vid Gredby gård, att afloppsdiket från
gården till följe af tunnornas uppruttnande igen-
rasat och försumpats, hvadan föreslås att
gårdens ägare E. Åselius ålägges att, vid vite
af tjugu kronor och äfventyr att arbetet ge-
nom Nämndens försorg utföres på
Åselius bekostnad, låta iordningställa
nämnda dike, så att de anmärkta
olägenheterna afhjälpas.

{§2}
Vid Järnvägsverkstaden kvarlågo läm-
ningar efter afskrädes- och gödselhögar; och
bör Arrendatorn Axel Andersson tillhållas att
uppsnygga platsen samt tillse att högarna
så täckas att stank från dem ej sprides.

{§3}
Till förekommande af stank från den
vid fjolårets syn anmärkta gropen vid Snäll-
torp, hvilken arrendatorn A. Lindholm då lofvade igen-
fylla, bör gropen antingen igenfyllas eller,
om Lindholm anser sig behöfva den för
hemtning vatten för sin trädgård, täckas
med bräder; härom bör Lindholm erhålla
föreläggande vid äfventyr att det genom
Nämndens försorg utföres på Lindholms be-
kostnad. Ladugården med dess omgifningar befunnos
nu utan anmärkning

{§4.}
Vid det mycket omskrifna svinhuset
vid Snälltorp befans gädselstacken flyttad
till husets baksida och ett i nordvestlig rikt-
ning gående dike för gödselvattnets afrin-
nande upptaget. Emellertid tränger sig en
del orenlighet genom grunden åt husets syd-
östra sida, hvilket borde kunna förekom-
mas om i motsatta sidan å stenfoten
upptoges ett par hål, genom hvilka göd-
selvattnet fortare kunde afrinna till of-
vannämnda dike. Härom bör ägarinnan
till svinhuset H. Sjöströms enka i Nyfors
N:o 9 erhålla föreläggande.

{§5}
I slagtaren L. E. Larssons i Alsätter
vagnbod funnos vid synen ett mindre
parti rökt fläsk upphängdt å den smutsiga väg-
gen hvarjämte i en del dels täckta dels
otäckta kärl ben och dylikt förvarades.
På tillfrågan förklarade Larssons hustru att
fläsket tillhörde Fors fattiggård samt
skulle afhämtas samma dag, hvilken
uppgift sedermera befunnits vara
sanningslös. På grund af det anmärkta
förhållandet föreslås att
Larsson vid vite af Tjugu kronor förbjudes
att använda ofvannämnda vagnbod till
förvaring af matvaror såvida han
ej vill inpanela och måla väggar och
tak i vagnboden samt förse densamma med
ordentligt golf.

{§6}
Vid A. F. Carlssons i Lundby slagteri befans
en mindre del kött hängande å en smutsig vägg i en bod;
Carlssons son tillsades att om dylikt upprepades
komme yrkande om föreläggande för honom att inpanela boden
att göras; och lofvade han att för framtiden iakt-
taga hvad synen nu föreskref.

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Erik Laurén,/
/C, A, Lindqvist./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104892.

Personrelationer