Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1897

Anmärkning

{1897 22 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter

§54
Inför Nämnden föredrogs Läns
Styrelsens utslag hvarigenom Fors
socken förpligtas ersätta Upsala stad
ej mindre utgifvet belopp 32,25 Kr. för
Klädespersedlar till Arb. Joh. Alb. Bergen-
holtz än äfven kostnaden för Bergen-
holtz' vård å försörjningsinrättningen
derstädes efter en Krona om dagen,
räknadt från d. 20 januari detta år
tills blifvande utskrifningsdag; och
skulle Ordf. i och för undvikande af
de långvariga och dryga utgifterna för
bemälde Bergenholtz i Upsala
snarast möjligt låta afhemta
honom derifrån till Tacktorp.

[MARG: {Utslag}
{Bergenholtz}]

§55
Nämnden beslöt med frångående från
sitt i § 23 härofvan fattade beslut anta-
ga tillsvidare ett utackorderingsanbud å Tio Kr.
i månaden för aflidne Lönnströms
barn, hvilka dessutom nu skulle erhålla skodon

[MARG: {Lännströms}
{barn}]

§56
Beslöts att på sätt § 51 härofvan
angifver, helsovårdssyn skulle hållas
Fredagen 28 inst Maj Kl 3 em.

§57
Med hänsyn dertill, att Hilma
Gillerström, senast omtalad i § 19 här
ofvan, enl vederbörande läkares ut-
sago länge kommer att qvarligga
å lasarettet och således ej sjelf
kunde omhändertaga sina barn,
af hvilka det ena vårdas å

{1897 22 Maj i Sockenstugan}

stadens fattigvårdsinrättning
mot 75 öre om dag. och det andra
vårdas afgiftsfritt hos en i
staden boende familj, hvilken
dock ej vill behålla barnet längre
så hade Nämnden endast att välja
emellan att antingen intaga bar-
nen vid Tacktorp eller ock utackor-
dera dem hos någon familj, hvil-
ket senare alternativ Nämnden
ansåg sig tills vidare böra antaga
på den grund att barnens fader
då skulle vilja bidraga med
halfva utackorderingsafgiten;
och beslöt derför Nämnden barnens
utackordering hos en barnlös
familj Andersson vid Wallby i Kloster
mot en afgift för båda af sexton
Kronor i månaden, hvarom Kontrakt
skulle upprättas; och lofvade leda
moten, fjerdingsman C. A. Thorild att
föranstalta om barnens förflyttning
till deras nya fosterhem.

[MARG: {Hilma Gille -}
{ströms barn}]

§58
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt:
/Carl Fahlborg/
/Gustaf Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104891.

Personrelationer