Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1895

Anmärkning

{1895 22 Maj i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige Nämndens
ledamöter utom Herr J. Jonson
som anmälts förhindrad samt Herr S. Starck

§43.
Hos Nämnden företrädde hustrun till
förrymde Sven Månsson Verman Anna Verman
från Sommarviken i Nyfors med anhållan om
understöd samt företeende läkareintyg
öfver att hon i följd af sjukdom (lungsot) vore
oförmögen att sig försörja; och beslöt Nämn-
den vid valet mellan de tvenne alternativen:
intagning vid Tacktorp eller tillfällig hjelp, att,
med fästadt afseende derå, att sagde sjuk-
dom ej torde blifva långvarig, tillsvidare
tilldela henne ett tillfälligt månatligt under-
stöd af sex kronor, att utgå ur kommunens
Kassa, hvarefter Nämnden framdeles ville
vidare besluta.

[MARG: {Anna Verman}
{Sommarviken}]

§44
Af vederbörande distriktsledamot Herr
G. Larsson anmältes, att den i §23 härofvan om-
nämnda flickan Albertina Sofia Andersson, af
Eskilstuna fattigvårdsstyrelse utaccorderad till plåt-
slageriarbetaren C. J. Johansson vid Föreningsborg [OLÄSLIGT]
vilket accordsaftal med hennes konfirmation nu vore
tilländagånget och genom inför nämndens före-
tedt läkarebetyg styrkts vara på grund af
medfödd sinnesslöhet oförmögen att med eget
arbete förvärfva lifvets nödtorft äfvensom
saknande vård och underhåll af annan, nu
måtte af fattigvårdsstyrelsen erhålla under-
håll och vård; och beslöt nämnden att till
fabriksarbetaren L. J. Gustafsson i Föreningsborg hos
hviken hon numera vistas, för hennes vård
och underhåll nu lemna ett understöd
af tio Kronor för en månad, räknadt från

{1895 22 Maj i sockenstugan}

denna dag samt derefter ett lika stort
månatligt understöd, att allt utgå ur kom-
munens Kassa men återsökas af Eskilstuna
stad der hon synes ega hemortsrätt

[MARG: {Albertina Sofia}
{Andersson i För-}
{eningsborg från E-a}
{10 Kr}]

§45.
Inför Nämnden föredrogs Kongl. Medicinal-
styrelsens genom Kronolänsman R. Lindeborg
tillsända skrifvelsesvar på en af Nämndens
Ordf. den 16 sistl. April till Nyköpings Hospi-
tals direktion insänd, af vederbörliga ansök-
ningshandlingar åtföljd, anhållan om hospi-
talsvård för den i §§ 13 och 28 härofvan och
handlade sinnessjuke Frans Teodor Molin
från N:o 10 Westermarken, i hvilket Medici-
nalstyrelsen förordnat, att bemälde Molin
skall erhålla vård vid Wadstena hospital,
så snart derstädes varder plats ledig, till
hvilken icke annan pröfvas vara mera
berättigad; och skulle vederbörande hospi-
talsdirektion till sökanden lemna till-
kännagifvande, så snart den beviljade
platsen varder ledig.

[MARG: {Fr. Th. Molin}
{Westermarken 10}]

§46.
Delgafs Nämnden Kon. Bef. hafvandes
utslag, hvarigenom Eskilstuna Stad
enl eget medgifvande förpligtas godt-
göra Fors socken, hvad redan blifvit
eller varder utgifvet för, i § 24 härofvan
omhandlade, vid Ekslund i Nyfors boende, Tim-
mermannen Karl Andersson

[MARG: {Karl Andersson}
{fr. Eskilstuna}]

§47.
Föredrogs för förklarings afgifvande handlin-
gar i målet rörande sliparen Johan Fredrik
Åhman; och som af handlingarne framgår,
dels att bemälde Åhman, som under de se-
nare åren varit boende i Grindstugan och
Sommarviken i Nyfors, med sin familj inflyttat

{1895 22 Maj i Sockenstugan}

Till N:o 236 Smedjegatan i Eskilstuna under
loppet af sistlidet år och således ännu i
Fors eger hemortsrätt, dels att det honom
af Eskilstuna fattigvårdsstyrelse tillfälliga un
derstödet synes vara föranledt af 1:ste § i fattig-
vårdsförordningen, så ansåg sig nämnden böra
godkänna krafvets befogenhet, hvilket
Ordf. i infordrade förklaringen skulle veder-
börande delgifva.

[MARG: {Joh. Fredr. Åhman}]

§48.
Till Vaccinationsföreståndare inom
socken utsågs af Nämnden den förutva-
rande, ledamoten Herr C. A. Thorild.

[MARG: {Vaccinations}
{föreståndare}]

§49.
Med anledning af nu inträdd varmare
väderlek och på grund af kommunal-
nämndens författningsenliga åliggande
att vara helsovårdsstyrelse beslöt, dels
att sedvanlig besigtning i detta hänseende
nu skulle verkställas vid Prestgården,
Tunafors och Stålfors af Herrar Thorild,
G. Larsson, Lindqvist och Starck, dels att
Nämnden skulle förrätta dylik besigtning
i öfvriga inom gamla socknen belägna
ställen och platser, hvarom närmare af-
handlas i §§ 88. 90-93, 101 samt 117 och 118 i Nämn-
dens protokoll för sistlidet år; och hvarvid såväl
skulle tillses, att vederbörande nog-
grant fullgjort de dem i ofvan åberopade
§§ vid vite förelagda åtgärder som ock
att öfverallt vid sig yppade förseelser mot
gällande Helsovårdsstadga mot vederbörande
göra de anmärkningar och åläggande;
hvartill omständigheterna
kunna föranleda samt med
den myndighet och befogenhet,
bemälde stadga angifva.

[MARG: {Helsovård}]

{1895 22 Maj i Sockenstugan}

§50
Uttrycktes den önskan att Nämndens
reglementariska sammanträde vid Tacktorp
måtte, såvidt omständigheterna medgifva
hållas före Midsommar

[MARG: {Sammanträde}]

§51.
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa samman-
träde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

/Carl Fahlborg/
/O, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 22 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104890.

Personrelationer